Σάββατο, 09 Νοεμβρίου 2013 10:02

Ευρωπαϊκή συνεταιριστική εταιρεία

Γράφτηκε από 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)
Η Ευρωπαϊκή Ένωση διευκολύνει την ανάπτυξη των διασυνοριακών δραστηριοτήτων των συνεταιρισμών, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητές τους και εξοπλίζοντάς τους με τα κατάλληλα νομικά μέσα. Επιτρέπει τη δημιουργία νέων συνεταιρισμών από φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Η κατοχύρωση των δικαιωμάτων ενημέρωσης, διαβούλευσης και συμμετοχής των μισθωτών στην ευρωπαϊκή συνεταιριστική εταιρεία (ΕΣΕ).

Σύσταση της ΕΣΕ

Η ΕΣΕ μπορεί να συσταθεί ως εξής:

  • από πέντε τουλάχιστον φυσικά και/ή νομικά πρόσωπα τα οποία διαμένουν σε δύο τουλάχιστον κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), έχουν συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και διέπονται από το δίκαιο δύο τουλάχιστον διαφορετικών κρατών μελών της ΕΕ, 
  • με συγχώνευση συνεταιρισμών που έχουν συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο ενός κράτους μέλους της ΕΕ και έχουν την καταστατική έδρα τους και την κεντρική τους διοίκηση στο εν λόγω κράτος, υπό τον όρο ότι τουλάχιστον δύο από αυτούς διέπονται από το δίκαιο διαφορετικών κρατών μελών, 
  • με μετατροπή συνεταιρισμού που έχει συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο ενός κράτους μέλους της ΕΕ και έχει την καταστατική του έδρα και την κεντρική του διοίκηση στον ΕΟΧ, αν ο συνεταιρισμός αυτός έχει, από διετίας τουλάχιστον, εγκατάσταση ή θυγατρική υπαγόμενη στο δίκαιο άλλου κράτους μέλους της ΕΕ. 

Ένα κράτος μέλος μπορεί να προβλέπει ότι μια νομική οντότητα που δεν έχει την κεντρική της διοίκηση στον ΕΟΧ μπορεί να συμμετάσχει στη σύσταση μίας ΕΣΕ, εφόσον η νομική οντότητα αυτή:

  • έχει συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο κράτους μέλους,
  • η καταστατική έδρα της βρίσκεται στο εν λόγω κράτος μέλος, 
  • διατηρεί πραγματικό και συνεχή δεσμό με την οικονομία κράτους μέλους. 

Κεφάλαιο της ΕΣΕ

Το κεφάλαιο της ΕΣΕ αντιπροσωπεύεται από τα μερίδια των μελών της. Πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 30.000 ευρώ. Η νομοθεσία κράτους μέλους η οποία προβλέπει υψηλότερο καλυφθέν κεφάλαιο για νομικές οντότητες που ασκούν ορισμένα είδη δραστηριοτήτων (όπως τραπεζικές ή ασφαλιστικές δραστηριότητες κλπ), διέπει και τις ΕΣΕ που έχουν την καταστατική έδρα τους στο εν λόγω κράτος μέλος.

Η γενική συνέλευση πρέπει να αποτιμά μια φορά ανά έτος με ψήφισμά της το ύψος του κεφαλαίο κατά το κλείσιμο της χρήσης καθώς και τη μεταβολή του σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Η ΕΣΕ δύναται να έχει μεταξύ των μελών της συνεταίρους επενδυτές, με περιορισμένα δικαιώματα ψήφου, εφόσον η νομοθεσία του κράτους μέλους όπου βρίσκεται η έδρα της, το επιτρέπει.

Καταστατικό της ΕΣΕ

Τα ιδρυτικά μέλη καταρτίζουν το καταστατικό της ΕΣΕ, σύμφωνα με τις περί συστάσεως εθνικών συνεταιρισμών διατάξεις. Το καταστατικό καταρτίζεται εγγράφως και υπογράφεται από τα ιδρυτικά μέλη.

Μεταφορά της καταστατικής έδρας

Η καταστατική έδρα της ΕΣΕ μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο κράτος μέλος χωρίς η μεταφορά αυτή να συνεπάγεται τη λύση ή τη δημιουργία νέου νομικού προσώπου. Η έδρα, η οποία καθορίζεται από το καταστατικό, πρέπει να βρίσκεται εντός της Κοινότητας και πρέπει να συμπίπτει με το μέρος όπου βρίσκεται η κεντρική διοίκηση.

