Σοφία Αντωνοπούλου

Σοφία Αντωνοπούλου

Διαχειρίστρια του AromaFarm.gr
URL Ιστότοπου: http://www.aromafarm.gr
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (Π.Ο.Π) ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ (Π.Γ.Ε)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 510/20.03.2006 Για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων

Υπ’αριθ. 261611/07.03.2007 (ΦΕΚ 406/Β/22.03.2007) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του Καν. (ΕΚ) 510/2006 του Συμβουλίου της 20ης Μαρτίου 2006 για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων και του Καν. (ΕΚ) 1898/2006 της Επιτροπής της 23ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού υπ΄αριθμ. 510/2006 για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωγραφικών προϊόντων και των τροφίμων», όπως τροποποιήθηκε απ΄την υπ΄αριθμ. 290398/11.04.2008 (ΦΕΚ 694/Β/21.04.2008) Κοινή Υπουργική Απόφαση και ισχύει.

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
1.1.1 Με το νόμο 2637/98 (ΦΕΚ 200Α’/1998), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συστάθηκε ο Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.), με το διακριτικό τίτλο AGROCERT, ο οποίος αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι. .), με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Το καθεστώς λειτουργίας του AGROCERT διέπεται από τις διατάξεις του δημοσίου τομέα.
1.1.2 Σκοπός του AGROCERT, ο οποίος λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, είναι η προαγωγή και η διασφάλιση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων, η προστασία όρων που αφορούν την προέλευσή τους, με κάθε πρόσφορο τρόπο και μέθοδο, καθώς και η προώθηση συστημάτων προστασίας και διαχείρισης της αειφορίας των αγροτικών και δασικών εκμεταλλεύσεων. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του περιλαμβάνονται:
i) η πιστοποίηση της συμμόρφωσης αγροτικών προϊόντων, των διαδικασιών παραγωγής τους ή των συστημάτων ελέγχου τους προς προαιρετικά κλαδικά, εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές ή προς ισχύοντες εθνικούς, κοινοτικούς ή διεθνείς κανόνες και κώδικες με τη μορφή απονομής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, σημάτων συμμόρφωσης ή πιστοποιητικών συστημάτων ποιότητας ή συστημάτων αγροπεριβαλλοντικής διαχείρισης.
ii) η σύνταξη, έκδοση και αναγνώριση - στον τομέα των γεωργικών προϊόντων - κλαδικών, προαιρετικών προτύπων, οδηγών ορθής υγιεινής πρακτικής, ορθής γεωργικής πρακτικής, συστημάτων και προϊόντων ολοκληρωμένης διαχείρισης φυτικής ή ζωικής παραγωγής.
iii) η τήρηση επίσημου μητρώου συνεργαζομένων εργαστηρίων.
iv) η τήρηση μητρώων επιθεωρητών, εμπειρογνωμόνων και ελεγκτών, καθώς και η εφαρμογή και υλοποίηση συστημάτων αξιολόγησής τους. v) η τήρηση ειδικών μητρώων για τα πιστοποιημένα προϊόντα και τις πιστοποιημένες επιχειρήσεις.

1.1.3 Το νομικό πλαίσιο που διέπει την παραγωγή, μεταποίηση, παρασκευή ή/και συσκευασία γεωργικών προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) και που στο εξής θα αναφέρεται ως «ισχύουσα νομοθεσία» είναι:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 510/20.03.2006 Για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων
Υπ’αριθ. 261611/07.03.2007 (ΦΕΚ 406/Β/22.03.2007) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του Καν. (ΕΚ) 510/2006 του Συμβουλίου της 20ης Μαρτίου 2006 για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων και του Καν. (ΕΚ) 1898/2006 της Επιτροπής της 23ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού υπ΄αριθμ. 510/2006 για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωγραφικών προϊόντων και των τροφίμων», όπως τροποποιήθηκε απ΄την υπ΄αριθμ. 290398/11.04.2008 (ΦΕΚ 694/Β/21.04.2008) Κοινή Υπουργική Απόφαση και ισχύει.

1.2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ
1.2.1 Η ανεξαρτησία του AGROCERT διασφαλίζεται από το νομικό του πλαίσιο, τους κανονισμούς λειτουργίας του, την οργανωτική του διάρθρωση, τη διοικητική και την οικονομική του αυτοτέλεια.
1.2.2 Ο AGROCERT δεν αποσκοπεί σε οφέλη που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από τις δραστηριότητες των ελεγχόμενων ή/και δικαιούχων χρήσης σήμανσης ΠΟΠ και ΠΓΕ.
1.2.3 Όλες οι επιχειρήσεις, που έρχονται σε επικοινωνία με τον AGROCERT, στο πλαίσιο της διαδικασίας που περιγράφεται στον παρόντα Κανονισμό, αντιμετωπίζονται ισότιμα.
1.2.4 Ο AGROCERT, στο πλαίσιο της λειτουργίας του, δεν εμπλέκεται καθ' οιονδήποτε τρόπο στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους ενδιαφερόμενους για την παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ ή/και ΠΓΕ.
1.2.5 Ο AGROCERT συνεργάζεται, στο πλαίσιο του παρόντος Κανονισμού, με τους ενδιαφερόμενους, με αποκλειστικό αντικείμενο την ορθή εφαρμογή της σχετικής κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας και την ορθή εφαρμογή των διαδικασιών πιστοποίησης.

2.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
2.1 Ο παρών Κανονισμός καθορίζει:
i) τις διαδικασίες που εφαρμόζει ο AGROCERT για την ένταξη στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης επιχειρήσεων που παράγουν, μεταποιούν, παρασκευάζουν, συσκευάζουν και τοποθετούν στην αγορά γεωργικά προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης, όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ 261611/07.03.2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αποκαλούμενα στο εξής χάριν συντομίας προϊόντα Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε. αντίστοιχα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ii) τις διαδικασίες που εφαρμόζει ο AGROCERT για τον έλεγχο της αγοράς προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα που τίθενται στην αγορά και φέρουν τις καταχωρημένες ενδείξεις ΠΟΠ και ΠΓΕ, το κοινοτικό σύμβολο ή/και το σήμα του AGROCERT, συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις της ισχύουσας κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας.
iii) τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του AGROCERT και των προς πιστοποίηση ή πιστοποιημένων παραγωγών, μεταποιητών, παρασκευαστών ή/και συσκευαστών προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ. iv)τους οικονομικούς όρους που αφορούν τις υπηρεσίες του AGROCERT.
2.2 Η εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού αφορά κάθε ενδιαφερόμενο παραγωγό, μεταποιητή, παρασκευαστή ή/και συσκευαστή ο οποίος επιθυμεί να τοποθετήσει στην αγορά γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα ΠΟΠ ή ΠΓΕ, με τις ενδείξεις, το κοινοτικό σύμβολο, καθώς και τη σήμανση πιστοποίησης του AGROCERT.

3.ΟΡΙΣΜΟΙ
3.1 Όλοι οι όροι που χρησιμοποιούνται στον παρόντα Κανονισμό και έχουν σχέση με προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ είναι σύμφωνοι με τον ΚΑΝ (ΕΚ) 510/2006.
3.2 Στο πλαίσιο εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού νοούνται ως:
3.2.1 Μη Συμμορφώσεις
Οι παρατυπίες και οι παραβάσεις της ισχύουσας κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας ή/και του παρόντος Κανονισμού ή/και της Σύμβασης Ένταξης στο Σύστημα Ελέγχου, που αφορούν την παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ. Ως παρατυπία ή παράβαση νοούνται ενδεικτικά οι παρακάτω περιπτώσεις:

3.2.1.1 Παρατυπία
• Η δήλωση ανακριβών στοιχείων στα σχετικά έντυπα
• Η πλημμελής τήρηση όρων και δεσμεύσεων που καθορίζονται στη σύμβαση ελέγχου ή/και σε άλλα γραπτά κείμενα
• Η μη έγκαιρη υποβολή πληροφοριών που απαιτούνται από τις αρμόδιες αρχές του άρθρου 2 της ΚΥΑ 261611/07.03.2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Η πλημμελής τήρηση των όρων παραγωγής των αναγνωρισμένων προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ, που δεν συνιστούν παράβαση.
3.2.1.2 Παράβαση
•H μη συμμόρφωση του ελεγχομένου εντός του καθορισμένου χρονικού ορίου σε περιπτώσεις παρατυπιών ή επαναλαμβανόμενες μη συμμορφώσεις.
• H μη συμμόρφωση προς την τήρηση των προδιαγραφών καταχώρησης των προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ, που αναφέρονται στην κείμενη κοινοτική και εθνική νομοθεσία.
• Σοβαρές αποκλίσεις στα τηρούμενα αρχεία ή στην επισήμανση των προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ.
• Η πλημμελής τήρηση των απαιτήσεων σήμανσης – διαφήμισης επί των προϊόντων, σε κάθε είδους διαφημιστική ενέργεια ή/και επί των συνοδευτικών εγγράφων.
• Η μη ορθή χρήση των ενδείξεων, σημάτων, συμβόλων και λοιπών μέσων προβολής και διαφήμισης όπως αναφέρονται στην ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία.
• Η άρνηση ελέγχου ή άρνηση πρόσβασης στους εντεταλμένους ελεγκτές σε χώρους ή αρχεία ή στοιχεία της επιχείρησης που σχετίζονται με την παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ, καθώς και η άρνηση υποβολής απαιτουμένων στοιχείων μετά από αίτημα των ελεγκτικών αρχών.

