Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2013 10:00

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ)

Γράφτηκε από 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2008, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας.

ΣΥΝΟΨΗ

Με τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ), η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) προχωρεί ένα βήμα εγγύτερα προς την οικονομία της γνώσης.

Πιο συγκεκριμένα, με την ίδρυση του ΕΙΤ επιδιώκεται:

ελάττωση του κατακερματισμού του ευρωπαϊκού τομέα γνώσεων·
δημιουργία καινούριων μοντέλων αναφοράς με βάση την αριστεία·
ενσωμάτωση της διάστασης των επιχειρήσεων και της καινοτομίας στην έρευνα και την εκπαίδευση·
αντιμετώπιση του κενού της καινοτομίας.

Με άλλα λόγια, το ΕΙΤ καλείται να υλοποιήσει τη σύζευξη των τριών στοιχείων του τριγώνου της γνώσης (παιδεία, έρευνα, καινοτομία) προσελκύοντας τους καλύτερους συντελεστές και ταλαντούχα πρόσωπα, και αναπτύσσοντας τα πολυάριθμα δίκτυά του.

Στόχος και καθήκοντα

Το ΕΙΤ είναι ένας οργανισμός αφιερωμένος στην παιδεία (την τριτοβάθμια εκπαίδευση), την έρευνα και την καινοτομία. Ουσιαστικά θα επιδιώξει τη σύγκλιση των τριών στοιχείων που αποτελούν το τρίγωνο της γνώσης, προς ένα και μόνο στόχο: μεγαλύτερη ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας και της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, ενισχύοντας την ικανότητα της ΕΕ και των κρατών μελών στην καινοτομία.

Στη διάρθρωσή του ενσωματώνει τους τρεις αυτούς τομείς, λειτουργώντας ως ναυαρχίδα αριστείας, με τα ακόλουθα καθήκοντα:

εντοπίζει τους τομείς προτεραιότητάς του·
προωθεί τη διάδοση ορθών πρακτικών για την ολοκλήρωση του τριγώνου της γνώσης· καθίσταται όργανο παγκοσμίου κύρους·
προβάλλει την αποστολή του στους επίδοξους οργανισμούς-εταίρους·
εξασφαλίζει συμπληρωματικότητα και συνέργεια μεταξύ των δραστηριοτήτων του ΕΙΤ και άλλων κοινοτικών προγραμμάτων·
επιλέγει, ορίζει και συντονίζει τις «κοινότητες γνώσης και καινοτομίας» (ΚΓΚ) στους τομείς προτεραιότητας·
κινητοποιεί τα απαραίτητα κεφάλαια από δημόσιες και ιδιωτικές πηγές και τα διαχειρίζεται· ενθαρρύνει την αναγνώριση των πτυχίων και των τίτλων του ΕΙΤ εντός των κρατών μελών.

Το ΕΙΤ δύναται επίσης να συστήσει ίδρυμα (στο εξής αναφερόμενο ως «Ίδρυμα του EIT»), για την προώθηση και την υποστήριξη των δραστηριοτήτων του ΕΙΤ.

Λειτουργία

Το ΕΙΤ θα λειτουργεί ως αυτόνομος οργανισμός. Το γνώρισμα αυτό θα είναι εμφανές στη διαχείριση, στις διαδικασίες επιλογής, εποπτείας και αξιολόγησης, καθώς και στη χρηματοδότηση του ΕΙΤ.

Το EIT οφείλει να συμπλέει με τις δράσεις, τις πολιτικές και τις πρωτοβουλίες που λαμβάνονται σε κοινοτικό, εθνικό και διακυβερνητικό επίπεδο, στα ποικίλα πεδία όπου παρεμβαίνει.

Δομή και διακυβέρνηση

Η δομή και η διακυβέρνηση του ΕΙΤ συστήνονται από:
το διοικητικό συμβούλιο·
την εκτελεστική επιτροπή·
το διευθυντή·
την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου·
τις ΚΓΚ, ολοκληρωμένες εταιρικές συμπράξεις (με δυνητική προέλευση από τρίτες χώρες), που τις αποτελούν ομάδες συγκροτούμενες από Πανεπιστήμια, ερευνητικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις.

Το διοικητικό συμβούλιο θα αποτελείται από μέλη υψηλού επιπέδου προερχόμενα από τον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, των επιστημών και των επιχειρήσεων. Θα έχει τις εξής κύριες αρμοδιότητες:

θα διευθύνει τις δραστηριότητες του ΕΙΤ·
θα διενεργεί την επιλογή, τον καθορισμό και την αξιολόγηση των ΚΓΚ·
θα καθορίζει τις στρατηγικές προτεραιότητες του ΕΙΤ και τα κύρια θεματικά πεδία παρέμβασης του ΕΙΤ.