Αρχή της μη διάκρισης

Με την επιφύλαξη του παρόντος κανονισμού, μία ΕΣΕ τυγχάνει σε κάθε κράτος μέλος της αυτής μεταχείρισης με εθνικό συνεταιρισμό. 

Καταχώριση και δημοσιότητα

Κάθε ΕΣΕ καταχωρείται στο κράτος μέλος στο οποίο έχει την καταστατική έδρα της, σε μητρώο που ορίζεται από το δίκαιο του εν λόγω κράτους. Η καταχώρηση στα οικεία μητρώα και η διαγραφή καταχώρησης δημοσιεύονται προς ενημέρωση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διάρθρωση της ΕΣΕ

Η διάρθρωση της ΕΣΕ αποτελείται, αφενός από μια γενική συνέλευση και, αφετέρου από:

  • είτε ένα διευθυντικό και ένα εποπτικό όργανο (δυαδικό σύστημα)
  • είτε ένα διοικητικό όργανο (μονιστικό σύστημα) ανάλογα με την επιλογή στο καταστατικό της ΕΣΕ.

Κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης, σε γενικές γραμμές, τα μέλη έχουν κατ’ αρχήν ίσα δικαιώματα ψήφου. Ενδέχεται να προβλεφθούν εξαιρέσεις υπέρ μεγάλων συνεταίρων επενδυτών σε ορισμένους χρηματοπιστωτικούς συνεταιρισμούς.

Το διευθυντικό όργανο ή το διοικητικό όργανο, ανάλογα με το επιλεγμένο είδος διάρθρωσης, εξασφαλίζει τη διαχείριση της ΕΣΕ και μπορεί να την εκπροσωπεί στη δικαιοσύνη ή να τη δεσμεύει έναντι τρίτων.

Το καταστατικό μίας ΕΣΕ απαριθμεί τις κατηγορίες πράξεων για τις οποίες απαιτείται παροχή έγκρισης. Η έγκριση αυτή μπορεί να χορηγείται από το εποπτικό όργανο ή τη γενική συνέλευση προς το διευθυντικό όργανο ή το διοικητικό όργανο,

Έλεγχος και δημοσιότητα των λογαριασμών

Όσον αφορά την κατάρτιση, τον έλεγχο και τη δημοσιότητα των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, η ΕΣΕ υπόκειται στις νομοθετικές διατάξεις του κράτους της έδρας της.

Λύση, εκκαθάριση και παύση πληρωμών

Η ΕΣΕ μπορεί να λυθεί:

είτε με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ιδίως όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειας που ορίζεται στο καταστατικό ή εάν μειωθεί το εγγεγραμμένο ιδρυτικό κεφάλαιο σε ποσό κατώτερο του ελάχιστου ορίου που θέτει το καταστατικό,
είτε με απόφαση δικαστηρίου, όταν για παράδειγμα η έδρα της ΕΣΕ έχει μεταφερθεί εκτός του ΕΟΧ.

Οι ΕΣΕ που αποτελούν αντικείμενο διαδικασίας εκκαθάρισης, αφερεγγυότητας και παύσης των πληρωμών υπόκεινται στις διατάξεις του εθνικού δικαίου του κράτους της έδρας τους.

Ρόλος των εργαζομένων

Σε κάθε ΕΣΕ καθορίζονται ρυθμίσεις για το ρόλο των εργαζομένων (ενημέρωση, διαβούλευση και συμμετοχή).

Κατά κανόνα, καταρτίζεται μία ειδική διαπραγματευτική ομάδα. Σε αυτή συμμετέχουν εκπρόσωποι των εργαζομένων των νομικών οντοτήτων που συμμετέχουν στη σύσταση της ΕΣΕ ή των θυγατρικών της.

Η ομάδα αυτή διαπραγματεύεται μία συμφωνία με τα αρμόδια όργανα των συμμετεχουσών νομικών οντοτήτων, με σκοπό τον καθορισμό των ρυθμίσεων για το ρόλο των εργαζομένων εντός της μελλοντικής ΕΣΕ. Σε περίπτωση απουσίας συμφωνίας, εφαρμόζονται διατάξεις αναφοράς.


Διαβάστηκε 6259 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Σάββατο, 09 Νοεμβρίου 2013 18:03
Σοφία Αντωνοπούλου

Διαχειρίστρια του AromaFarm.gr

Ιστότοπος: www.aromafarm.gr E-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.