Η ως άνω αναφορά περιπτώσεων που συνιστούν παρατυπίες και παραβάσεις είναι ενδεικτική και δεν είναι δεσμευτική ούτε περιοριστική. Ο AGROCERT διατηρεί το δικαίωμα να κατατάσσει και άλλες παρεκκλίσεις / αποκλίσεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την παραγωγή, τη συσκευασία, την επισήμανση, τη διαφήμιση, τον έλεγχο και την πιστοποίηση των προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ, εφόσον τεκμηριωμένα τίθεται σε αμφισβήτηση η εγκυρότητα της διαδικασίας πιστοποίησης των εν λόγω προϊόντων.

3.2.2 Παρατήρηση
Μεμονωμένη απόκλιση στην τεκμηρίωση ή στην εφαρμογή απαιτήσεων του παρόντος Κανονισμού ή/και της Σύμβασης Ελέγχου.

4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
4.1 ΓΕΝΙΚΑ
Η διαδικασία χορήγησης και διατήρησης πιστοποίησης προϊόντων ΠΟΠ ή/και ΠΓΕ περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια κατά περίπτωση:
i) Ανταλλαγή πληροφοριακών στοιχείων
ii) Υποβολή Αίτησης για ένταξη στο Σύστημα Ελέγχου και Πιστοποίησης
iii) Αξιολόγηση Αίτησης και απαιτούμενων δικαιολογητικών
iv) Ένταξη στο Σύστημα Ελέγχου Προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ
v) Έλεγχος Αξιολόγησης
vi) Έλεγχος Επιτήρησης
vii) Ειδικός Έλεγχος
viii) Αξιολόγηση Ευρημάτων Ελέγχου
ix) Χορήγηση και Ανανέωση της Πιστοποίησης
x) Τροποποίηση της Πιστοποίησης
xi) Προσωρινή/οριστική Ανάκληση της Πιστοποίησης

4.2 ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
4.2.1 Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί, μεταποιητές, παρασκευαστές ή/και συσκευαστές, οι οποίοι επιθυμούν την Πιστοποίηση προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ επικοινωνούν γραπτώς με τον AGROCERT, προκειμένου να παραλάβουν τα έγγραφα που αφορούν την πιστοποίηση (έντυπο Αίτησης, Κανονισμός Πιστοποίησης, Κατάλογος Κόστους Πιστοποίησης).
4.2.2 Κατά τη φάση αυτή μπορούν να ενημερώσουν τον AGROCERT για τα γενικά στοιχεία της δραστηριότητας και της υποδομής τους, προκειμένου να τους πληροφορήσει για τις διαδικασίες και το κόστος της Πιστοποίησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
4.2.3 Η ανταλλαγή πληροφοριακών στοιχείων μέχρι τη φάση υποβολής της Αίτησης δε επιβαρύνει οικονομικά την επιχείρηση.

4.3 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
4.3.1 Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί, μεταποιητές, παρασκευαστές ή/και συσκευαστές που επιθυμούν να πιστοποιήσουν προϊόντα ΠΟΠ, ΠΓΕ, συμπληρώνουν το ειδικό έντυπο Αίτησης και το καταθέτουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις Γεωργικές Υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων τουλάχιστον 3 μήνες πριν από την έναρξη της δραστηριότητάς τους.
4.3.2 Οι Γεωργικές Υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων διαβιβάζουν την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στον AGROCERT, αφού συναινέσουν για την πληρότητα των στοιχείων αυτής, σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των 5 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αίτησης. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις ενημερώνουν γραπτά τον ενδιαφερόμενο, πριν την αποστολή των στοιχείων αυτών στον AGROCERT.
4.3.3 Με την υποβολή της Αίτησης ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να καταβάλει στον AGROCERT το αρχικό κόστος αξιολόγησης της Αίτησης σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο κεφ. 17 του παρόντος Κανονισμού.
4.3.4 Σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων που περιλαμβάνονται στην Αίτηση που έχει υποβληθεί, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα και γραπτώς την αρμόδια υπηρεσία του AGROCERT.

4.4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
4.4.1. Η αρμόδια υπηρεσία του AGROCERT διενεργεί την τεχνική αξιολόγηση της αίτησης. Εάν κατά τη διάρκεια της τεχνικής αξιολόγησης εντοπιστούν ελλείψεις ως προς τις απαιτήσεις του ΚΑΝ (ΕΚ) 510/2006, της ΚΥΑ 261611/07.03.2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ή/και του παρόντος Κανονισμού ή εντοπιστούν στοιχεία για τα οποία απαιτούνται περαιτέρω διευκρινίσεις, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται γραπτά, ώστε να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες ή/και να αποστείλει συμπληρωματικά στοιχεία.
4.4.2. Τα συμπληρωματικά στοιχεία ή οι διορθωτικές ενέργειες που αναφέρονται ως άνω πρέπει να αποστέλλονται στον AGROCERT εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη λήψη της σχετικής γραπτής ενημέρωσης του AGROCERT που μπορεί να γίνει και τηλεομοιοτυπικά. Η αποδοχή των διορθωτικών ενεργειών και η πληρότητα των συμπληρωματικών στοιχείων αποτελούν προϋπόθεση για τη συνέχιση της διαδικασίας αξιολόγησης της αίτησης.
4.4.3. Eάν ο ενδιαφερόμενος δεν ανταποκριθεί εντός του καθορισμένου χρονικού ορίου, η Αίτηση τίθεται στο αρχείο και ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται σχετικά. Σε περίπτωση που η επιχείρηση εξακολουθεί να επιθυμεί την ένταξη στο Σύστημα Ελέγχου και Πιστοποίησης πρέπει να υποβάλλει νέα Αίτηση.
4.4.4. Για την αξιολόγηση της Αίτησης ο AGROCERT δύναται να προβαίνει σε επιτόπιους ελέγχους ώστε να επιβεβαιώνει τα στοιχεία της αίτησης.
4.4.5. Στην περίπτωση θετικής αξιολόγησης της Αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, κατά περίπτωση προϊόντος ΠΟΠ/ΠΓΕ, ο ενδιαφερόμενος καλείται από τον AGROCERT να υπογράψει τη σχετική σύμβαση ένταξής του στο σύστημα ελέγχου παραγωγής, μεταποίησης, παρασκευής ή/και συσκευασίας προϊόντων ΠΟΠ ή/και ΠΓΕ. Η ένταξή του ενδιαφερόμενου στο σύστημα ελέγχου δε σημαίνει απαραίτητα την χορήγηση πιστοποίησης και της σχετικής σήμανσης, τα οποία απονέμονται στον ενδιαφερόμενο μόνο μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου αξιολόγησης.
4.4.6. Η απόφαση ένταξης ενός ενδιαφερόμενου στο σύστημα ελέγχου παραγωγής, μεταποίησης, παρασκευής ή/και συσκευασίας προϊόντων ΠΟΠ ή/και ΠΓΕ κοινοποιείται από τον AGROCERT στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στο Υπουργείο Οικονομίας και στον ΕΦΕΤ.