Η εκτελεστική επιτροπή εποπτεύει τη λειτουργία του ΕΙΤ και λαμβάνει τις αποφάσεις στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου.

Ο διευθυντής λογοδοτεί στο διοικητικό συμβούλιο για τη διοικητική και την οικονομική διαχείριση του ΕΙΤ, του οποίου και είναι νόμιμος εκπρόσωπος.

Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου συμβουλεύει το διοικητικό συμβούλιο και τον διευθυντή σχετικά με τη διαχείριση και τον οικονομικό και διοικητικό έλεγχο του ΕΙΤ, σχετικά με την οργάνωση των οικονομικών δεσμών με τις ΚΓΚ και με οποιοδήποτε άλλο θέμα της ζητήσει το διοικητικό συμβούλιο.

Όσο για τις ΚΓΚ, διαδραματίζουν κυρίως τον εξής ρόλο:

υλοποιούν δραστηριότητες καινοτομίας και επενδύσεις με άξονα την έρευνα, την εκπαίδευση στους διεπιστημονικούς τομείς, προωθώντας τη διάδοση και την αξιοποίηση των σχετικών αποτελεσμάτων·
διενεργούν έρευνα αιχμής σε τομείς που παρουσιάζουν αυξημένο κοινωνικο-οικονομικό ενδιαφέρον για την Ένωση και διαθέτουν πραγματικό δυναμικό καινοτομίας·
οργανώνουν δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης·
διαδίδουν τις βέλτιστες πρακτικές στους τομείς της διακυβέρνησης και της συνεργασίας.

Οι εν λόγω κοινότητες θα αποτελούνται από διευθύνσεις και ομάδες που συμπράττουν και προέρχονται από Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις. Θα αξιοποιούν από κοινού διάφορα είδη πόρων, όπως υποδομές, προσωπικό και κεφάλαια από δημόσιες και ιδιωτικές πηγές. Θα χρησιμοποιήσουν τους πόρους αυτούς για να συστήσουν μια κρίσιμη μάζα υψηλού επιπέδου και να αξιοποιήσουν την αριστεία τους σε θέματα εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας στα εκάστοτε πεδία τους. Αν και οι υλικοί πόροι είναι γεωγραφικά διάσπαρτοι, κάθε κοινότητα θα λειτουργεί ως ολοκληρωμένο σύνολο. Επιπλέον, θα χαίρουν μέγιστης αυτονομίας και ευελιξίας σε επίπεδο εσωτερικής οργάνωσης και διαχείρισης των ιδίων πόρων τους. Οι εν λόγω κοινότητες θα επιλέγονται βάσει διαγωνισμού που θα διεξάγει το ΕΙΤ και θα είναι υπόλογες απέναντί του. Πέραν της απλής συνεργασίας, θα παρέχουν στο ΕΙΤ πόρους (υποδομές, προσωπικό, εξοπλισμό).

Η επιλογή μίας ΚΓΚ εξαρτάται από διάφορα κριτήρια που άπτονται του τεχνολογικού δυναμικού και της ικανότητας καινοτομίας της ΚΓΚ, της χρηματοδότησής της και των χαρακτηριστικών διαχείρισης και λειτουργίας της.

Στο κείμενο προβλέπεται επίσης ότι η Επιτροπή θα έχει δυνατότητα να διορίζει παρατηρητές, οι οποίοι θα συμμετέχουν στις συνόδους των τριών επιτροπών του ΕΙΤ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα όργανα του ΕΙΤ θα βρείτε στα συνημμένα του παρόντος κανονισμού.

Πτυχία και τίτλοι σπουδών

Θέλοντας να προβληθεί, αλλά και να ενισχύσει την ταυτότητα, τη φήμη και την αναγνωρισιμότητά του, το ΕΙΤ ενθαρρύνει τα συμμετέχοντα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να απονέμουν κοινά ή πολλαπλά πτυχία και τίτλους σπουδών που να αντικατοπτρίζουν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα των ΚΓΚ.

Σύμφωνα με τα άρθρα 149 και 150 της Συνθήκης ΕΚ, τα κράτη μέλη θα διευκολύνουν την αναγνώριση των πτυχίων και των τίτλων σπουδών του ΕΙΤ.

Καθεστώς

Το ΕΙΤ, ως κοινοτικός οργανισμός, διαθέτει νομική προσωπικότητα και απολαμβάνει τα προνόμια και τις ασυλίες που έχουν εφαρμογή στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες.

Το EIT είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είναι η αρμόδια αρχή για την εκδίκαση οποιασδήποτε διαφοράς.

Έδρα

Σύμφωνα με την Απόφαση 2008/634/ΕΚ, η έδρα του ΕΙΤ είναι στη Βουδαπέστη.

