Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2013 10:24

Κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

Γράφτηκε από 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Σκοπός της δημιουργίας κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας είναι να δοθεί στους εφευρέτες η δυνατότητα να αποκτήσουν ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, νομικά έγκυρο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δημιουργία ενός τέτοιου διπλώματος θα επέφερε σημαντική μείωση του κόστους κατοχύρωσης ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας, ιδίως του κόστους που συνδέεται με τη μετάφραση και την κατάθεση, την απλοποιημένη προστασία των εφευρέσεων σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή επικράτεια χάρη σε μια ενιαία διαδικασία, και καθιέρωση ενός ενιαίου και κεντρικού συστήματος επίλυσης των διαφορών.

ΠΡΟΤΑΣΗ

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, υποβληθείσα την 1η Αυγούστου 2000.

ΣΥΝΟΨΗ

Πλαίσιο

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), η προστασία μέσω του διπλώματος ευρεσιτεχνίας διασφαλίζεται επί του παρόντος με δύο συστήματα, εκ των οποίων κανένα δεν βασίζεται σε κοινοτική νομική πράξη: τα εθνικά συστήματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και το ευρωπαϊκό σύστημα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Το εθνικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας αποτέλεσε αντικείμενο εναρμόνισης de facto, μέσω της υπογραφής διαφόρων διεθνών συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένης της σύμβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (Σύμβαση του Μονάχου) του 1973, στην οποία έχουν προσχωρήσει όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Η Σύμβαση του Μονάχου καθιερώνει βασικά μια ενιαία διαδικασία χορήγησης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Με τη Σύμβαση ιδρύθηκε το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας («Γραφείο»), το οποίο χορηγεί τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, που εν συνεχεία καθίστανται εθνικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας, υποκείμενα στις εθνικές διατάξεις. Επί του παρόντος, μέλη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας είναι 31 χώρες.

Αν και με τη Σύμβαση του Μονάχου δημιουργείται ενιαίο σύστημα χορήγησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, δεν υφίσταται ακόμη κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που να ανήκει στην κοινοτική έννομη τάξη. Το εν λόγω δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, που θα είναι ενιαίο για ολόκληρη την Κοινότητα, είναι σε θέση να βοηθήσει την Ευρώπη να μετασχηματίσει τα αποτελέσματα της έρευνας και των νέων τεχνικών και επιστημονικών γνώσεων σε βιομηχανικές και εμπορικές επιτυχίες. Σκοπός είναι επίσης να μπορέσει η Ευρώπη να καλύψει το χαμένο έδαφός της σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιαπωνία όσον αφορά τις ιδιωτικές επενδύσεις σε Ε&Α.

Η πρόταση κανονισμού είναι το αποτέλεσμα διαβουλεύσεων που διεξήχθησαν στο πλαίσιο της Πράσινης Βίβλου () του Ιουνίου 1997 για το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και το σύστημα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στην Ευρώπη. Τα σημαντικότερα σημεία της εκτίθενται στην ανακοίνωση της Επιτροπής του Φεβρουαρίου 1999, με τίτλο «Η συνέχεια που πρέπει να δοθεί στην Πράσινη Βίβλο για το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και το σύστημα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στην Ευρώπη».

Γενική λειτουργία του νέου κοινοτικού συστήματος

Στόχος του προτεινόμενου συστήματος δεν είναι να αντικαταστήσει τα υφιστάμενα εθνικά συστήματα, ούτε το υπάρχον ευρωπαϊκό σύστημα, αλλά να συνυπάρξει με αυτά. Οι εφευρέτες θα διατηρήσουν τη δυνατότητα ελεύθερης επιλογής του τρόπου προστασίας της ευρεσιτεχνίας τον οποίο θεωρούν προσφορότερο.

Η κεντρική ιδέα της παρούσας πρότασης είναι η δημιουργία μιας «συμβίωσης» μεταξύ των δύο συστημάτων: του συστήματος του κανονισμού για το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και εκείνου της Σύμβασης του Μονάχου.

Ο κανονισμός θα συμπληρώσει τη Σύμβαση του Μονάχου. Το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας θα εκδίδεται από το Γραφείο ως ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και θα αναφέρει την Κοινότητα στη θέση των μεμονωμένων κρατών μελών. Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα απαιτηθεί η προσχώρηση της Κοινότητας στη Σύμβαση του Μονάχου, καθώς και αναθεώρηση της εν λόγω σύμβασης, προκειμένου να μπορεί το Γραφείο να χορηγεί κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

Μετά την έκδοση του παρόντος κανονισμού, η εξωτερική αρμοδιότητα όσον αφορά το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας θα υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Κοινότητας.