4.5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
4.5.1. Ο AGROCERT διενεργεί κατάλληλους ελέγχους οι οποίοι διασφαλίζουν την τήρηση των προδιαγραφών των προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ. Ο Έλεγχος Αξιολόγησης αφορά α) στην ορθή τήρηση των προδιαγραφών, σύμφωνα με τις οποίες το γεωργικό προϊόν ή τρόφιμο έχει καταχωρισθεί ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ προκειμένου να διασφαλίζεται η παραγωγή, η μεταποίηση, η παρασκευή ή/και η συσκευασία, η αποθήκευση, η διακίνηση και η εμπορία του και β) στην ορθή χρήση των σχετικών ενδείξεων στην επισήμανσή του.
4.5.2. Οι έλεγχοι της παραγράφου 4.5.1 διενεργούνται από ομάδα ελεγκτών η οποία αποτελείται από έναν υπάλληλο του AGROCERT και από έναν υπάλληλο της Γεωργικής Υπηρεσίας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ο οποίος έχει ορισθεί από το Νομάρχη, μαζί με τον αναπληρωτή του για τη διενέργεια των ελέγχων των προϊόντων ΠΟΠ/ ΠΓΕ.
4.5.3. Η ομάδα ελέγχου συγκροτείται και μετακινείται με Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου του AGROCERT. Σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής στην εν λόγω ομάδα των ελεγκτών που προέρχονται από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι έλεγχοι διενεργούνται από υπαλλήλους του AGROCERT. Στις ομάδες ελέγχου και ανάλογα με τις ανάγκες του ελέγχου δύναται να συμμετέχουν επιπλέον και Εκπαιδευόμενοι Επιθεωρητές ή/και Εμπειρογνώμονες. Αποτελεί μέριμνα του AGROCERT στην Ομάδα Ελέγχου να μη συμμετέχουν άτομα που η σχέση τους με τον ελεγχόμενο μπορεί να επηρεάσει την αμεροληψία και την αντικειμενικότητα του ελέγχου. Oι ελεγκτές εφοδιάζονται από τον AGROCERT με ειδικά έγγραφα ταυτοπροσωπίας τα οποία υποχρεούνται να επιδεικνύουν στους ελεγχόμενους κατά τη διάρκεια των ελέγχων.
4.5.4. Η αρμόδια υπηρεσία του AGROCERT καταρτίζει - σε συνεννόηση με τις Γεωργικές Υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων - και αποστέλλει στον ελεγχόμενο το Πρόγραμμα Ελέγχου, το οποίο περιλαμβάνει τον ακριβή χρόνο πραγματοποίησης του Ελέγχου, το χρονοδιάγραμμα, καθώς και τα ονόματα και την επαγγελματική ιδιότητα των μελών που συγκροτούν την Ομάδα Ελέγχου. Το πρόγραμμα Ελέγχου πρέπει να αποστέλλεται στον ελεγχόμενο τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια του εν λόγω ελέγχου. 4.5.5. Ο ελεγχόμενος έχει το δικαίωμα να ζητήσει γραπτώς, το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση του Προγράμματος Ελέγχου και με κατάλληλη αιτιολόγηση, την αντικατάσταση μέλους ή μελών της Ομάδας Ελέγχου, και αλλαγή της ημερομηνίας διεξαγωγής του Ελέγχου, εφόσον τεκμηριωμένα συντρέχουν σοβαροί λόγοι. Στην περίπτωση αυτή η αρμόδια υπηρεσία του AGROCERT αξιολογεί το υποβληθέν αίτημα και εφόσον γίνει αποδεκτό, μεριμνά για τον επανακαθορισμό της ομάδας Ελέγχου ή και της ημερομηνίας διεξαγωγής του.
4.5.6. Για να διενεργηθεί ο έλεγχος αξιολόγησης απαιτείται η πλήρης εφαρμογή των απαιτήσεων της σχετικής κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας και του παρόντος Κανονισμού.
4.5.7. Η επιχείρηση οφείλει να ενημερώνει γραπτώς τον AGROCERT για την έναρξη των δραστηριοτήτων της, 20 ημερολογιακές ημέρες πριν την έναρξη αυτών.
4.5.8. Για τη διενέργεια του ελέγχου βασική προϋπόθεση είναι η εκπλήρωση προς τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. των οικονομικών υποχρεώσεων της προς πιστοποίηση επιχείρησης, που αφορούν την εξόφληση του αρχικού κόστους πιστοποίησης.
4.5.9. Ο Έλεγχος διενεργείται με επιτόπιο έλεγχο σε χώρους/εγκαταστάσεις, με συνεντεύξεις, με εξέταση εγγράφων/αρχείων, με παρατήρηση δραστηριοτήτων και συνθηκών. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, το Πρόγραμμα Ελέγχου δύναται να τροποποιηθεί εφόσον κριθεί αναγκαίο για την ομαλή διεξαγωγή του Ελέγχου. Οι ελεγκτές που διενεργούν τους ελέγχους δύναται να προβαίνουν σε:
• Δειγματοληψίες και παραγγελίες εργαστηριακών αναλύσεων των εν λόγω γεωργικών προϊόντων και τροφίμων για τον προσδιορισμό των ποιοτικών και τυπικών χαρακτηριστικών τους, σύμφωνα με τις προδιαγραφές καταχώρησής τους ως προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ. Αποτελέσματα εργαστηριακών αναλύσεων που έχουν γίνει στα πλαίσια αυτοελέγχου της επιχείρησης ή κατόπιν αίτησης άλλου κρατικού φορέα εντολοδόχου, γίνονται δεκτά από τον AGROCERT υπό τις εξής προϋποθέσεις: α) οι αναλύσεις αφορούν τον έλεγχο τήρησης των προδιαγραφών των προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ, β) η δειγματοληψία πληροί τους όρους της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας και γ) οι εν λόγω αναλύσεις έχουν διεξαχθεί σε διαπιστευμένα ή αποδεδειγμένου κύρους εργαστήρια.
• Ελέγχους για την ορθή χρήση των σχετικών προστατευόμενων ενδείξεων, του κοινοτικού σήματος καθώς και της κατοχυρωμένης σήμανσης πιστοποίησης του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.
• Αξιοποίηση κάθε άλλου στοιχείου που μπορεί να οδηγήσει τον έλεγχο σε ακριβή συμπεράσματα
4.5.10. Ο Έλεγχος Αξιολόγησης συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:

i. Εναρκτήρια Σύσκεψη: Γίνεται παρουσίαση των μελών της Ομάδας Ελέγχου, καθώς και σύντομη ανασκόπηση του αντικειμένου και των στόχων του Ελέγχου και επιβεβαίωση του Προγράμματος Ελέγχου.
ii. Έλεγχος αξιολόγησης της επιχείρησης ή/και του προμηθευτή: Διενεργείται σύμφωνα με το Πρόγραμμα Ελέγχου. Κατά τη διενέργεια του Ελέγχου εξετάζεται η τήρηση των απαιτήσεων των διαδικασιών παραγωγής, μεταποίησης, παρασκευής ή/και συσκευασίας των προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ για να διαπιστωθεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του παρόντος Κανονισμού. Κατά τον έλεγχο και εφόσον διαπιστωθούν Μη Συμμορφώσεις και Παρατηρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στο κεφάλαιο 3 του παρόντος Κανονισμού, καταγράφονται με σαφήνεια και λεπτομέρεια.
iii. Σύνταξη Έκθεσης Ελέγχου από την Ομάδα Ελέγχου: Μετά την ολοκλήρωση του Ελέγχου, η Ομάδα Ελέγχου προβαίνει σε σύνταξη της Έκθεσης Ελέγχου εις διπλούν, είτε διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις είτε όχι. Στην περίπτωση που διαπιστώνονται Μη Συμμορφώσεις και Παρατηρήσεις, αυτές καταγράφονται στο έντυπο Αναφοράς Μη Συμμόρφωσης το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Έκθεσης Ελέγχου.
iv.Ανακοίνωση Ευρημάτων Ελέγχου: Η Ομάδα Ελέγχου παρουσιάζει τα ευρήματα του Ελέγχου στην επιχείρηση. Η Έκθεση Ελέγχου συνυπογράφεται υποχρεωτικά από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, ο οποίος έχει δικαίωμα να καταγράψει τυχόν επιφυλάξεις του. Μία εκ των Εκθέσεων Ελέγχου παραδίδεται στην επιχείρηση ή τον προμηθευτή και το άλλο υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του AGROCERT.
4.5.11. Ο κάθε έλεγχος έχει χαρακτήρα δειγματοληπτικό και τα ευρήματα κάθε Ελέγχου αφορούν αποκλειστικά τα σημεία που ελέγχθηκαν. Όπου δεν εντοπίσθηκαν Μη Συμμορφώσεις δε σημαίνει απαραίτητα ότι δεν υπάρχουν.
4.5.12. Οι ελεγχόμενοι υποχρεούνται να διευκολύνουν τα ελεγκτικά όργανα, θέτοντας στη διάθεσή τους κάθε ζητούμενο αποδεικτικό στοιχείο ή πληροφορία, που αφορά το συγκεκριμένο έλεγχο και προβλέπεται από την κείμενη κοινοτική και εθνική νομοθεσία καθώς και του παρόντος Κανονισμού, όπως πιστοποιητικά, παραστατικά εμπορίας, ετικέτες-επισημάνσεις ή οιοδήποτε άλλο στοιχείο ζητηθεί, ώστε ο έλεγχος να οδηγηθεί σε ακριβή συμπεράσματα.
4.5.13. Η ομάδα ελέγχου διενεργεί τον έλεγχο με διακριτικότητα και σεβασμό προς τα δικαιώματα των ελεγχόμενων. Ενημερώνει τους ελεγχόμενους για τους σκοπούς του ελέγχου και επιδεικνύει τα έγγραφα ταυτοπροσωπίας και τις σχετικές αποφάσεις διενέργειας του ελέγχου.
4.5.14. Αν η Ομάδα Ελέγχου αντιμετωπίζει προβλήματα συνεργασίας με τον ελεγχόμενο, ενημερώνει τον ιδιοκτήτη ή νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης. Αν το θέμα δεν λυθεί και συνεχιστούν τα εμπόδια, η ομάδα ελέγχου αποφασίζει τη διακοπή του Ελέγχου με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας του AGROCERT.
4.5.15. Αν κατά την επανάληψη του Ελέγχου προκύψουν νέοι λόγοι διακοπής, η αρμόδια υπηρεσία του AGROCERT προβαίνει σε διακοπή της διαδικασίας χορήγησης της Πιστοποίησης.
4.5.16. Σε περίπτωση που προγραμματισμένος Έλεγχος, δε μπορεί να διενεργηθεί ή διακόπτεται με υπαιτιότητα της επιχείρησης (απουσία ή ασθένεια αρμόδιου προσωπικού, άρνηση συνεργασίας, μη αποδοχή ημερομηνίας διεξαγωγής ελέγχου, κ.λπ.), συμπληρώνεται η Έκθεση Ελέγχου με τυχόν ευρήματα που έχουν καταγραφεί μέχρι τη στιγμή της διακοπής και τους λόγους ματαίωσης ή διακοπής του ελέγχου. Το αρχικό κόστος πιστοποίησης δεν επιστρέφεται. Ο έλεγχος επαναλαμβάνεται με οικονομική επιβάρυνση της επιχείρησης και εάν προκύψουν ξανά λόγοι διακοπής με υπαιτιότητα της επιχείρησης ή αυτή αρνηθεί την επανάληψή της, η αρμόδια υπηρεσία του AGROCERT διακόπτει τη διαδικασία χορήγησης της Πιστοποίησης, οπότε η Αίτηση τίθεται στο αρχείο.

