Σοφία Αντωνοπούλου

Σοφία Αντωνοπούλου

Διαχειρίστρια του AromaFarm.gr
URL Ιστότοπου: http://www.aromafarm.gr
Σάββατο, 09 Νοεμβρίου 2013 10:47

Μίγμα μάρκετινγκ

Μίγμα μάρκετινγκ και περιεχόμενο των επιμέρους στοιχείων του:

ΠΡΟΪΟΝ
Σχέδιο – Μεγέθη – Χρώμα
Υλικά
Προδιαγραφές
Ποιότητα
Συσκευασία
Εξυπηρέτηση μετά την πώληση

ΤΙΜΗ
Λεπτομερείς τιμές για κάθε προϊόν
Όροι πληρωμής – Μέθοδοι
Δομή εκπτώσεων
Τιμές υπηρεσιών και ανταλλακτικώνΠΡΟΩΘΗΣΗ
Διαφήμιση
Φυλλάδια – Προσπέκτους
Δώρα – Βοηθήματα πωλήσεων
Δημόσιες σχέσεις
Εκθέσεις

ΤΟΠΟΣ
Επιλογή πώλησης – Κατάστημα – Χοντρέμπορος
Ταχυδρομική παραγγελία – Τηλεφωνική παραγγελία – Ηλεκτρονικό εμπόριο
Μέθοδοι διανομής
Συχνότητα παράδοσης
Σάββατο, 09 Νοεμβρίου 2013 10:02

Ευρωπαϊκή συνεταιριστική εταιρεία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διευκολύνει την ανάπτυξη των διασυνοριακών δραστηριοτήτων των συνεταιρισμών, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητές τους και εξοπλίζοντάς τους με τα κατάλληλα νομικά μέσα. Επιτρέπει τη δημιουργία νέων συνεταιρισμών από φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Η κατοχύρωση των δικαιωμάτων ενημέρωσης, διαβούλευσης και συμμετοχής των μισθωτών στην ευρωπαϊκή συνεταιριστική εταιρεία (ΕΣΕ).

Σύσταση της ΕΣΕ

Η ΕΣΕ μπορεί να συσταθεί ως εξής:

 • από πέντε τουλάχιστον φυσικά και/ή νομικά πρόσωπα τα οποία διαμένουν σε δύο τουλάχιστον κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), έχουν συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και διέπονται από το δίκαιο δύο τουλάχιστον διαφορετικών κρατών μελών της ΕΕ, 
 • με συγχώνευση συνεταιρισμών που έχουν συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο ενός κράτους μέλους της ΕΕ και έχουν την καταστατική έδρα τους και την κεντρική τους διοίκηση στο εν λόγω κράτος, υπό τον όρο ότι τουλάχιστον δύο από αυτούς διέπονται από το δίκαιο διαφορετικών κρατών μελών, 
 • με μετατροπή συνεταιρισμού που έχει συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο ενός κράτους μέλους της ΕΕ και έχει την καταστατική του έδρα και την κεντρική του διοίκηση στον ΕΟΧ, αν ο συνεταιρισμός αυτός έχει, από διετίας τουλάχιστον, εγκατάσταση ή θυγατρική υπαγόμενη στο δίκαιο άλλου κράτους μέλους της ΕΕ. 

Ένα κράτος μέλος μπορεί να προβλέπει ότι μια νομική οντότητα που δεν έχει την κεντρική της διοίκηση στον ΕΟΧ μπορεί να συμμετάσχει στη σύσταση μίας ΕΣΕ, εφόσον η νομική οντότητα αυτή:

 • έχει συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο κράτους μέλους,
 • η καταστατική έδρα της βρίσκεται στο εν λόγω κράτος μέλος, 
 • διατηρεί πραγματικό και συνεχή δεσμό με την οικονομία κράτους μέλους. 

Κεφάλαιο της ΕΣΕ

Το κεφάλαιο της ΕΣΕ αντιπροσωπεύεται από τα μερίδια των μελών της. Πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 30.000 ευρώ. Η νομοθεσία κράτους μέλους η οποία προβλέπει υψηλότερο καλυφθέν κεφάλαιο για νομικές οντότητες που ασκούν ορισμένα είδη δραστηριοτήτων (όπως τραπεζικές ή ασφαλιστικές δραστηριότητες κλπ), διέπει και τις ΕΣΕ που έχουν την καταστατική έδρα τους στο εν λόγω κράτος μέλος.

Η γενική συνέλευση πρέπει να αποτιμά μια φορά ανά έτος με ψήφισμά της το ύψος του κεφαλαίο κατά το κλείσιμο της χρήσης καθώς και τη μεταβολή του σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Η ΕΣΕ δύναται να έχει μεταξύ των μελών της συνεταίρους επενδυτές, με περιορισμένα δικαιώματα ψήφου, εφόσον η νομοθεσία του κράτους μέλους όπου βρίσκεται η έδρα της, το επιτρέπει.

Καταστατικό της ΕΣΕ

Τα ιδρυτικά μέλη καταρτίζουν το καταστατικό της ΕΣΕ, σύμφωνα με τις περί συστάσεως εθνικών συνεταιρισμών διατάξεις. Το καταστατικό καταρτίζεται εγγράφως και υπογράφεται από τα ιδρυτικά μέλη.