Κύρια χαρακτηριστικά του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας

Το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας έχει ενιαίο και αυτόνομο χαρακτήρα, δηλαδή παράγει τα ίδια αποτελέσματα σε ολόκληρη την Κοινότητα. Μπορεί να χορηγηθεί, να μεταβιβασθεί ή να ακυρωθεί μόνο για το σύνολο της Κοινότητας.

Όροι χορήγησης του διπλώματος ευρεσιτεχνίας

Οι όροι χορήγησης του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, παραδείγματος χάριν οι προϋποθέσεις για την κατοχύρωση μιας εφεύρεσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, καθορίζονται στη Σύμβαση του Μονάχου.

Δικαίωμα επί του διπλώματος ευρεσιτεχνίας

Το δικαίωμα επί του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας ανήκει στον εφευρέτη ή τον νόμιμο διάδοχό του. Στην περίπτωση που ο εφευρέτης είναι υπάλληλος, το δικαίωμα επί του διπλώματος ευρεσιτεχνίας καθορίζεται σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους στο έδαφος του οποίου ασκεί την κύρια δραστηριότητά του· ή εάν το κράτος στο οποίο ασκεί την κύρια δραστηριότητά του δεν μπορεί να καθορισθεί, εφαρμόζεται το δίκαιο του κράτους στο έδαφος του οποίου είναι εγκατεστημένος ο εργοδότης.

Προβλέπονται επίσης διατάξεις για την απόκτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας από συνδικαιούχους, καθώς και για τη μεταβολή της κυριότητας του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

Αίτηση χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας

Για την υποβολή της αίτησης ισχύουν οι διατάξεις της Σύμβασης του Μονάχου. Το Γραφείο εξετάζει την αίτηση και τη δημοσιεύει, καθώς επίσης και το χορηγούμενο ενδεχομένως δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, στο μητρώο κοινοτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και/ή στο δελτίο κοινοτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Αποτελέσματα του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας

Το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας παρέχει στο δικαιούχο το δικαίωμα να απαγορεύει τη χωρίς τη συναίνεσή του:

άμεση εκμετάλλευση της εφεύρεσης, ειδικά την κατασκευή, προσφορά, εμπορία, εισαγωγή κ.λπ.· έμμεση εκμετάλλευση της εφεύρεσης, όπως την παράδοση κ.λπ.

Περιορισμός των αποτελεσμάτων του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας

Τα δικαιώματα που απορρέουν από το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας δεν επεκτείνονται σε ορισμένους τομείς, οι οποίοι προσδιορίζονται στην πρόταση κανονισμού και συμπεριλαμβάνουν ιδίως τις πράξεις που διενεργούνται ιδιωτικώς και για μη εμπορικούς σκοπούς.

Εξάλλου, τα εν λόγω δικαιώματα δεν επεκτείνονται σε πράξεις οι οποίες αφορούν το προϊόν που καλύπτεται από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στο έδαφος των κρατών μελών, αφού το προϊόν αυτό έχει διατεθεί από το δικαιούχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή με τη συναίνεσή του στο εμπόριο εντός της Κοινότητας, εκτός εάν υφίστανται νόμιμοι λόγοι.

Τα δικαιώματα του διπλώματος ευρεσιτεχνίας δεν ισχύουν όσον αφορά την προγενέστερη χρήση της εφεύρεσης. Κατά συνέπεια, εάν κάποιο πρόσωπο που, καλή τη πίστει και για τους σκοπούς της επιχείρησής του, χρησιμοποιεί την εφεύρεση ή πραγματοποιεί πριν από την ημερομηνία κατάθεσης αποτελεσματικές και σοβαρές προετοιμασίες, έχει το δικαίωμα να συνεχίσει την εν λόγω χρήση ή να χρησιμοποιήσει την εφεύρεση, όπως είχε υπολογίσει κατά τις προετοιμασίες.

Συμβατικές άδειες εκμετάλλευσης

Το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μπορεί να αποτελέσει, εν όλω ή εν μέρει, αντικείμενο αδειών εκμετάλλευσης για το σύνολο ή μέρος της Κοινότητας.

Οι εν λόγω άδειες εκμετάλλευσης μπορούν να είναι αποκλειστικές ή μη αποκλειστικές. Τα παρεχόμενα από το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας δικαιώματα μπορούν να προβάλλονται κατά παντός κατόχου άδειας εκμετάλλευσης ο οποίος παραβαίνει έναν από τους οριζόμενους, με τη σύμβαση άδειας εκμετάλλευσης, περιορισμούς.