4.5.17. Σε περιπτώσεις μη διενέργειας προγραμματισμένου ελέγχου με πρωτοβουλία του AGROCERT, ενημερώνεται σχετικά η επιχείρηση με επιστολή για τους λόγους μη διενέργειας του Ελέγχου και ο έλεγχος διενεργείται σε άλλη χρονική στιγμή.

4.6.ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ
4.6.1. Η επιτήρηση είναι διαρκής και σκοπός της είναι η εξασφάλιση της συνεχούς τήρησης των προδιαγραφών της ισχύουσας κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας, του παρόντος Κανονισμού και των όρων της υπογραφείσας, μεταξύ του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π και της επιχείρησης, σύμβασης.
4.6.2. Η επιτήρηση πραγματοποιείται με ετήσιο διοικητικό έλεγχο ή/και με έλεγχο επιτήρησης εφόσον αυτό αποφασιστεί. Η διενέργεια ελέγχου επιτήρησης αποφασίζεται σύμφωνα με κριτήρια ανάλυσης επικινδυνότητας που θέτει ο Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. Σε περίπτωση διενέργειας ελέγχου επιτήρησης αυτός πραγματοποιείται σύμφωνα με την παράγραφο 4.5 του παρόντος Κανονισμού.

4.7.ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
4.7.1. Ειδικός Έλεγχος διενεργείται με χρέωση της επιχείρησης στις ακόλουθες περιπτώσεις:
i. Όταν απαιτείται η επιτόπια επαλήθευση διορθωτικών ενεργειών προς άρση των Μη Συμμορφώσεων όπως αυτές ορίζονται στο κεφάλαιο 3 του παρόντος Κανονισμού, που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια του Ελέγχου Αξιολόγησης ή Επιτήρησης.
ii. Προκειμένου να ελεγχθούν μεταβολές ή έκτακτες καταστάσεις στις διαδικασίες παραγωγής, μεταποίησης, παρασκευής ή/και συσκευασίας προϊόντων ΠΟΠ ή/και ΠΓΕ στην επιχείρηση που είναι δυνατόν να επηρεάσουν το αντικείμενο της πιστοποίησης.
iii. Στα πλαίσια χειρισμού εγγράφων καταγγελιών σχετικά με την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας και του παρόντος Κανονισμού. Στην περίπτωση αυτή αν διαπιστωθεί η μη τήρηση των απαιτήσεων της ισχύουσας νομοθεσίας και του παρόντος Κανονισμού, το κόστος του Ειδικού Ελέγχου επιβαρύνει την επιχείρηση. Σε αντίθετη περίπτωση το κόστος βαρύνει τον AGROCERT.
4.7.2. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, ο AGROCERT προβαίνει σε Ειδικούς Ελέγχους προκειμένου να εξετάσει το διαφημιστικό υλικό πάσης φύσεως (ηλεκτρονικό, έντυπο, τηλεοπτικό κ.λ.π.) που περιέρχεται σε γνώση του κατόπιν καταγγελίας ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο γνωστοποίησης περί παράνομης χρήσης των ενδείξεων που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία.

4.7.3. Για την πραγματοποίηση των Ειδικών Ελέγχων ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 4.5 του παρόντος Κανονισμού, με εξαίρεση την περίπτωση εξέτασης διαφημιστικού υλικού όπου συντάσσεται Έκθεση Ελέγχου χωρίς να απαιτείται η συνυπογραφή της από την ελεγχόμενη επιχείρηση.
4.7.4. Εφόσον κριθεί απαραίτητο ο Ειδικός Έλεγχος μπορεί να είναι έκτακτος δίχως προηγούμενη προειδοποίηση.

4.8.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ
4.8.1. Κατά τη διάρκεια του Ελέγχου καταγράφονται τα ευρήματα και διαπιστώνονται τυχόν Μη Συμμορφώσεις ή/και Παρατηρήσεις όπως αυτές ορίζονται στις παραγράφους 3.2.1 και 3.2.2 του κεφαλαίου 3 του παρόντος Κανονισμού.
4.8.2. Η επιχείρηση οφείλει να αποστείλει στο AGROCERT εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την καταγραφή των Μη Συμμορφώσεων τις προτεινόμενες διορθωτικές ενέργειες, προσδιορίζοντας την ημερομηνία έναρξης και υλοποίησης της εφαρμογής τους. Η παρέλευση απράκτου του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος αποστολής των διορθωτικών ενεργειών ισοδυναμεί με αρνητική εισήγηση για τη χορήγηση της Πιστοποίησης ή εισήγηση για την ανάκλησή της.
4.8.3. Η επιχείρηση ενημερώνεται γραπτώς από την αρμόδια υπηρεσία του AGROCERT εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή των διορθωτικών ενεργειών της επιχείρησης για την αποδοχή ή όχι των προτεινόμενων διορθωτικών ενεργειών καθώς και για τον τρόπο και το χρόνο επαλήθευσής τους. Σε περίπτωση που αυτές δε γίνουν αποδεκτές, η επιχείρηση οφείλει να προτείνει νέες και επαναλαμβάνεται η παραπάνω διαδικασία με τους ίδιους χρονικούς περιορισμούς. Το συνολικό χρονικό διάστημα από την ημερομηνία Ελέγχου μέχρι την αποδοχή των διορθωτικών ενεργειών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες συνολικά. Σε αντίθετη περίπτωση, η αρμόδια υπηρεσία του AGROCERT προβαίνει σε αρνητική εισήγηση για τη χορήγηση της Πιστοποίησης ή εισήγηση για την ανάκλησή της.
4.8.4. Η επαλήθευση των Διορθωτικών Ενεργειών πραγματοποιείται με:
i. Αποστολή αντικειμενικών αποδείξεων στον AGROCERT και σε ειδικές περιπτώσεις
ii.Έλεγχο Επιτήρησης ή Ειδικό έλεγχο, κατά περίπτωση

5.ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
5.1 ΓΕΝΙΚΑ
5.1.1 Η χορήγηση Πιστοποίησης από τον AGROCERT στον ενδιαφερόμενο επιβεβαιώνει ότι τα γεωργικά προϊόντα ή/και τρόφιμα αυτού συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του παρόντος Κανονισμού.

5.2 ΧΟΡΗΓΗΣΗ & ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
5.2.1 Η αρμόδια υπηρεσία του AGROCERT εισηγείται στο Συμβούλιο Πιστοποίησης για τη χορήγηση Πιστοποίησης μόνο εφόσον κατά τον Έλεγχο Αξιολόγησης ή τους Ελέγχους Επιτήρησης δε βρέθηκαν Μη Συμμορφώσεις ή έχει επαληθευτεί η άρση των τυχόν Μη Συμμορφώσεων που διαπιστώθηκαν.
5.2.2 Το Συμβούλιο Πιστοποίησης αποφασίζει αιτιολογημένα κατά περίπτωση, μετά την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του AGROCERT για:
•Τη χορήγηση ή μη της Πιστοποίησης στην επιχείρηση
•Την ανάκληση της Πιστοποίησης που έχει χορηγηθεί στην επιχείρηση
5.2.3 Η απόφαση του Συμβουλίου Πιστοποίησης γνωστοποιείται γραπτώς στην επιχείρηση με κοινοποίηση στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης.
5.2.4 Κατά τη χορήγηση της πιστοποίησης, η αρμόδια υπηρεσία του AGROCERT αποστέλλει στην επιχείρηση υπογεγραμμένο το Πιστοποιητικό και τη σχετική Σήμανση. Η διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης είναι τριετής.
5.2.5 Εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν επιθυμεί την ανανέωση της ισχύος της Πιστοποίησης, οφείλει να ενημερώσει γραπτά την αρμόδια υπηρεσία του AGROCERT τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν τη λήξη της ισχύος του σχετικού Πιστοποιητικού. Σε αντίθετη περίπτωση ανανεώνεται η Πιστοποίηση και χορηγείται Πιστοποιητικό διάρκειας τριών (3) ετών.
5.2.6 Σε περίπτωση μεταβολής στοιχείων ή και μεγεθών που αφορούν την παραγωγική διαδικασία, ακολουθείται η παράγραφος 4.3.4 του παρόντος Κανονισμού και υπάρχει η δυνατότητα, έπειτα από έλεγχο, τροποποίησης της Πιστοποίησης σύμφωνα με τα νέα στοιχεία ή/και μεγέθη.

