Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2013 10:19

Νομικό πλαίσιο για την κοινοπραξία ευρωπαϊκής ερευνητικής υποδομής (ΚΕΕΥ)

Γράφτηκε από 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Η πρόοδος της επιστήμης παγκοσμίως, και το κόστος των επενδύσεων στις νέες τεχνολογίες δημιουργούν κίνητρα στα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη συνεργασία τους για τη δημιουργία μεγάλων ερευνητικών υποδομών. Ωστόσο, για την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ) και της ανταγωνιστικότητας, είναι αναγκαίο ένα νομικό πλαίσιο που να εφαρμόζεται σε τέτοιου είδους υποδομές, με στόχο να αντισταθμιστεί η απουσία κατάλληλων εθνικών ή διεθνών κανόνων. Απαντώντας σε αιτήματα των κρατών μελών και της επιστημονικής κοινότητας, η Επιτροπή υιοθετεί τον παρόντα κανονισμό, του οποίου στόχος είναι να διευκολύνει την από κοινού δημιουργία και εκμετάλλευση ερευνητικών εγκαταστάσεων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, από περισσότερα του ενός κράτη μέλη και χώρες συνδεδεμένες με το 7ο κοινοτικό πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και ανάπτυξης.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 723/2009 του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2009 σχετικά με το κοινοτικό νομικό πλαίσιο για την κοινοπραξία ευρωπαϊκής ερευνητικής υποδομής (ΚΕΕΥ).

ΣΥΝΟΨΗ

Ο παρών κανονισμός δημιουργεί μια ενιαία νομική βάση που στοχεύει στη διευκόλυνση της δημιουργίας και εκμετάλλευσης μίας κοινοπραξίας ευρωπαϊκής ερευνητικής υποδομής (ΚEΕΥ) από κράτη μέλη και χώρες συνδεδεμένες με τα προγράμματα-πλαίσιο της Κοινότητας για την έρευνα. Τα κράτη μέλη παραμένουν, εντούτοις, οι μόνοι υπεύθυνοι για την κατάρτιση ενός σχεδίου υποδομής και τον καθορισμό των βασικών του σημείων όπως το καταστατικό, η έδρα κλπ. Το παρόν νομικό πλαίσιο εφαρμόζεται μόνο στις υποδομές με πανευρωπαϊκό ενδιαφέρον.

Οι δραστηριότητες των ΚΕΕΥ δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα, ώστε να αποτρέπονται τυχόν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Ωστόσο, μια ΚΕΕΥ μπορεί να ασκεί περιορισμένες οικονομικές δραστηριότητες, εφόσον αυτές δεν παρακωλύουν το βασικό στόχο τής ερευνητικής υποδομής.

Η ερευνητική υποδομή που δημιουργείται από την ΚΕΕΥ βάσει του παρόντος κανονισμού πρέπει να σέβεται τους ακόλουθους όρους:

να συμβάλλει στην πραγματοποίηση ευρωπαϊκών ερευνητικών δραστηριοτήτων·
να παρέχει προστιθέμενη αξία στον τομέα τής επιστήμης και της τεχνολογίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο·
να είναι ανοιχτή για τους ερευνητές των κρατών μελών και χωρών συνδεδεμένων με το πρόγραμμα-πλαίσιο της Κοινότητας για την έρευνα και την ανάπτυξη·
να ευνοεί την κινητικότητα των ερευνητών και την ανταλλαγή γνώσεων στο εσωτερικό του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ)·
να συμμετέχει στη διάδοση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ερευνητικών δραστηριοτήτων.

Οι αιτήσεις σύστασης μιας ΚEΕΥ αποστέλλονται στην Επιτροπή προς αξιολόγηση. Οι φάκελοι πρέπει να περιλαμβάνουν:

αίτημα σύστασης απευθυνόμενο στην Επιτροπή·
σχέδιο καταστατικού (τον κατάλογο μελών, την καταστατική έδρα και την ονομασία της ΚEΕΥ, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών, τα όργανα της ΚEΕΥ με τις αρμοδιότητές τους, τη σύνθεσή τους και τις διαδικασίες λήψης απόφασης, τη διάρκεια της ΚΕΕΥ, τις βασικές αρχές, τη γλώσσα εργασίας, τις παραπομπές στους κανόνες εφαρμογής τού καταστατικού)·
μία επιστημονική και τεχνική περιγραφή·
τη δήλωση του κράτους μέλους υποδοχής, με την οποία αναγνωρίζεται η ΚΕΕΥ ως διεθνής οργανισμός κατά την έννοια των οδηγιών για το ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης.

Εκτιμώντας τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη των κρατών μελών, η Επιτροπή υιοθετεί την απόφασή της, την οποία διαβιβάζει στον αιτούντα. Εάν εγκρίνει τη δημιουργία της ΚEΕΥ, η απόφασή της δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά την περίοδο αξιολόγησης, οι αιτούντες μπορεί να κληθούν να συμπληρώσουν ή να τροποποιήσουν την αίτησή τους.

Η ΚEΕΥ που αποκτά νομική προσωπικότητα πρέπει να έχει καταστατική έδρα στην επικράτεια ενός από τα μέλη της (κράτος μέλος ή χώρα συνδεδεμένη με κοινοτικό πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα). Η ονομασία της πρέπει να περιέχει τη συντομογραφία «ΚEΕΥ».

Τρία τουλάχιστον κράτη μέλη πρέπει να συμμετέχουν στη σύνθεση μιας ΚEΕΥ. Μπορούν να ακολουθήσουν μέλη τρίτων χωρών ή διακυβερνητικές οργανώσεις.

Η ΚEΕΥ θεωρείται επίσης οργάνωση ή διεθνής οργανισμός κατά την έννοια των οδηγιών που αφορούν τον φόρο προστιθέμενης αξίας, τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Θα απαλλάσσεται επομένως από τον ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, και οι οικείες διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων δεν θα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής τής οδηγίας περί δημοσίων συμβάσεων.

Η ευθύνη των μελών για τα χρέη τής ΚEΕΥ περιορίζεται στην σχετική συνεισφορά τους.

Το εφαρμοστέο δίκαιο είναι αρχικά το κοινοτικό δίκαιο, ύστερα το δίκαιο τού κράτους τής καταστατικής έδρας ή του κράτους δραστηριότητας όσον αφορά ορισμένα τεχνικά θέματα και θέματα ασφαλείας.

Πέντε χρόνια μετά την υιοθέτηση αυτού τού νομικού πλαισίου, η Επιτροπή θα το αξιολογήσει με τη βοήθεια μιας ομάδας εμπειρογνωμόνων, και θα υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Πλαίσιο

Ο παρών κανονισμός είναι μια από τις πέντε στρατηγικές πρωτοβουλίες που έχουν προβλεφθεί για να δοθεί συνέχεια στην Πράσινη Βίβλο για τον ΕΧΕ, όπως η ανακοίνωση για τον κοινό προγραμματισμό για την έρευνα. Ο παρών κανονισμός θα διευκολύνει την ανάπτυξη νέων πανευρωπαϊκών δομών έρευνας χάρη στη δημιουργία ενός κατάλληλου νομικού πλαισίου. Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται να προστεθεί στην εφαρμογή του τμήματος «Ερευνητικές υποδομές» του ειδικού προγράμματος «Ικανότητες» που προβλέπεται από το 7ο πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα.
Διαβάστηκε 5490 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου 2013 18:24
Σοφία Αντωνοπούλου

Διαχειρίστρια του AromaFarm.gr

Ιστότοπος: www.aromafarm.gr E-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.