Χρηματοδοτικοί πόροι

Οι πόροι του ΕΙΤ συνίστανται σε:

συνεισφορές του γενικού προϋπολογισμού της ΕΕ·
υποχρεωτικές ή εθελοντικές συνεισφορές των συμμετεχόντων κρατών, τρίτων χωρών ή δημόσιων αρχών τους·
συνεισφορές επιχειρήσεων ή ιδιωτικών οργανισμών·
κληροδοτήματα, δωρεές και συνεισφορές ιδιωτών, θεσμικών οργάνων, ιδρυμάτων ή άλλων εθνικών φορέων·
έσοδα του ΕΙΤ·
έσοδα που προέρχονται από ίδιες δραστηριότητες των ΚΓΚ και δικαιώματα εκμετάλλευσης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας·
συνεισφορές διεθνών φορέων ή οργανισμών·
έσοδα που προέρχονται από δραστηριότητες του ΕΙΤ ή από το κεφαλαιουχικό του απόθεμα· δάνεια και συνεισφορές της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Ο αρχικός προϋπολογισμός του Ινστιτούτου για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 ανέρχεται σε 308,7 εκατ. ευρώ.

Στις δαπάνες του Ινστιτούτου περιλαμβάνονται τα έξοδα προσωπικού, διοίκησης, υποδομών και λειτουργίας.

Γενικά χαρακτηριστικά

Το ΕΙΤ δραστηριοποιείται εν πλήρη ανεξαρτησία και συμπλέει με τις δράσεις, τις πολιτικές, τις πρωτοβουλίες και τα μέσα που εφαρμόζονται στα διαφορετικά επίπεδα αρμοδιότητας.

Το ΕΙΤ ενεργεί σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν την πνευματική ιδιοκτησία και τη διαφάνεια.

Το ΕΙΤ θα εγκρίνει τριετές πρόγραμμα εργασίας, βασισμένο στο στρατηγικό θεματολόγιο καινοτομίας (ΣΘΚ), που θα περιέχει δήλωση των κύριων προτεραιοτήτων και πρωτοβουλιών του, καθώς και εκτίμηση των χρηματοδοτικών αναγκών και πηγών. Θα εγκρίνει επίσης ετήσια έκθεση αξιολόγησης. Τα δύο αυτά έγγραφα θα δημοσιοποιούνται.

Το ΕΙΤ θα υπόκειται σε συνεχή παρακολούθηση που θα συνοδεύεται από περιοδικές ανεξάρτητες αξιολογήσεις.

Τέλος, έως τον Ιούνιο του 2011 και ανά πενταετία μετά την έναρξη ισχύος νέου δημοσιονομικού πλαισίου, η Επιτροπή θα δημοσιεύει έκθεση αξιολόγησης του ΕΙΤ.

Πλαίσιο

Τα τελευταία χρόνια αναλήφθηκαν διάφορες πρωτοβουλίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τα κράτη μέλη στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας, ώστε να βελτιωθούν οι σχέσεις τους και παράλληλα να ενισχυθεί η συμβολή τους στην οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή, χωρίς ουσιαστική επιτυχία.

Συνεπώς, η Επιτροπή πρότεινε σε έκθεσή της την άνοιξη του 2005 να ιδρυθεί ένα «Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας», που θα συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.

Επεξήγηση όρων:

Καινοτομία: η διαδικασία, με την οποία νέες ιδέες δίνουν απαντήσεις στα αιτήματα της κοινωνίας και της οικονομίας και δημιουργούν νέα προϊόντα, υπηρεσίες ή επιχειρηματικά και οργανωτικά μοντέλα που εισάγονται με επιτυχία σε μια υφιστάμενη αγορά ή που μπορούν να δημιουργήσουν νέες αγορές, καθώς και τα αποτελέσματα της διαδικασίας αυτής.
Οργανισμός-εταίρος: κάθε οργανισμός που είναι μέλος ΚΓΚ· η έννοια αυτή περιλαμβάνει ειδικότερα: Πανεπιστήμια, ερευνητικούς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις, χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, περιφερειακές και τοπικές αρχές, ιδρύματα.
Στρατηγικό θεματολόγιο καινοτομίας (ΣΘΚ): έγγραφο πολιτικής που περιγράφει, για χρονικό διάστημα επτά ετών, τους τομείς προτεραιότητας του ΕΙΤ για μελλοντικές πρωτοβουλίες, μαζί με επισκόπηση των σχεδιαζόμενων δραστηριοτήτων έρευνας, καινοτομίας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

http://eit.europa.eu/
Διαβάστηκε 4902 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου 2013 20:00
Σοφία Αντωνοπούλου

Διαχειρίστρια του AromaFarm.gr

Ιστότοπος: www.aromafarm.gr E-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.