6 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
6.1 Τροποποίηση της Πιστοποίησης μπορεί να επέλθει όταν η επιχείρηση επιφέρει σημαντικές αλλαγές που δύναται να επηρεάσουν την Πιστοποίηση (αλλαγή οργανωτικής δομής ή μεταβολές στην ιδιοκτησία, αλλαγή παραγωγικής διαδικασίας, επέκταση ή παύση δραστηριοτήτων κ.ά.).
6.2 Η επιχείρηση οφείλει να ενημερώνει γραπτώς τη /νση Πιστοποίησης & Προδιαγραφών του AGROCERT, υποβάλλοντας νέα Αίτηση, για σημαντικές αλλαγές που έχει επιφέρει στο Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας. Στην περίπτωση αυτή και αναλόγως της βαρύτητας των αλλαγών, ο AGROCERT δύναται να διενεργήσει Έλεγχο Αξιολόγησης, Επιτήρησης ή Ειδικό, σύμφωνα με τις διαδικασίες των παραγράφων 4.5, 4.6 και 4.7 αντίστοιχα, του παρόντος Κανονισμού.
6.3 Ενδεχόμενη Επέκταση ή Περιορισμός του πεδίου Πιστοποίησης συνεπάγεται τη χορήγηση νέου Πιστοποιητικού στην επιχείρηση και υπογραφή νέας σύμβασης με την επιχείρηση.

7 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ /ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
7.1 Ο AGROCERT δύναται να προβεί σε ανάκληση της Πιστοποίησης Παραγωγής Προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ, εφόσον δεν τηρούνται οι όροι που προβλέπονται:
• Στην εθνική και κοινοτική νομοθεσία
• Στον παρόντα Κανονισμό
• Όσον αφορά χρήση της σήμανσης, ενδείξεων και κοινοτικού συμβόλου
• Στη σύμβαση ένταξης στο Σύστημα Ελέγχου και επιπλέον:
• αν η επιχείρηση χρεοκοπήσει
• αν εντοπισθούν από τον AGROCERT Μη Συμμορφώσεις σε υπεργολάβο ή/και προμηθευτές πρώτης ύλης της επιχείρησης και παράλληλα όταν αυτή δεν προβαίνει στις κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες για την άρση των επιπτώσεων των διαπιστουμένων μη συμμορφώσεων.
7.2 Σε κάθε περίπτωση η επιχείρηση οφείλει να επιστρέψει στον AGROCERT το πρωτότυπο Πιστοποιητικό άμεσα και όχι αργότερα από μια ημέρα από τη λήψη της σχετικής ειδοποίησης του AGROCERT.

8 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΟΡΑΣ
8.1 Ο AGROCERT, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, διενεργεί ελέγχους σε κάθε χώρο χονδρικής ή λιανικής πώλησης προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ ή/και δειγματοληψίες και παραγγελίες εργαστηριακών αναλύσεων των εν λόγω γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων για τον προσδιορισμό των ποιοτικών και τυπικών χαρακτηριστικών τους, σύμφωνα με τις προδιαγραφές καταχώρησής τους, προκειμένου να εξασφαλίζεται η συνεχής ορθή εφαρμογή των απαιτήσεων που αφορούν την επισήμανση ή/και τους κανόνες παραγωγής των προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ ή σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας.
8.2 Ο AGROCERT διενεργεί ελέγχους σε επιχειρήσεις χονδρικής ή λιανικής πώλησης ή και διάθεσης • Για να διαπιστώσει αν γίνεται ορθή χρήση των ενδείξεων, του κοινοτικού συμβόλου καθώς και της σήμανσης πιστοποίησης που φέρονται στα προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας
• Για να διαπιστώσει αν έχουν τεθεί σε εμπορία προϊόντα που καταχρηστικά φέρουν τις ενδείξεις που αναφέρονται στην ισχύουσα νομοθεσία ή
• κατόπιν σχετικών καταγγελιών ή
• αν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο γνωστοποιηθεί παρατυπία ή παράβαση της κείμενης νομοθεσίας περί προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ και αν διαπιστωθούν παραβάσεις ακολουθείται το σύστημα επιβολής κυρώσεων της ισχύουσας νομοθεσίας.
8.3 Μετά το πέρας κάθε ελέγχου ή/και δειγματοληψίας, συντάσσεται από τους αρμόδιους ελεγκτές του AGROCERT, Πρακτικό Ελέγχου ή/και Πρακτικό Δειγματοληψίας, εφόσον προβαίνουν σε δειγματοληψία προϊόντος ΠΟΠ/ΠΓΕ, έιτε διαπιαστωθεί παρατυπία ή/και παράβαση είτε όχι. Τα εν λόγω πρακτικά συμπληρώνονται εις διπλούν και συνυπογράφονται από τον παριστάμενο εκπρόσωπο της ελεγχόμενης επιχείρησης εμπορίας προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ, ο οποίος διατηρεί το δικαίωμα να καταγράψει, επί των πρακτικών, τις τυχόν επιφυλάξεις του. Τυχόν άρνηση υπογραφής του τελευταίου δεν καθιστά άκυρη την διαδικασία ελέγχου και θεωρείται ότι έλαβε γνώση η ελεγχόμενη επιχείρηση, γενόμενης ειδικής μνείας στο Πρακτικό Ελέγχου περί αρνήσεως υπογραφής.

9 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ
9.1 Εφόσον κατά τη διενέργεια των ελέγχων που περιγράφονται στον παρόντα Κανονισμό ή κατόπιν τεκμηριωμένων καταγγελιών ή ύστερα από ελέγχους που διενεργούνται από άλλες Υπηρεσίες του Δημοσίου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, διαπιστώνονται παρατυπίες ή παραβάσεις της κείμενης κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας που αφορούν τα καταχωρημένα γεωργικά προϊόντα ή τρόφιμα ΠΟΠ/ΠΓΕ, επιβάλλεται το σύστημα κυρώσεων που περιγράφεται στην ισχύουσα εθνική νομοθεσία.

10 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
10.1 Ο κάτοχος της Πιστοποίησης οφείλει:
i) να εφαρμόζει συνεχώς και αποτελεσματικά όσα περιλαμβάνονται στη σχετική κοινοτική και εθνική νομοθεσία, στον παρόντα Κανονισμό, καθώς και στην υπογραφείσα Σύμβαση ένταξης στο σύστημα ελέγχου με τον AGROCERT,
ii) να υλοποιεί τις εγκεκριμένες από τον AGROCERT Διορθωτικές Ενέργειες που αφορούν τις διαπιστωθείσες κατά τους ελέγχους του AGROCERT Μη Συμμορφώσεις όπως αυτές καθορίζονται στην παράγραφο 3.2.1 του κεφαλαίου 3 του παρόντος Κανονισμού, εντός του καθορισμένου από τον AGROCERT χρονικού διαστήματος,
iii) να διακόψει εντός μιας το πολύ ημέρας από τη λήψη της σχετικής ειδοποίησης κάθε χρήση ή διαφήμιση ή αναφορά στο Πιστοποιητικό και τη σχετική σήμανση, στην περίπτωση ανάκλησης του Πιστοποιητικού για οποιοδήποτε λόγο, καθώς και στην περίπτωση λήξης του χρόνου ισχύος του. Η επιχείρηση υποχρεούται να επιστρέψει στον AGROCERT το πρωτότυπο του Πιστοποιητικού και να ενημερώσει γραπτώς τον AGROCERT για την απόσυρση όλων των σχετικών αναφορών στο Πιστοποιητικό και τη σχετική σήμανση,
iv) να ενημερώνει άμεσα και γραπτώς τον AGROCERT όταν σχεδιάζει μεταβολές που δύναται να επηρεάσουν την Πιστοποίηση, όπως π.χ. σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτησίας ή/και διοίκησης, αλλαγή της οργανωτικής δομής, διακοπή συνεργασίας μεταξύ επιχείρησης και προμηθευτή της, έναρξη συνεργασίας με νέο προμηθευτή, επέκταση ή διακοπή παραγωγής, παραγωγή νέου προϊόντος, αλλαγή υποδομών πριν την εφαρμογή τους,
v) να υποβάλλει ετησίως δήλωση των ποσοτήτων των προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ που θα παράξει καθώς και τυχόν αποθεμάτων προηγουμένων ετών ανά κατηγορία προϊόντος. Η δήλωση για τα υπάρχοντα αποθέματα υποβάλλεται την τελευταία ημέρα της εμπορικής περιόδου κάθε προϊόντος.
vi) να ενημερώνει άμεσα και γραπτώς τον AGROCERΤ για οποιεσδήποτε ειδικές καταστάσεις, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν την επιχείρηση στην ανάκληση εμπορίας των προϊόντων της, vii)να χρησιμοποιεί το Πιστοποιητικό Παραγωγής Προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ και τη σχετική σήμανση σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στην ισχύουσα νομοθεσία και στην παράγραφο 12 του παρόντος Κανονισμού,
viii) να μην κάνει χρήση της Πιστοποίησης με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιφέρει κακή φήμη στον AGROCERΤ,
ix) να διαθέτει και να τηρεί αρχείο των παραπόνων πελατών ή τρίτων, τα οποία σχετίζονται με τη συμμόρφωση των πιστοποιημένων προϊόντων προς τις ισχύουσες απαιτήσεις και να προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες όσον αφορά το χειρισμό των εν λόγω παραπόνων και να τεκμηριώνει τις ενέργειες του,
x) να εκπληρώνει εμπρόθεσμα τις οικονομικές υποχρεώσεις του προς τον AGROCERΤ,
xi) να παρέχει ακριβείς πληροφορίες στην Ομάδα Ελέγχου του AGROCERΤ σε ότι αφορά τα προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ. Να διευκολύνει τη διαδικασία του Ελέγχου λαμβάνοντας τα κατάλληλα οργανωτικά μέτρα (ασφάλεια, διάθεση προσωπικού, παρουσία εκπροσώπου, διάθεση σχετικών εγγράφων κλπ), επιτρέποντας την πρόσβαση σε όλες τις εγκαταστάσεις της που σχετίζονται με το αντικείμενο της Πιστοποίησης και θέτοντας στη διάθεσή τους κάθε ζητούμενο αποδεικτικό στοιχείο ή πληροφορία, που αφορά το συγκεκριμένο έλεγχο και προβλέπεται από την κείμενη κοινοτική και εθνική νομοθεσία καθώς και του παρόντος Κανονισμού, όπως πιστοποιητικά, παραστατικά εμπορίας,ετικέτες-επισημάνσεις ή οιοδήποτε άλλο στοιχείο ζητηθεί, ώστε ο έλεγχος να οδηγηθεί σε ακριβή συμπεράσματα.
10.2 Σε περίπτωση μη τήρησης όλων των παραπάνω, ο AGROCERT διατηρεί το δικαίωμα εφαρμογής της διαδικασίας επιβολής κυρώσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 261611/07.03.2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