Μεταφορά της καταστατικής έδρας

Η καταστατική έδρα της ΕΣΕ μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο κράτος μέλος χωρίς η μεταφορά αυτή να συνεπάγεται τη λύση ή τη δημιουργία νέου νομικού προσώπου. Η έδρα, η οποία καθορίζεται από το καταστατικό, πρέπει να βρίσκεται εντός της Κοινότητας και πρέπει να συμπίπτει με το μέρος όπου βρίσκεται η κεντρική διοίκηση.

Αρχή της μη διάκρισης

Με την επιφύλαξη του παρόντος κανονισμού, μία ΕΣΕ τυγχάνει σε κάθε κράτος μέλος της αυτής μεταχείρισης με εθνικό συνεταιρισμό. 

Καταχώριση και δημοσιότητα

Κάθε ΕΣΕ καταχωρείται στο κράτος μέλος στο οποίο έχει την καταστατική έδρα της, σε μητρώο που ορίζεται από το δίκαιο του εν λόγω κράτους. Η καταχώρηση στα οικεία μητρώα και η διαγραφή καταχώρησης δημοσιεύονται προς ενημέρωση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διάρθρωση της ΕΣΕ

Η διάρθρωση της ΕΣΕ αποτελείται, αφενός από μια γενική συνέλευση και, αφετέρου από:

 • είτε ένα διευθυντικό και ένα εποπτικό όργανο (δυαδικό σύστημα)
 • είτε ένα διοικητικό όργανο (μονιστικό σύστημα) ανάλογα με την επιλογή στο καταστατικό της ΕΣΕ.

Κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης, σε γενικές γραμμές, τα μέλη έχουν κατ’ αρχήν ίσα δικαιώματα ψήφου. Ενδέχεται να προβλεφθούν εξαιρέσεις υπέρ μεγάλων συνεταίρων επενδυτών σε ορισμένους χρηματοπιστωτικούς συνεταιρισμούς.

Το διευθυντικό όργανο ή το διοικητικό όργανο, ανάλογα με το επιλεγμένο είδος διάρθρωσης, εξασφαλίζει τη διαχείριση της ΕΣΕ και μπορεί να την εκπροσωπεί στη δικαιοσύνη ή να τη δεσμεύει έναντι τρίτων.

Το καταστατικό μίας ΕΣΕ απαριθμεί τις κατηγορίες πράξεων για τις οποίες απαιτείται παροχή έγκρισης. Η έγκριση αυτή μπορεί να χορηγείται από το εποπτικό όργανο ή τη γενική συνέλευση προς το διευθυντικό όργανο ή το διοικητικό όργανο,

Έλεγχος και δημοσιότητα των λογαριασμών

Όσον αφορά την κατάρτιση, τον έλεγχο και τη δημοσιότητα των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, η ΕΣΕ υπόκειται στις νομοθετικές διατάξεις του κράτους της έδρας της.

Λύση, εκκαθάριση και παύση πληρωμών

Η ΕΣΕ μπορεί να λυθεί:

είτε με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ιδίως όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειας που ορίζεται στο καταστατικό ή εάν μειωθεί το εγγεγραμμένο ιδρυτικό κεφάλαιο σε ποσό κατώτερο του ελάχιστου ορίου που θέτει το καταστατικό,
είτε με απόφαση δικαστηρίου, όταν για παράδειγμα η έδρα της ΕΣΕ έχει μεταφερθεί εκτός του ΕΟΧ.

Οι ΕΣΕ που αποτελούν αντικείμενο διαδικασίας εκκαθάρισης, αφερεγγυότητας και παύσης των πληρωμών υπόκεινται στις διατάξεις του εθνικού δικαίου του κράτους της έδρας τους.

Ρόλος των εργαζομένων

Σε κάθε ΕΣΕ καθορίζονται ρυθμίσεις για το ρόλο των εργαζομένων (ενημέρωση, διαβούλευση και συμμετοχή).

Κατά κανόνα, καταρτίζεται μία ειδική διαπραγματευτική ομάδα. Σε αυτή συμμετέχουν εκπρόσωποι των εργαζομένων των νομικών οντοτήτων που συμμετέχουν στη σύσταση της ΕΣΕ ή των θυγατρικών της.

Η ομάδα αυτή διαπραγματεύεται μία συμφωνία με τα αρμόδια όργανα των συμμετεχουσών νομικών οντοτήτων, με σκοπό τον καθορισμό των ρυθμίσεων για το ρόλο των εργαζομένων εντός της μελλοντικής ΕΣΕ. Σε περίπτωση απουσίας συμφωνίας, εφαρμόζονται διατάξεις αναφοράς.


Σάββατο, 09 Νοεμβρίου 2013 09:53

Ο κύκλος ζωής του προϊόντος

Η συνολική ζήτηση κάθε προϊόντος ακολουθεί μια τυπική πορεία από τη στιγμή της εισόδου του στην αγορά, μέχρι και τη στιγμή της εξόδου του από αυτήν, κάτι που αρκετοί επιχειρηματίες γνωρίζουν και γι’ αυτό φροντίζουν να ακολουθούν διαφορετική τιμολογιακή πολιτική σε κάθε φάση.