Εκ του νόμου άδειες εκμετάλλευσης

Ο δικαιούχος κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας μπορεί να επιτρέψει σε κάθε ενδιαφερόμενο να χρησιμοποιήσει την εφεύρεση, ως κάτοχος άδειας εκμετάλλευσης, έναντι καταβολής αποζημίωσης, που καθορίζεται από την Επιτροπή.

Η άδεια χρησιμοποίησης χορηγείται -και μπορεί επίσης να ανακληθεί- με την υποβολή γραπτής δήλωσης στο Γραφείο και επιφέρει μείωση των ετήσιων τελών ανανέωσης του διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

Τα κράτη μέλη δεν είναι αρμόδια να χορηγούν εκ του νόμου άδειες εκμετάλλευσης για κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

Υποχρεωτικές άδειες εκμετάλλευσης

Η Επιτροπή δύναται να χορηγεί υποχρεωτική άδεια εκμετάλλευσης, λόγω μη εκμετάλλευσης ή ανεπαρκούς εκμετάλλευσης ενός κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή σε περίπτωση εξαρτημένων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Μπορεί επίσης να επιτρέψει την εκμετάλλευση ενός κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας σε ορισμένες συγκεκριμένες περιπτώσεις: σε περιόδους κρίσεων, σε άλλες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ή σε περιπτώσεις καταστάσεων όπου πρέπει να αρθούν οι συνέπειες μιας πρακτικής που έχει κριθεί ως αντιβαίνουσα στον ανταγωνισμό έπειτα από σχετική δικαστική ή διοικητική διαδικασία.

Διατήρηση σε ισχύ του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας

Για τη διατήρηση σε ισχύ των κοινοτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας καταβάλλονται ετήσια τέλη στο Γραφείο.

Τα τέλη αυτά θα καθορισθούν με κανονισμό σχετικά με τα τέλη, που θα εκδοθεί από κανονιστική επιτροπή.

Παραίτηση από το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

Το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο παραίτησης μόνο στο σύνολό του. Η παραίτηση δηλώνεται γραπτώς στο Γραφείο από το δικαιούχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, παράγει δε αποτελέσματα μόνο μετά την καταχώρισή της στο μητρώο κοινοτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Εκπνοή του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας

Το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ισχύει για χρονικό διάστημα είκοσι ετών από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης. Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ακυρώνεται σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής του ετήσιου τέλους ή της προσαύξησης.

Ακύρωση του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας

Οι λόγοι ακύρωσης περιλαμβάνουν τις περιπτώσεις κατά τις οποίες:

το αντικείμενο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας δεν είναι επιδεκτικό διπλώματος ευρεσιτεχνίας, σύμφωνα με τα άρθρα 52 έως 57 της Σύμβασης του Μονάχου·
το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας δεν περιγράφει την εφεύρεση κατά τρόπο επαρκώς σαφή και πλήρη, ώστε να μπορεί να εφαρμοσθεί από ειδικό·
το αντικείμενο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας εκτείνεται πέραν του περιεχομένου της αίτησης, όπως αυτή κατατέθηκε.

Η ακυρότητα του διπλώματος ευρεσιτεχνίας έχει αναδρομική ισχύ, εξαιρουμένων των αποφάσεων περί προσβολής που έχουν αποκτήσει ισχύ δεδικασμένου και έχουν εκτελεσθεί πριν από την έκδοση της απόφασης περί ακυρότητας. Επίσης, η αναδρομική ισχύς της ακυρότητας δεν θίγει τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί πριν από την απόφαση περί ακυρότητας, εφόσον έχουν εκτελεσθεί πριν από την απόφαση αυτή. Εντούτοις, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να απαιτηθεί η επιστροφή ποσών που καταβλήθηκαν δυνάμει της σύμβασης.

Οποιοσδήποτε μπορεί να ασκήσει αγωγή ακύρωσης, εκτός από την περίπτωση που αμφισβητείται το δικαίωμα του δικαιούχου να αποκτήσει το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Στην περίπτωση αυτή, η αγωγή μπορεί να υποβληθεί μόνον από το πρόσωπο που δικαιούται να καταχωρισθεί στο μητρώο κοινοτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ως δικαιούχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή από κοινού από τα πρόσωπα που δικαιούνται να καταχωρισθούν ως συνδικαιούχοι του διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

Η αγωγή ακύρωσης δύναται να υποβληθεί έστω και αν έχει εκπνεύσει το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μπορεί να ακυρωθεί εν όλω ή εν μέρει.