11 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ AGROCERT
Ο AGROCERT οφείλει:
11.1 Να εγγράψει τον κάτοχο της Πιστοποίησης στο Μητρώο Δικαιούχων Χρήσης Ενδείξεων ΠΟΠ/ΠΓΕ που τηρεί.
11.2 Να προβάλλει και να δημοσιοποιεί την Πιστοποίηση του προϊόντος στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οι συλλογικές ενέργειες προβολής και δημοσιότητας αποφασίζονται από τον AGROCERT, σε πιθανή συνεργασία και με άλλους φορείς.
11.3 Να διενεργεί επανέλεγχο (με νέα Ομάδα Ελέγχου) χωρίς επιβάρυνση της επιχείρησης στην περίπτωση που μια επιχείρηση διατυπώσει αιτιολογημένα παράπονα για την αποτελεσματικότητα και την αντικειμενικότητα συγκεκριμένου Ελέγχου, εφόσον τα παράπονα αυτά έχουν γίνει αποδεκτά.
11.4 Να χορηγεί στην επιχείρηση, στην οποία έχει πραγματοποιηθεί δειγματοληψία, με ευθύνη του AGROCERT, στα πλαίσια ελέγχου του για την τήρηση των προδιαγραφών των προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ, αντίγραφα των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών αναλύσεων, αν η επιχείρηση επιθυμεί να τα χρησιμοποιήσει ως αποδεικτικά στα πλαίσια περαιτέρω ελέγχων.
11.5 Να πληροφορεί εγκαίρως τους ενδιαφερόμενους, με κάθε πρόσφορο μέσο για τις οποιεσδήποτε αλλαγές πρόκειται να πραγματοποιήσει στον παρόντα Κανονισμό και να δίδει την κατάλληλη χρονική προθεσμία για την πραγματοποίηση της αναγκαίας προσαρμογής. Όταν η επιχείρηση ολοκληρώσει τις προσαρμογές της οφείλει να ενημερώνει άμεσα τον AGROCERΤ.
11.6 Να ενημερώνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και άλλες αρμόδιες αρχές για τα αποτελέσματα των ελέγχων του καθώς και τα μέτρα που έλαβε κατά τη διενέργεια αυτών και να μεριμνά για την εξέταση των στοιχείων που περιέρχονται στην κατοχή του από συναρμόδιους φορείς.

12 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΠ ΚΑΙ ΠΓΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
12.1 Η επιχείρηση που διαθέτει πιστοποιητικό παραγωγής προϊόντος ΠΟΠ ή ΠΓΕ πρέπει – εκτός των άλλων υποχρεωτικών ή και προαιρετικών ενδείξεων που προβλέπονται στην κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία - να χρησιμοποιεί ως επισήμανση επί της συσκευασίας, του έντυπου και διαφημιστικού υλικού ή/και των συνοδευτικών εγγράφων της, τα παρακάτω:
i. Τις ενδείξεις που προβλέπονται από τη σχετική εθνική και κοινοτική νομοθεσία όπως τροποποιούνται και ισχύουν, ανάλογα με την κατηγορία των καταχωρημένων προϊόντων.
ii. Τα αντίστοιχα σήματα που σχετίζονται με το πεδίο πιστοποίησης όπως αυτά κατοχυρώνονται κάθε φορά από τον AGROCERT και αναφέρονται σε προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ. Τα εν λόγω σήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην Ελληνική ή/και Αγγλική γλώσσα. Πρέπει τα σήματα να είναι ευκρινώς εκτυπωμένα σε χρώματα αναφοράς (Pantone πράσινο 362 και μπλέ 661) και να χρησιμοποιούνται χωρίς επεμβάσεις, σε διαστάσεις αναλογικές και σε κάθε περίπτωση όχι μικρότερες των 15 mm πλάτος Χ 10 mm ύψος.
iii. Την ένδειξη: Αρ. Πιστοποιητικού: ΠΟΓ/000-0000.00 ή Certificate No: POC/000-0000.00 Για την ελληνική και την αγγλική γλώσσα, αντίστοιχα Τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να αποτελούν ενιαίο σύνολο με την εμπορική ονομασία του προϊόντος και να συνοδεύονται με την χορηγηθείσα ένδειξη, ώστε να καθίσταται σαφές ότι αναφέρονται στην Πιστοποίηση και στο πεδίο εφαρμογής της. Η χορηγηθείσα ένδειξη δεν μπορεί να είναι εμφανέστερη όσον αφορά το χρώμα, το μέγεθος και τον τύπο της γραμματοσειράς από την εμπορική ονομασία του προϊόντος.
12.2 Τα ανωτέρω είναι δυνατό να αναγράφονται και σε άλλες γλώσσες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
12.3 Τα Σήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 12.1 του παρόντος κεφαλαίου αποτελούν κατοχυρωμένη αποκλειστική ιδιοκτησία του AGROCERT.
12.4 Οι ως άνω ενδείξεις και σήματα αφορούν αποκλειστικά την επιχείρηση στην οποία έχει χορηγηθεί Πιστοποίηση και δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση του δικαιώματος χρήσης τους σε τρίτο μέρος καθ’ οιονδήποτε τρόπο.
12.5 Το Πιστοποιητικό καθώς και οι σχετικές ενδείξεις αφορούν αποκλειστικά τα προϊόντα του πεδίου Πιστοποίησης.
12.6 Η ορθή χρήση του Πιστοποιητικού και των ως άνω ενδείξεων, σημάτων εξετάζεται από τον AGROCERT τόσο κατά τη διάρκεια των Ελέγχων όσο και σε οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή υποπέσει στην αντίληψή του παράτυπη χρήση αυτών κατά την εμπορία και διαφήμιση προίόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ.
12.7 Η επιχείρηση δεσμεύεται εγγράφως να διακόψει άμεσα τη χρήση των σχετικών ενδείξεων, σημάτων και αναφορών εφόσον αιτιολογημένα το απαιτήσει ο AGROCERT ή όταν λήξει ο χρόνος ισχύος του Πιστοποιητικού. Προϊόντα που έχουν πιστοποιηθεί κατά την παραγωγή τους ως ΠΟΠ/ΠΓΕ και δικαιούνται της σχετικής σήμανσης για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο δύναται να τεθούν σε εμπορία και μετά το πέρας της εν λόγω χρονικής περιόδου.

13 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
13.1 Η επιχείρηση δύναται να υποβάλλει εγγράφως τυχόν αντίρρησή της κατά της απόφασης του Συμβουλίου Πιστοποίησης. Η ένσταση υποβάλλεται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης στην επιχείρηση.
13.2 Για την ένσταση αποφασίζει η Επιτροπή Ενστάσεων του AGROCERT. Η άσκηση της ένστασης δεν αναστέλλει την απόφαση του Συμβουλίου Πιστοποίησης για όσο χρονικό διάστημα αυτή εκκρεμεί και μέχρι την επίδοση της οριστικής απόφασης.
13.3 Η απόφαση εκδίδεται μέσα σε τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της ένστασης, κοινοποιείται άμεσα στην επιχείρηση και εφαρμόζεται υποχρεωτικά από τα συμβαλλόμενα μέρη.