Οι φάσεις στη ζωή του προϊόντος, που συνηθίζεται να τις ονομάζουμε «κύκλο ζωής του προϊόντος» είναι οι παρακάτω:

Είσοδος του προϊόντος στην αγορά. Εδώ το κόστος παραγωγής και προώθησης είναι αυξημένο, αλλά όταν ο επιχειρηματίας ακολουθεί μια έξυπνη πολιτική διαφοροποίησής του, τα κέρδη του μπορεί να είναι αυξημένα εξαιτίας μιας μεγαλύτερης τιμής πώλησης ή μιας γρήγορης κατάκτησης της αγοράς. Σε αυτή τη φάση θεωρητικά το προϊόν δεν έχει ανταγωνισμό, αν και οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει ο επιχειρηματίας είναι μεγάλοι, με σπουδαιότερο αυτόν της απόρριψής του από την αγορά.

Στη φάση της ανάπτυξης του προϊόντος συνήθως έχουμε μια αρκετά γρήγορη αύξηση της ζήτησης και των πωλήσεων του προϊόντος, ενώ δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος για αλλαγή της τιμής. Σε αυτή τη φάση θεωρούμε ότι το προϊόν έχει γίνει αποδεκτό από την αγορά, και οι πρώτοι ανταγωνιστές θα αρχίσουν να κάνουν την εμφάνισή τους.

Η φάση της ωρίμανσης και του κορεσμού είναι ένδειξη ανάγκης για αλλαγές, είτε στην τιμή, είτε στη διαφήμιση, είτε στην προώθηση του προϊόντος. Σε αυτή τη φάση, παρατηρείται μαζική είσοδος στην αγορά ομοειδών προϊόντων, ο ανταγωνισμός είναι ήδη έντονος, αλλά μια έξυπνη πολιτική που συνδυάζει αλλαγές στην τιμή (συνήθως προς τα κάτω) και διαφοροποίηση του προϊόντος, μπορεί να αποτελέσει αφορμή για ένα νέο ξεκίνημα του κύκλου. Όταν το προϊόν φτάσει στη φάση της παρακμής, τα περιθώρια κέρδους μειώνονται και κάθε προσπάθεια για βελτίωση της κατάστασης είναι δύσκολη.
Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Venture Capital)

Τα Επιχειρηματικά Κεφάλαια (Venture Capital) είναι μακροπρόθεσμα κεφάλαια ειδικών επενδυτικών εταιρειών, τα οποία επενδύονται σε νέες επιχειρήσεις. Δεν αποτελούν δανειακή χρηματοδότηση, αφού η επενδυτική εταιρεία διαχείρισης του καινοτομικού κεφαλαίου προσφέρει κεφάλαια συμμετέχοντας στο μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης, αποβλέποντας στην πραγματοποίηση κερδών με τη μορφή μερισμάτων ή σε μακροχρόνια απόδοση της μετοχής. Επιπλέον, η εταιρεία του καινοτομικού κεφαλαίου παρέχει συμβουλές στην επιχείρηση σε θέματα χρηματοοικονομικά, εμπορικά και οργανωτικά. Το καινοτομικό κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο αρχικό στάδιο δημιουργίας μιας επιχείρησης (Seed Capital), κατά την ανάπτυξη της επιχείρησης (Growth Capital) ή στην περίπτωση επέκτασης και εκσυγχρονισμού της, οπότε λέγεται αναπτυξιακό κεφάλαιο (Development Capital). Οι βασικότεροι παράγοντες που αξιολογούνται από την εταιρεία καινοτομικού κεφαλαίου για τη συμμετοχή ή όχι σε μια επιχείρηση είναι τα χαρακτηριστικά του επιχειρηματία ή της ομάδας των επιχειρηματιών (γνώσεις, εμπειρία, αξιοπιστία), το επιχειρηματικό επενδυτικό πρόγραμμα και οι προοπτικές του. Η εταιρεία καινοτομικού κεφαλαίου σε μεταγενέστερο στάδιο ανάπτυξης της επιχείρησης και συνήθως πριν από τη φάση της ωριμότητας αποδεσμεύεται από αυτήν, ρευστοποιώντας το μερίδιό της με σκοπό το κέρδος.

Χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing)

To Leasing (χρηματοδοτική μίσθωση) αφορά μακροχρόνια μίσθωση κινητών ή ακινήτων περιουσιακών στοιχείων από εταιρεία Leasing, έναντι μισθώματος. Η εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης αγοράζει το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο και έχει τη νομική ιδιοκτησία του, και στη συνέχεια το εκμισθώνει στο μισθωτή, ο οποίος έχει την κατοχή και το δικαίωμα χρησιμοποίησής του. Ανάλογα με τη σύμβαση, στην περίπτωση συμφωνίας μίσθωσης, ο μισθωτής δεν γίνεται κύριος του περιουσιακού στοιχείου στο τέλος της περιόδου, ενώ στην περίπτωση συμφωνίας μίσθωσης – πώλησης, ο μισθωτής έχει το δικαίωμα να αγοράσει το περιουσιακό στοιχείο στο τέλος της περιόδου μίσθωσης.