Δικαιοδοτικό πλαίσιο

Η πρόταση προβλέπει τη δημιουργία ενός κεντρικού κοινοτικού δικαστηρίου πνευματικής ιδιοκτησίας, ώστε να διασφαλισθεί ο ενιαίος χαρακτήρας του δικαίου και η συνοχή της νομολογίας.

Το εν λόγω δικαστήριο θα περιλαμβάνει τμήμα πρωτοβάθμιας εκδίκασης και τμήμα προσφυγών.

Δικαιοδοσία του κοινοτικού δικαστηρίου πνευματικής ιδιοκτησίας

Το κεντρικό δικαστήριο θα έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για ορισμένες κατηγορίες αγωγών, περιλαμβανομένων των διαφορών που αφορούν την προσβολή και το κύρος του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Το δικαστήριο θα εξετάζει κυρίως θέματα στο πλαίσιο διαφορών μεταξύ ιδιωτών και θα έχει τη δυνατότητα να εκδίδει αποφάσεις για επιβολή κυρώσεων και καταβολή αποζημιώσεων.

Αγωγή για προσβολή

Η αγωγή για προσβολή πρέπει να βασίζεται σε εικαζόμενη προσβολή των δικαιωμάτων που απορρέουν από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Η εν λόγω αγωγή μπορεί να ασκηθεί από το δικαιούχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, από τον κάτοχο άδειας εκμετάλλευσης.

Αίτηση περιορισμού

Κατ' αίτηση του δικαιούχου, ένα κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας δύναται να αποτελέσει αντικείμενο περιορισμού, με τη μορφή της τροποποίησης των αξιώσεων, της περιγραφής ή των σχεδίων. Απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του προσώπου που απολαύει εμπράγματου δικαιώματος ή άδειας εκμετάλλευσης καταχωρισμένης στο μητρώο κοινοτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Ρόλος της Επιτροπής ενώπιον των κοινοτικών δικαστηρίων

Η Επιτροπή είναι αρμόδια να ενεργεί όταν διακυβεύεται το συμφέρον της Κοινότητας. Δύναται να προσφεύγει στο δικαστήριο ασκώντας αγωγή ακύρωσης του διπλώματος ευρεσιτεχνίας και να παρεμβαίνει σε όλες τις διαδικασίες που εκκρεμούν ενώπιον του δικαστηρίου.

Κυρώσεις και καταβολή αποζημιώσεων

Το κοινοτικό δικαστήριο δύναται να προβεί σε διάφορες κυρώσεις. Εάν πρόκειται για αγωγή για παραποίηση ή απομίμηση, μπορεί παραδείγματος χάριν να εκδώσει τις ακόλουθες αποφάσεις:

απόφαση που απαγορεύει στον εναγόμενο να συνεχίσει τις πράξεις παραποίησης ή απομίμησης· απόφαση περί κατασχέσεως των παράνομων προϊόντων·
απόφαση περί κατασχέσεως αγαθών, υλικών κ.λπ., που επιτρέπουν την εκμετάλλευση της εφεύρεσης.

Δικαιοδοσία των εθνικών δικαστηρίων

Τα εθνικά δικαστήρια είναι αρμόδια για θέματα που δεν εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα ούτε του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ούτε του κοινοτικού δικαστηρίου πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα εθνικά δικαστήρια θα είναι αρμόδια, παραδείγματος χάριν, για την εκδίκαση:

των αγωγών σχετικά με το δικαίωμα επί του διπλώματος ευρεσιτεχνίας μεταξύ του εργοδότη και του εργαζομένου·
των αγωγών σχετικά με την αναγκαστική εκτέλεση για το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

Διαιτησία

Ισχύουν οι εθνικοί κανόνες των κρατών μελών περί διαιτησίας.

Το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας δεν μπορεί να κηρυχθεί άκυρο ή ανίσχυρο σε διαδικασία διαιτησίας.

Γλωσσικό καθεστώς

Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας χορηγείται, σύμφωνα με τη Σύμβαση του Μονάχου, σε μια από τις γλώσσες διαδικασίας ενώπιον του Γραφείου (αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά) και δημοσιεύεται στη γλώσσα αυτή με μετάφραση των αξιώσεων στις δύο άλλες γλώσσες διαδικασίας.(ιταλικά και ισπανικά).