14 ΠΑΡΑΠΟΝΑ/ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ
14.1 Ο κάτοχος Πιστοποίησης ή άλλος ενδιαφερόμενος (π.χ. καταναλωτής) δύναται να εκφράσει παράπονα που αφορούν τις διαδικασίες πιστοποίησης του AGROCERT, όπως η πλημμελής διεξαγωγή Ελέγχου, η μη τήρηση εχεμύθειας, η κακή συμπεριφορά των ελεγκτών, οι χρονικές καθυστερήσεις, κ.λ.π. Τα παράπονα υποβάλλονται γραπτώς στην αρμόδια υπηρεσία του AGROCERT, η οποία τα αξιολογεί.
14.2 Η απόφαση του AGROCERT επί των παραπόνων ανακοινώνεται γραπτά στον ενδιαφερόμενο. Εάν ο ενδιαφερόμενος εκτιμά ότι δεν έχει καλυφθεί από την απόφαση, μπορεί να ζητήσει εγγράφως την επανεξέτασητου θέματος.

15 ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ
15.1 Το προσωπικό του AGROCERT και ιδιαίτερα η Ομάδα Ελέγχου, το Συμβούλιο Πιστοποίησης, το Διοικητικό Συμβούλιο, η Επιτροπή Ενστάσεων, καθώς και οι τυχόν εξωτερικοί συνεργάτες του AGROCERT, αναλαμβάνουν την ευθύνη να χειρίζονται τα έντυπα και τις πληροφορίες που περιέρχονται στην κατοχή τους κατά τη διαδικασία Πιστοποίησης, ως αυστηρώς εμπιστευτικές. Για το σκοπό αυτό υπογράφουν δήλωση εμπιστευτικότητας.

16 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
16.1 Ο παρών Κανονισμός μπορεί να υποστεί αναθεωρήσεις κατόπιν αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του AGROCERT.
16.2 Η γνωστοποίηση των αναθεωρήσεων του Κανονισμού ακολουθεί τα όσα προαναφέρθηκαν στην παράγραφο 10.4 του παρόντος Κανονισμού.

17 ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ
17.1 Ο AGROCERT τηρεί Μητρώο Δικαιούχων Χρήσης ενδείξεων ΠΟΠ/ΠΓΕ, το οποίο αποτελεί δημόσιο βιβλίο και η πρόσβαση σε αυτό είναι ελεύθερη σε κάθε ενδιαφερόμενο χωρίς να είναι απαραίτητη η επίκληση έννομου συμφέροντος.
17.2 Το Μητρώο αυτό περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο, την επωνυμία, το διακριτικό τίτλο και την έδρα του δικαιούχου, το είδος και την ονομασία του γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου, την κατηγορία ΠΟΠ ή ΠΓΕ, την ημερομηνία έγκρισης, ανανέωσης ή/και ανάκλησης του δικαιώματος χρήσης των εν λόγω ενδείξεων.

18 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
18.1 Για τη χορήγηση και καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του Πιστοποιητικού καταβάλλεται στον AGROCERT το Κόστος Πιστοποίησης, το οποίο περιλαμβάνει:
α) το Κόστος Αξιολόγησης της Αίτησης Πιστοποίησης
β) το Ετήσιο Κόστος Πιστοποίησης
γ) το Κόστος Ελέγχων
18.2 Το Ετήσιο Κόστος Πιστοποίησης αφορά την παρακολούθηση της συμμόρφωσης της παραγωγής με τη σχετική κοινοτική και εθνική νομοθεσία καθώς και τους επιτόπιους ελέγχους πλην των επαναληπτικών και ειδικών.
18.3 Τα κόστη όλων των σταδίων για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού αναφέρονται στον σχετικό Κατάλογο Κόστους Πιστοποίησης του AGROCERT.
18.4 Ο Κατάλογος Κόστους Πιστοποίησης είναι δυνατόν να αναπροσαρμόζεται με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του AGROCERT.

19 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ
19.1 Η επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον AGROCERT τον προϋπολογισμό του κόστους της Διαδικασίας Αξιολόγησης και Πιστοποίησης.

20 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
20.1 Αρχική χορήγηση Πιστοποίησης
20.1.1 Κατά την υποβολή της Αίτησης Πιστοποίησης καταβάλλεται στον AGROCERT το Κόστος Αξιολόγησης Αίτησης.
20.1.2 Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης υπογράφεται μεταξύ ενδιαφερόμενου και AGROCERT Σύμβαση Ένταξης στο Σύστημα Ελέγχου μονάδων παραγωγής, μεταποίησης, παρασκευής ή/και συσκευασίας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων ΠΟΠ/ΠΓΕ (σε δύο αντίτυπα).
20.1.3 Το κόστος του ή των ελέγχων που διενεργούνται μετά την έγκριση της αίτησης και πριν τη χορήγηση πιστοποιητικού, καταβάλλεται πριν τη διενέργειά τους και δεν επιστρέφεται σε περίπτωση μη χορήγησης πιστοποιητικού.
20.1.4 Με τη χορήγηση της πιστοποίησης, καταβάλλεται στον AGROCERT το Eτήσιο Kόστος Πιστοποίησης του πρώτου έτους ισχύος του Πιστοποιητικού.
20.1.5 Κατά τα έτη ισχύος του Πιστοποιητικού (πέραν του πρώτου έτους), καταβάλλονται στον AGROCERT εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους:
•Το Eτήσιο Kόστος Πιστοποίησης του τρέχοντος έτους. Εφόσον η πραγματική παραγωγή του προηγούμενου έτους κινήθηκε σε ανώτερο κλιμάκιο από την προεκτίμηση, υπολογίζεται τυχόν επιπλέον κόστος.
•Το Κόστος τυχόν επαναληπτικών ή ειδικών ελέγχων, οι οποίοι διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους ισχύος του Πιστοποιητικού
20.2 Ανανέωση Πιστοποίησης Με την ανανέωση της πιστοποίησης, ισχύει ο προαναφερόμενος τρόπος πληρωμής.
20.3 Ανάκληση Πιστοποίησης Στην περίπτωση αυτή, η επιχείρηση υποχρεούται να καταβάλει το ετήσιο κόστος του έτους ανάκλησης /διακοπής καθώς και το τυχόν μη καταβληθέν κόστος ειδικών ελέγχων που διενεργήθηκαν κατά το προηγούμενο ή το τρέχον έτος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Τα αγροτικά προϊόντα, όπως αυτά αναφέρονται στην περίπτωση β’ της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 2332/95 (ΦΕΚ 181 Α), ορίζονται:
«τα προϊόντα του εδάφους, της κτηνοτροφίας, της αλιείας, της δασοπονίας, της θηραματοπονίας και των παντός είδους εκτροφών, ως και τα προερχόμενα από το πρώτο στάδιο επεξεργασίας ή μεταποίησης αυτών».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΕΝΤΥΠΑ-ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΠ και ΠΓΕ
•Αίτηση Πιστοποίησης Προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ
•Πρόγραμμα Ελέγχου Προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ
•Ερωτηματολόγιο Ελέγχου Προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ
•Έκθεση Ελέγχου Προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ •Αναφορά Παρατυπίας / Παράβασης Προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ
•Σύμβαση Ένταξης στο Σύστημα Ελέγχου για την απονομή Πιστοποιητικού Προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ
•Πιστοποιητικό Παραγωγής Προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ
•Σήματα Προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ
•Μητρώο Προϊόντων Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης και Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων
•Σημειωματάριο Ελεγκτή
•Κατάλογος Κόστους Πιστοποίησης Προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ
Οι εκμεταλλεύσεις/επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων ΠΟΠ ή ΠΓΕ οφείλουν να τηρούν κατά περίπτωση τα κάτωθι αρχεία:
•Αρχείο παραγωγών / προμηθευτών α΄ υλών
•Αρχείο ημερήσιας εισροής υλών (ανά είδος/ ημέρα/ παραγωγό)
•Αρχείο ημερήσιας παραγωγής
•Αρχείο αποθήκευσης προϊόντος
•Αρχείο ισοζυγίου Παραγωγής/ Αποθήκευσης/ Πωλήσεων
•Αρχείο μεθόδων παρασκευής γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου
•Αρχείο παρτιδοποίησης/ κωδικοποίησης προϊόντος ανά ημέρα επεξεργασίας
•Αρχείο εργαστηριακών αναλύσεων •Αρχείο αγοραστών / ημερομηνίες αγορών
•Τιμολόγια αγοράς
Στον 20ό αιώνα σημειώθηκαν πολλές αλλαγές στον τομέα της διατροφής του ανθρώπου. Στις δυτικές κυρίως κοινωνίες εδραιώθηκε μια μορφή αστικής ζωής, όπου την ευθύνη της παραγωγής και διάθεσης των τροφίμων ανέλαβαν κάθε μορφής επιχειρήσεις τροφίμων.

Στην αρχή του νέου τρόπου ζωής το κύριο πρόβλημα της διατροφής εξακολουθούσε να είναι η ποσότητα και η επάρκεια τροφίμων. Με την πάροδο όμως των ετών και την άνοδο του βιοτικού επιπέδου πολλών κοινωνιών καθώς και την αύξηση των απαιτήσεων του καταναλωτή, ένα νέο πρόβλημα άρχισε να εμφανίζεται και να απαιτεί την λύση του: Η ασφάλεια των τροφίμων.

Σε αντίθεση με τους περισσότερους βιομηχανικούς κλάδους, ο κλάδος των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων παρουσιάζει εγγενείς αδυναμίες και ιδιαιτερότητες στους τομείς των προδιαγραφών και προτύπων, εξαιτίας της φύσης και της πολυπλοκότητας των προϊόντων, καθώς και του σημαντικού αριθμού των εξωγενών παραγόντων που επιδρούν σε παραμέτρους ποιότητας.