Franchising

Μία μορφή έμμεσης χρηματοδότησης είναι ή ένταξη σε δίκτυο δικαιόχρησης (franchise), κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος δικαιοδόχος (franchisee) αγοράζει από το δικαιοπάροχο (franchisor) και χρησιμοποιεί ένα συγκεκριμένο εμπορικό σήμα ή μία επιχειρηματική ιδέα που ήδη έχει δοκιμαστεί. Ο δικαιοδόχος, ανάλογα με τη συμφωνία, εκμεταλλεύεται την εμπορική επωνυμία, το μάρκετινγκ, τη διαφήμιση, το σύστημα υποστήριξης (λογιστικό σύστημα, κατάρτιση, έρευνα κλπ) του δικαιοπαρόχου, καταβάλλοντας ένα εφάπαξ ποσό και συνήθως ένα ποσοστό επί του κύκλου εργασιών.

Τα Προγράμματα του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ)

Το ΤΕΜΠΜΕ είναι ανώνυμη εταιρεία του ελληνικού δημοσίου, που το μετοχικό της κεφάλαιο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σκοπός του είναι να διευκολύνει την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην αγορά κεφαλαίων, καθώς εγγυάται την κάλυψη μέρους των δανείων που χορηγούνται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από τις τράπεζες. Οι επενδύσεις για τις οποίες παρέχονται οι εγγυήσεις θα πρέπει να βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών τους και να δίνουν έμφαση στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών και καινοτόμων δράσεων. Οι επενδύσεις μπορούν να αφορούν πάγιες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό (π.χ. κτίρια, μηχανολογικές εγκαταστάσεις, τεχνολογικό εξοπλισμό, μεταφορικά μέσα κλπ), καθώς και άυλα πάγια (έρευνα, εκπαίδευση κλπ). Δεν χορηγεί άμεσες πιστώσεις, αλλά εγγυάται μέρος του δανείου, το ύψος του οποίου και το ποσοστό κάλυψης (εγγύησης) προσδιορίζεται ανάλογα με το πρόγραμμα.

Η διαδικασία για τη συμμετοχή μιας επιχείρησης σε πρόγραμμα του ΤΕΜΠΜΕ είναι η εξής: Η ενδιαφερόμενη επιχείρηση υποβάλλει στην τράπεζα με την οποία συνεργάζεται το χρηματοδοτικό της αίτημα. Η τράπεζα εξετάζει τη βιωσιμότητα του σχεδίου και εάν αυτό εντάσσεται στα προγράμματα του ΤΕΜΠΜΕ. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, η τράπεζα υποβάλλει το αίτημα στο ΤΕΜΠΜΕ, το οποίο απαντά εάν ή όχι θα εγγυηθεί την κάλυψη μέρους του δανείου. Στην περίπτωση θετικής απάντησης, μαζί με τη δανειακή σύμβαση μεταξύ τράπεζας και επιχείρησης υπογράφεται και η εγγυητική πράξη.
Σάββατο, 09 Νοεμβρίου 2013 09:41

Ψηφιακή Οικονομία

Ο όρος «Ψηφιακή Οικονομία» εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο βιβλίο The Digital Economy (1996) του Don Tapscott. Ο Tapscott διερεύνησε το ρόλο των Πληροφοριακών Συστημάτων στις επιχειρηματικές διαδικασίες, και συγκεκριμένα τους τρόπους με τους οποίους το διαδίκτυο συμβάλλει στην ανάπτυξη του Ηλεκτρονικού Εμπορίου.

Η ψηφιακή οικονομία περιλαμβάνει τα αγαθά και τις υπηρεσίες, των οποίων η ανάπτυξη, η παραγωγή, η πώληση και η τροφοδότηση βασίζεται στις ψηφιακές τεχνολογίες. Αντίθετα, η οικονομία της πληροφορικής περιλαμβάνει ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες. Η διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι η ψηφιακή οικονομία περιλαμβάνει κάποιες μορφές παραγωγής που αποκλείονται από την οικονομία της πληροφορικής, όπως τη βιομηχανική παραγωγή με βάση υπολογιστικά συστήματα, ενώ η οικονομία της πληροφορικής περιλαμβάνει αρκετές υπηρεσίες που ανήκουν μερικά στην ψηφιακή οικονομία, όπως η πρωτοβάθμια εκπαίδευση, όλες οι νομικές υπηρεσίες, όλες οι μορφές διασκέδασης κλπ. Γενικά, διακρίνουμε τις εξής κατηγορίες αγαθών ψηφιακής οικονομίας:

Αμιγώς ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες: Αγαθά και υπηρεσίες που μεταφέρονται ψηφιακά, στο σύνολό τους ή τμήματα αυτών. Για παράδειγμα, στην κατηγορία αυτή ανήκουν η διατραπεζική μεταφορά κεφαλαίων, η on-line παροχή πληροφοριών, τα ηλεκτρονικά περιοδικά, το λογισμικό και η μουσική. Στην κατηγορία αυτή μπορούμε επίσης να συμπεριλάβουμε και την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών από απόσταση.