Δεν απαιτείται μετάφραση του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας σε όλες τις κοινοτικές γλώσσες, αν και ο δικαιούχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας έχει τη δυνατότητα να προσκομίσει και να καταθέσει μεταφράσεις του διπλώματος ευρεσιτεχνίας σε άλλες επίσημες γλώσσες των κρατών μελών. Οι μεταφράσεις αυτές τίθενται κατόπιν στη διάθεση του κοινού. Το εν λόγω μέτρο ελήφθη για την αποφυγή του υψηλού κόστους που ενδέχεται να αποθαρρύνει τη χρήση του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

Για την ώρα, φαίνεται δύσκολη η επίτευξη τελικής συμφωνίας επί του φακέλου. Το κύριο σημείο διαφωνίας έγκειται στο ζήτημα της μετάφρασης των διεκδικήσεων του διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Όντως, το κείμενο προβλέπει ότι οι διεκδικήσεις του διπλώματος ευρεσιτεχνίας -που στην πράξη αποτελεί το βραδύτερο αλλά και το σημαντικότερο μέρος, καθόσον θέτει τα όρια της προστασίας- πρέπει να μεταφράζονται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Στο παρόν στάδιο, όμως, οι Ευρωπαίοι υπουργοί δεν κατορθώνουν να επιτύχουν συμβιβασμό ως προς το ζήτημα του ποιος θα αποφασίσει για τη νομική εγκυρότητα της μετάφρασης και του πώς θα αντιμετωπίζονται οι επιπτώσεις μιας εσφαλμένης μετάφρασης.

Το δεύτερο σημείο ασυμφωνίας σχετίζεται με τον καθορισμό της προθεσμίας κατάθεσης των μεταφράσεων. Το ζήτημα αυτό είναι ουσιώδες, διότι, ανάλογα με το προτεινόμενο σύστημα, εάν οι μεταφράσεις δεν κατατεθούν εντός των καθορισμένων προθεσμιών, θα θεωρείται ότι το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας δεν ισχύει.

Ενισχυμένη συνεργασία

Απόφαση 2011/167/ΕΕ του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2011 για την έγκριση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της δημιουργίας ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών [ΕΕ L 76 της 22.3.2011].

Η παρούσα απόφαση εκφράζει την επιθυμία των 25 κρατών μελών να θεσπίσουν ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ τους στον τομέα της δημιουργίας του ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών. Η εν λόγω συνεργασία στοχεύει στη δημιουργία ενιαίου διπλώματος ευρεσιτεχνίας, το οποίο θα παρέχει ομοιόμορφη προστασία στην επικράτεια των συμμετεχόντων κρατών μελών. Πρέπει ακόμα να εξεταστούν οι μεταφραστικές ρυθμίσεις για το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της δημιουργίας ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών.

Η παρούσα πρόταση στοχεύει στη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της δημιουργίας ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών, όπως αυτό εγκρίθηκε με την απόφαση 2011/167/ΕΕ. Καθορίζει τις παραμέτρους των ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας προκειμένου να έχουν ενιαία ισχύ εντός των συμμετεχόντων κρατών μελών.

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της δημιουργίας ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών σε σχέση με τις εφαρμοστέες μεταφραστικές ρυθμίσεις. 

Η παρούσα πρόταση στοχεύει στη θέσπιση απλοποιημένων διαδικασιών όσον αφορά τις ρυθμίσεις μετάφρασης του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ. Το δίπλωμα δημοσιεύεται σε μία από τις τρεις επίσημες γλώσσες του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ) και μπορεί να μεταφραστεί στις υπόλοιπες δύο. Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μπορεί να μεταφραστεί σε άλλη γλώσσα της ΕΕ σε περίπτωση επίλυσης διαφορών ή όταν ο αιτών υποβάλει αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας σε γλώσσα που δεν συγκαταλέγεται στις επίσημες γλώσσες του ΕΓΔΕ. Στην περίπτωση αυτή, οι μεταφραστικές δαπάνες εμπίπτουν σε καθεστώς αποζημίωσης που διαχειρίζεται το ΕΓΔΕ.

Δικαστήριο του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου, της 23ης Δεκεμβρίου 2003, για την ανάθεση δικαιοδοσίας στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων επί διαφορών σχετικών με το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. 

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου, της 23ης Δεκεμβρίου 2003, για την ίδρυση του δικαστηρίου του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας και για τα ένδικα μέσα ενώπιον του Πρωτοδικείου.

Υπό την προοπτική της δημιουργίας του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, με τη σύσταση Δικαστηρίου του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, υπό την αιγίδα του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, πρόκειται να ολοκληρωθεί το σύστημα προστασίας των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στην Ένωση. Η ίδρυση του δικαστηρίου θα προσφέρει το πλεονέκτημα της συγκέντρωσης των διαφορών και, επομένως, της αποτελεσματικότερης επίλυσης των διαφορών που αφορούν την προσβολή και το κύρος των κοινοτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.
Διαβάστηκε 6096 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου 2013 18:13
Σοφία Αντωνοπούλου

Διαχειρίστρια του AromaFarm.gr

Ιστότοπος: www.aromafarm.gr E-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.