Μικτά (mixed) ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν η λιανική πώληση υλικών αγαθών μέσω διαδικτύου, όπως μουσική, βιβλία, λουλούδια, ευαίσθητα προϊόντα, καθώς και υπηρεσίες προσφερόμενες από ταξιδιωτικά γραφεία. Οι συναλλαγές αυτές εκτελούνται συνήθως σε electronic marketplaces, με τη χρήση δημοπρασιών. Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας είναι η πληρότητα στην πληροφόρηση για το προϊόν, η αποτελεσματική διαφήμιση, η ασφάλεια στις συναλλαγές, η ταχύτητα στα συστήματα διανομής και η υψηλή ποιότητα στις υπηρεσίες διανομής των προϊόντων.

Παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών βασισμένων στην Τεχνολογία Πληροφορικής: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται προϊόντα και υπηρεσίες που βασίζουν την παραγωγή τους στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Για παράδειγμα, έχουμε τις λογιστικές υπηρεσίες, τις έρευνες αγοράς που παρουσιάζουν ευαισθησία στα δεδομένα, πολύπλοκα μηχανολογικά σχέδια, κλπ.

Οι τομείς της βιομηχανίας πληροφορικής και επικοινωνιών που υποστηρίζουν τις παραπάνω κατηγορίες: Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται ένα μεγάλο τμήμα των υπολογιστικών δικτύων και της βιομηχανίας των τηλεπικοινωνιών, η παραγωγή προσωπικών υπολογιστών και ορισμένες συμβουλευτικές επιχειρήσεις.
Σάββατο, 09 Νοεμβρίου 2013 09:38

Μίγμα προϊόντος

Λίγες επιχειρήσεις παράγουν ένα μόνο είδος (μία γραμμή) προϊόντος ή υπηρεσίας, και σε μία τιμή (σε ένα βάθος). Στις περισσότερες επιχειρήσεις υπάρχουν πολλές γραμμές και πολλά βάθη. Το σύνολο των ειδών των προϊόντων που μια επιχείρηση προσφέρει, μπορούμε να το ονομάσουμε μίγμα προϊόντος.

Το μίγμα προϊόντος μπορεί να επεκταθεί με διάφορους τρόπους. Σε κάθε περίπτωση, οι πιθανές εναλλακτικές λύσεις / τα σενάρια που υπάρχουν προκειμένου να καθοριστεί το μίγμα προϊόντος που μπορεί να οδηγήσει στην καλύτερη απόδοση των προσπαθειών μας, είναι οι παρακάτω:


 • Αύξηση των πωλήσεων υπαρχόντων προϊόντων σε υπάρχουσες αγορές
 • Εκσυγχρονισμός των προϊόντων και πώλησή τους σε υπάρχουσες αγορές
 • Ανάπτυξη καινούριων προϊόντων για τις υπάρχουσες αγορές
 • Είσοδος με υπάρχοντα προϊόντα σε καινούριες αγορές
 • Είσοδος με εκσυγχρονισμένα προϊόντα σε καινούριες αγορές
 • Ανάπτυξη καινούριων προϊόντων για καινούριες αγορές
Σάββατο, 09 Νοεμβρίου 2013 09:13

Τι πουλιέται στο διαδίκτυο

Πολιτική προϊόντος για το διαδίκτυο

Στο διαδίκτυο υπάρχουν κάποια προϊόντα που πουλιούνται ευκολότερα από ό,τι άλλα. Δε θα μπορούσαμε όμως να ισχυριστούμε ότι όλα τα προϊόντα τα οποία πουλάμε στην πραγματική ζωή, μπορούμε να τα πουλήσουμε το ίδιο άνετα και στο διαδίκτυο. Πρέπει να θυμόμαστε ότι πολλοί καταναλωτές χρησιμοποιούν το διαδίκτυο ως μέσο αγοράς προϊόντων σε καλύτερες τιμές ή για να πετύχουν καλύτερο διακανονισμό, οπότε, αν μπορούσατε να δώσετε κάποιες επιπλέον αξίες σε αυτά, θα ήταν καλύτερα!

Τι πωλείται ευκολότερα στο διαδίκτυο;

Μοναδικά είδη που είναι δύσκολο να τα βρει κάποιος με συμβατικά μέσα: Η έννοια της δυσκολίας εδώ, είναι διαφορετικών βαθμών και έχει να κάνει με γεωγραφικούς παράγοντες, ταχύτητα παράδοσης, ακόμα και με θέματα που έχουν να κάνουν με την εξυπηρέτηση του πελάτη.

Γνωστές μάρκες και φίρμες. Όπως είναι για παράδειγμα, μια συνδρομή σε ένα γνωστό περιοδικό ή ένα γνωστό βιβλίο ή ακόμα και ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια γνωστής φίρμα. Σε αυτή την περίπτωση, ο καταναλωτής γνωρίζει ακριβώς τι είναι αυτό που παραγγέλνει.

Τι δεν πωλείται τόσο εύκολα;

Έχοντας υπόψη ότι στο διαδίκτυο δεν μπορούμε να δούμε, να αγγίξουμε και να αισθανθούμε ένα προϊόν πριν το αγοράσουμε, είδη που απαιτούν τα παραπάνω προτού προτιμηθούν από τον καταναλωτή είναι δυσκολότερο να πουληθούν.
Αισθανθήκατε ποτέ ότι ο ίδιος σας ο εαυτός θα μπορούσε να αποτελέσει το χειρότερο και πιο ανυπέρβλητο εμπόδιο για σας; Μια φωνή μέσα σας σας λέει να μην ξεπεράσετε τον εαυτό σας, να μη ζητήσετε αύξηση, και να κατεβάσετε τους τόνους, γιατί κανείς δε νοιάζεται για ό,τι έχετε να πείτε.

Πώς λοιπόν μπορείτε να απελευθερωθείτε από τις υποσυνείδητες συμπεριφορές που σαμποτάρουν την επαγγελματική σας επιτυχία;

Συνήθως οι γυναίκες κατηγορούν τους άντρες ότι καταλαμβάνουν όλες τις θέσεις κορυφής, στερώντας τους όλες τις επαγγελματικές ευκαιρίες, αλλά είναι οι ίδιες που ευθύνονται για την επαγγελματική τους στασιμότητα. Δεν φταίνε οι εξωτερικοί παράγοντες. Πρέπει να κοιτάξουν μέσα τους.

Ας δούμε τώρα τι πρέπει να λαμβάνετε υπόψιν ως γυναίκες για μια ανοδική επαγγελματική πορεία:

 • Την εξισορρόπηση δουλειάς και οικογένειας.
 • Να είστε αρκετά καλές στη δουλειά σας, όχι όμως τελειομανείς, καθότι η τελειότητα είναι ένα υποκειμενικό κριτήριο. Να είστε απλά άνετες. 
 • Σκεφτείτε πώς ένα επάγγελμα θα σας κάνει να πετύχετε τους στόχους σας και πόσο καιρό μπορείτε να παραμείνετε σε μια θέση περιμένοντας προαγωγή ή αναγνώριση. Πάρτε τον έλεγχο της μοίρας σας, προσδιορίστε τι θέλετε και πώς θα το καταφέρετε. 
 • Κάντε τα λόγια σας να μετράνε: Αν έχετε να πείτε κάτι, πείτε το, χωρίς να εξιδανικεύετε τα λόγια σας, λαμβάνοντας υπόψη και το ακροατήριό σας.
 • Εκμεταλλευτείτε τις πολιτικές σας ικανότητες, μάθετε να αναγνωρίζετε ποιον μπορείτε να εμπιστευτείτε, πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να ζητήσετε βοήθεια και πότε είναι ώρα για σημαντικές αποφάσεις και απαιτήσεις. 
 • Ζητείστε αυτό που θέλετε: Οι γυναίκες χάνουν χρήματα γιατί δεν απαιτούν να αμειφθούν για την εργασία που προσφέρουν. 

Οι γυναίκες συχνά συγχέουν τη διαπραγμάτευση με την αντιπαράθεση, και αυτό τις εξοβελίζει από τους υψηλούς μισθούς, τις καλές θέσεις και τα προνόμια που αξίζουν. Επίσης, δυσκολεύονται να δημιουργήσουν άτυπα κοινωνικά δίκτυα γνωριμιών και δημοσίων σχέσεων. Έτσι εξηγείται το γεγονός ότι ενώ οι γυναίκες κατέχουν το 1/3 των μεταπτυχιακών τίτλων, μόνο το 13% από αυτές κατέχει διευθυντικές θέσεις. 

Υπάρχουν όμως και οι απόψεις που υποστηρίζουν ότι η επαγγελματική τους στασιμότητα οφείλεται σε εξωτερικούς παράγοντες και ότι τα απαρχαιωμένα, σκληροπυρηνικά συστήματα της διάκρισης των φύλων παίζουν καθοριστικό ρόλο για την αδυναμία των γυναικών να κατακτήσουν τον επαγγελματικό στίβο.

Το τι πραγματικά ισχύει θα το κρίνουν οι ίδιες οι εργαζόμενες γυναίκες. 
Σάββατο, 09 Νοεμβρίου 2013 08:13

Καθετοποιημένη παραγωγή

Με τον όρο καθετοποιημένη παραγωγή εννοούμε τον έλεγχο της επιχείρησης επί των διαφόρων σταδίων της παραγωγής και διανομής των προϊόντων που παράγει ή/και των υπηρεσιών που προσφέρει.

Πώς δουλεύει – Παράδειγμα:
Ας υποθέσουμε ότι η ΧΨΩ εταιρεία παραγωγής κατεψυγμένης πατάτας, επιθυμεί να οργανώσει κάθετα την παραγωγή της. Αγοράζοντας ένα χωράφι και καλλιεργώντας η ίδια τις πατάτες, η εταιρεία μπορεί να εγγυηθεί την ποιότητα του προϊόντος της από την αρχή της παραγωγής του, καθώς και να ελέγχει την ποσότητα, το κόστος και την ποιότητα των πρώτων υλών. Εκτός αυτού, η εταιρεία μπορεί να ελέγξει τη διανομή των προϊόντων της, κατασκευάζοντας η ίδια τη συσκευασία τους και οργανώνοντας δίκτυα πωλήσεων.

Γιατί είναι σημαντική:
Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της καθετοποίησης της παραγωγής είναι το ότι δημιουργεί οικονομίες κλίμακος και μειώνει το κόστος παραγωγής, εξαλείφοντας πολλούς από τους παράγοντες που αυξάνουν το κόστος στα διάφορα στάδια της παραγωγής. Επίσης, οι καθετοποιημένες μονάδες παραγωγής επιτυγχάνουν τη μέγιστη απόδοση κέρδους, ελέγχοντας ποιοτικά το προϊόν τους βήμα – βήμα, και μειώνοντας το κόστος επιδιόρθωσης, τις αστοχίες υλικού και κατασκευής και τις επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων.

Επιπλέον, οι καθετοποιημένες επιχειρήσεις δεν χρειάζεται να διαθέτουν πόρους για εργασίες που έχουν τη δυνατότητα να επιτελούν στο εσωτερικό τους.

Οι επιχειρήσεις που έχουν τη δυνατότητα να οργανώνουν κάθετα την παραγωγή τους, συνήθως ελέγχουν μια πληθώρα παραγωγικών πόρων, και το γεγονός αυτό εγείρει ζητήματα που αφορούν το δίκαιο του ανταγωνισμού, καθώς πολλές φορές καθιστούν δύσκολη την είσοδο ανταγωνιστών στο κομμάτι της αγοράς όπου δραστηριοποιούνται.

Η εταιρεία θα πρέπει να έχει την απαραίτητη τεχνογνωσία για κάθε στάδιο παραγωγής και εμπορίας του προϊόντος της, ώστε να μεγιστοποιήσει τα οφέλη από την καθετοποίηση της παραγωγής. Έτσι, η εταιρεία του παραδείγματός μας πρέπει να γνωρίζει την καλλιέργεια της πατάτας, όπως γνωρίζει και τις τεχνικές επεξεργασίας και συσκευασίας της. Ακόμη ένα αξιοσημείωτο ρίσκο είναι ότι οποιαδήποτε εταιρεία φιλοδοξεί να οργανώσει με παρόμοιο τρόπο την παραγωγή της, θα πρέπει να είναι έτοιμη να πραγματοποιήσει ριζικές μεταρρυθμίσεις στις παραγωγικές της δομές, ενσωματώνοντας τεχνολογικές και βιομηχανικές καινοτομίες. Η επένδυση στις υποδομές μπορεί πραγματικά να αποδειχθεί αρκετά δαπανηρή και να μειώσει την ευελιξία της επιχείρησης. Ελέγχοντας όλη τη αλυσίδα παραγωγής και διάθεσης, η εταιρία μπορεί να γίνει και η ίδια υπεύθυνη για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών και παραγωγικών τεχνικών.

Επειδή πολλές εταιρίες δεν έχουν την οικονομική και γνωστική δυνατότητα για οργάνωση καθετοποιημένης παραγωγής, προτιμούν να συνάπτουν μακροχρόνιες συμφωνίες με συγκεκριμένους προμηθευτές και διανομείς, ή να συμμετέχουν σε συνεταιρισμούς.
Τα κοινωνικά δίκτυα μπορούν να οριστούν ως «διασυνδέσεις μεταξύ των ανθρώπων», «το άθροισμα των προσωπικών επαφών μέσω των οποίων το άτομο διατηρεί την κοινωνική του ταυτότητα, λαμβάνει συναισθηματική υποστήριξη, υλική ενίσχυση και συμμετοχή στις υπηρεσίες, έχει πρόσβαση στις πληροφορίες και δημιουργεί νέες κοινωνικές επαφές» ή «τα πολυδιάστατα συστήματα επικοινωνίας και διαμόρφωσης της ανθρώπινης πρακτικής και της κοινωνικής ταυτότητας».

Οι γυναίκες που επιχειρούν στη σύγχρονη κοινωνία του διαδικτύου, εάν φιλοδοξούν το εγχείρημά τους να είναι βιώσιμο και αναπτυξιακό, πρέπει να λειτουργήσουν επιτυχώς εντός του ευρύτερου εικονικού κοινωνικού δικτύου και να αξιοποιήσουν το ηλεκτρονικό «επιχειρείν».

Αξίζει να επισημανθεί η άποψη του Granovetter, ο οποίος (1973) θεώρησε ότι η ισχύς των ασθενών δεσμών είναι μεγαλύτερη από αυτήν των ισχυρών δεσμών των κοινωνικών δικτύων στο θέμα των επαγγελματικών ευκαιριών καθώς η διάδοση των πληροφοριών διευρύνεται σε ένα μεγαλύτερο αριθμό ατόμων αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες μιας καλύτερης επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Η έρευνα που αφορά στη διαχείριση των γυναικείων επιχειρήσεων συχνά υπογραμμίζει το σημαντικό ρόλο των δικτύων στην επιβίωση και την επιτυχία των ατομικών επιχειρήσεων. Η άποψη αυτή έχει σε μεγάλο βαθμό επηρεαστεί από τις μελέτες διερεύνησης των επιχειρηματικών δικτύων, οι οποίες έχουν αποδείξει ότι η ποσότητα και η ποιότητα των σχέσεων μεταξύ μιας επιχείρησης και του περιβάλλοντός της είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία της. Μερικοί έχουν υποστηρίξει ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των φύλων τόσο στην ίδρυση και διαχείριση των κοινωνικών δικτύων, δηλαδή στη διαδικασία της δικτύωσης, όσο και στο περιεχόμενο των κοινωνικών δικτύων.

Αποτελεί πρόκληση για τους κοινωνικούς επιστήμονες η έρευνα που θα εμβαθύνει στα θέματα κοινωνικών και επιχειρηματικών δικτύων γυναικών, διερευνώντας τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν οι γυναίκες επιχειρηματίες από τη δικτύωση, συγκρίνοντας τις διαδικασίες δημιουργίας, λειτουργίας και ποιοτικών χαρακτηριστικών των δικτύων μεταξύ ανδρών και γυναικών επιχειρηματιών. Παραπέρα έρευνα κρίνεται απαραίτητη που θα διερευνήσει τα αναπάντητα ερωτήματα που σχετίζονται με τον ρόλο των «γυναικείων» και των «μικτών» δικτύων, στις διαφορετικές φάσεις ανάπτυξης μιας γυναικείας επιχείρησης καθώς και στις δεξιότητες δικτύωσης που διαθέτουν οι γυναίκες επιχειρηματίες και πώς αυτές μπορούν να αξιοποιηθούν καλύτερα προς όφελος των επιχειρήσεών τους και της περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης.

Από την καταγραφή της εμπειρίας γύρω από τα θέματα χρηματοδότησης της γυναικείας επιχειρηματικότητας (ΟΟΣΑ) και όσον αφορά στο τι σκέφτονται οι ίδιες οι γυναίκες επιχειρηματίες για τις τράπεζες, προκύπτει ότι: Οι τράπεζες δεν ξέρουν πώς να αξιολογήσουν τα επιχειρηματικά σχέδια που πραγματοποιούνται από γυναίκες, εκφράζουν φόβο απόρριψης του σχεδίου τους και αμφιβολίες για την υπεράσπισή του από τις τράπεζες, δεν έχουν αρκετή γνώση του τι είναι διαθέσιμο. Οι γυναίκες θα ήθελαν από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εξατομικευμένη υποστήριξη, ανοιχτόμυαλους διαχειριστές του λογαριασμού τους, παροχή συμβουλών, καλή και εύκολη ενημέρωση και ποικιλία χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

Στην Ελλάδα, μελέτη για τους συνεταιρισμούς των γυναικών έδειξε ότι λόγω του μικρού αριθμού των μελών, τα διαθέσιμα κεφάλαια μπορεί να καλύψουν μόνο μερικές από τις δραστηριότητές τους. Αν και πολλοί συνεταιρισμοί έχουν λάβει οικονομική ενίσχυση από διάφορα τοπικά, εθνικά και κοινοτικά μέσα, πολύ λίγα αξιοποιούνται σωστά. Σύμφωνα με έρευνα, το 44% των συνεταιρισμών έχει αξιοποιήσει προγράμματα της ΕΕ ( Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα, Leader κ.λπ.), ενώ το 50% από αυτούς κατέφυγαν στα αντίστοιχα εθνικά προγράμματα (ΟΑΕΔ, Υπουργείο Εργασίας). Σε πολλές περιπτώσεις όμως τα διαθέσιμα ίδια κεφάλαια δεν μπορούσαν να καλύψουν τα έξοδα συμμετοχής στα εν λόγω προγράμματα. Μόνο το 6% των συνεταιρισμών κατέφυγε σε δάνεια από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Τα χαμηλά κεφάλαια των περισσότερων συνεταιρισμών και η επιφυλακτική στάση των μελών τους έναντι των δανείων, καθιστά το σχεδιασμό των μελλοντικών τους δραστηριοτήτων δύσκολο. Το γεγονός ότι πολλοί συνεταιρισμοί δημιουργήθηκαν με την υποστήριξη εθνικών ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων, δείχνει ότι είναι πολύ δύσκολο γι’αυτούς να ξεπεράσουν το «σύνδρομο» των επιδοτήσεων και να αναλάβουν δυναμικά την προώθηση των δραστηριοτήτων τους, που θα δώσει τη δυνατότητα χρηματοδότησης των συνεταιρισμών.

Η Ένωση αποσκοπεί, ιδιαίτερα, στη μείωση των διαφορών μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών και στη μείωση της καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών περιοχών. Στο άρθρο 175 σημειώνεται ότι η Ένωση ενισχύει την υλοποίηση των στόχων αυτών με τη δράση της, μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ.ά. Τα χρηματοδοτικά μέσα καλύπτουν τις διάφορες ανάγκες των ΜΜΕ, είτε νέων είτε υφισταμένων. Ο Μηχανισμός υψηλής ανάπτυξης και καινοτομίας για τις ΜΜΕ παρέχει επιχειρηματικό κεφάλαιο σε καινοτόμες ΜΜΕ στο στάδιο εκκίνησης και στο στάδιο επέκτασής τους. Ο Μηχανισμός Εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ παρέχει εγγυήσεις δανείων, προκειμένου να ενθαρρύνει τις τράπεζες να χρηματοδοτούν με περισσότερα δάνεια τις ΜΜΕ, τα μικροδάνεια (δάνεια ύψους κάτω των 25.000 ευρώ) για τις ΜΜΕ. Ωστόσο, η μειωμένη προσφορά μικροδανείων επηρεάζει ιδιαίτερα την ίδρυση επιχειρήσεων από ανέργους, γυναίκες ή μέλη εθνοτικών μειονοτήτων.