Εκτός από τις ειδικές προδιαγραφές ποιότητας που πρέπει να έχουν τα προϊόντα τροφίμων, θα πρέπει επιπλέον να εγγυώνται ότι είναι ασφαλή για την υγεία του καταναλωτή. Μετά μάλιστα από τις πρόσφατες διατροφικές κρίσεις που υπέστη ο κλάδος των τροφίμων, αποκτά ιδιαίτερη σημασία τα προϊόντα τροφίμων να περιλαμβάνουν διαδικασίες και προληπτικά μέτρα ελέγχου που εγγυώνται την ασφάλεια και την υγιεινή σε όλα τα στάδια παραγωγής τους και πιο συγκεκριμένα από τον «αγρό μέχρι το πιάτο» του καταναλωτή.

Αυτό οδηγεί στην μετατόπιση της ευθύνης σε όλους όσους εμπλέκονται στην παραγωγή και διακίνηση των τροφίμων.

Ένα προϊόν, ακόμη και αν είναι ασφαλές, μπορεί να γίνει επικίνδυνο αν κατά την διάρκεια της παραγωγής και διακίνησης, δεν τηρηθούν κανόνες ορθής υγιεινής και ασφαλούς βιομηχανικής πρακτικής. Αυτό καταδεικνύει την αναγκαιότητα των σημάτων ποιότητας, τα οποία αποδεικνύουν την συμμόρφωση του προϊόντος προς τους κανόνες αυτούς, αλλά και προς την νομοθεσία. Ταυτόχρονα προσδίδουν φήμη και αναγνωρισιμότητα στο προϊόν και στον παραγωγό-προμηθευτή, γεγονός το οποίο οδηγεί στην ανάπτυξη και εξωστρέφεια των επιχειρήσεων.

ISO 9001:2008
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΟρισμός
Το πρότυπο ISO 9001:2008 είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα πρότυπα το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους τύπους επιχειρήσεων και οργανισμών ανεξάρτητα από το μέγεθος και τη δραστηριότητά τους.

Σκοπός
Η οργάνωση και η δημιουργία ενός πλαισίου λειτουργίας στην επιχείρηση ώστε να παρέχει προϊόντα ή/και υπηρεσίες με βάση τις ανάγκες του πελάτη.

Οφέλη
Η εφαρμογή συστήματος κατά ISO 9001 θέτει τα θεμέλια για ένα περιβάλλον συνεχούς βελτίωσης στην επιχείρηση. Συγκεκριμένα, με την κατάλληλη εφαρμογή του, οι επιχειρήσεις μπορούν να αποκομίσουν οφέλη όπως:
•Μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα.
•Βελτιωμένη παραγωγικότητα / αποδοτικότητα.
•Μειωμένες δαπάνες (αποφυγή περιττών εργασιών, ενσωμάτωση διαδικασιών, βελτιωμένη ροή διεργασιών κλπ).
•Βελτιωμένη ποιότητα υπηρεσιών / προϊόντων.
•Αυξημένες πωλήσεις / Ικανοποιημένους πελάτες.

ISO 14001
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΟρισμός
Το Διεθνές Πρότυπο ISO 14001 καθορίζει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και την εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
Το πρότυπο αυτό μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε είδος δραστηριότητας και σε κάθε μέγεθος οργανισμού δεδομένου ότι κάθε επιχείρηση επηρεάζει σε μικρό ή μεγάλο βαθμό το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται. Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη συνολικής συμβολής στην προστασία του περιβάλλοντος και στην πρόληψη της ρύπανσης, η εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, κρίνεται απαραίτητη.

Οικονομικά οφέλη
•Εξάλειψη του κόστους που μπορεί να προκύψει από την μη τήρηση της νομοθεσίας και την ενδεχόμενη επιβολή προστίμων που μπορεί να επηρεάσει και την φήμη της εταιρείας.
•Εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης πέραν των απαιτήσεων της νομοθεσίας και εξοικονόμηση κόστους από την εφαρμογή αυτών.
•Μείωση του κόστους διαχείρισης αποβλήτων και της κατανάλωσης φυσικών πόρων μέσω προγραμμάτων διαχείρισης και ορθολογικής χρήσης α’ υλών και φυσικών πόρων.

Περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη
•Ανάδειξη της περιβαλλοντικής ευαισθησίας του οργανισμού σας και σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών σας.
•Εξασφάλιση πλήρους νομοθετικής συμμόρφωσης.
•Διευκόλυνση της συνεργασίας σας με άλλους οργανισμούς που απαιτούν την εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης.
•Πλήρης ενσωμάτωση του προσωπικού στην εφαρμογή και την τήρηση του συστήματος.

ISO 16001
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΟρισμός
Το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ 16001:2009 είναι ένα Ευρωπαϊκό Πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις ενώ παράλληλα καθοδηγεί για την ανάπτυξη ενός συστήματος ενεργειακής διαχείρισης για επιχειρήσεις που επιδιώκουν τον έλεγχο και τη μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας. Βασίζεται στη συμμόρφωση με τις νομοθετικές απαιτήσεις και αναμένεται να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να συμμορφωθούν με ισχύοντες και μελλοντικές νομοθετικές ρυθμίσεις σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας και την εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα.
Το ΕΝ 16001:2009 απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις και οργανισμούς (ιδιωτικού και δημοσίου χαρακτήρα) ανεξαρτήτου μεγέθους και δραστηριότητας αλλά ταιριάζει περισσότερο στις επιχειρήσεις που έχουν σημαντική κατανάλωση ενέργειας ή εκπομπές αερίων που εμπλέκονται στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.
Το πρότυπο μπορεί να εφαρμοστεί ως ανεξάρτητο, αλλά και ως τμήμα άλλων συστημάτων διαχείρισης που ήδη εφαρμόζονται από την επιχείρηση, όπως το ISO 14001 ή το ISO 9001.

Οφέλη
•Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας
•Ο αυτοπροσδιορισμός της ενεργειακής τους κατανάλωσης και της επιρροής τους στο φαινόμενο του θερμοκηπίου
•Η συμβολή της επιχείρησης στην παγκόσμια προσπάθεια για την μείωση της επιβάρυνσης του πλανήτη
•Η ανάπτυξη βιομηχανικής πολιτικής για τη μείωση της άσκοπης κατανάλωσης των διαθέσιμων πόρων και τη βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών
•Η ικανοποίηση μερίδας πελατών τους με περιβαλλοντική συνείδηση
•Η ενίσχυση της συνείδησης του προσωπικού της επιχείρησης σχετικά με την άσκοπη κατανάλωση της ενέργειας και τις επιδράσεις της στο περιβάλλον
•Η απόδειξη πως η επιχείρηση λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και του φαινόμενου του θερμοκηπίου

OHSAS 18001
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΟρισμός
Το OHSAS 18001 αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρισμένα πρότυπα διεθνώς για τα Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. Ο στόχος των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν το σύστημα, είναι η δραστική μείωση των συμβάντων υγείας και ατυχημάτων κατά την εργασία. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, η διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων αποτελεί σημαντικό θέμα στις σημερινές επιχειρήσεις.

Οφέλη
•Μείωση χαμένου χρόνου από ασθένειες και ατυχήματα, μέσω μιας συστηματικής προσέγγιση στην εκτίμηση της επικινδυνότητας και στη διαχείριση κινδύνων, συμβάλλοντας στην παροχή ασφαλούς περιβάλλοντος στον χώρο της εργασίας.
•Βελτιωμένο ηθικό προσωπικού και μέσω αυτού αύξηση της παραγωγικότητας.
•Εξοικονόμηση πόρων από ασφαλιστικές διεκδικήσεις.
•Εξοικονόμηση πόρων από μειωμένα ασφάλιστρα.

SA 8000
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΟρισμός
Το SA 8000 είναι ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα πρότυπα διεθνώς, το οποίο ενσωματώνει την αποτελεσματική χρήση ενός Συστήματος Διαχείρισης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, παρέχοντας παράλληλα κίνητρο για τη διαρκή βελτίωση των εργασιακών συνθηκών στην επιχείρηση.
Το SA 8000 είναι διεθνές πρότυπο το οποίο και συντελεί στην βελτίωση των συνθηκών εργασίας βασιζόμενο σε διεθνείς συμβάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων.
Το πρότυπο εκδόθηκε για πρώτη φορά από τον SAI (Social Accountability International) το 1997, αναθεωρήθηκε το 2001 και εκδόθηκε για τρίτη φορά το 2008. Παρέχει μία κατανοητή και ευρύτατα αποδεκτή βάση για την διασφάλιση δίκαιων και με σεβασμό προς τον άνθρωπο συνθηκών εργασίας.

Εφαρμογή
Η πιστοποίηση με το πρότυπο αυτό απευθύνεται σε επιχειρήσεις και βοηθά στην εφαρμογή κανόνων και πρακτικών καταστάσεων στην εργασιακή ζωή με αντικείμενα αρκετά συγκεκριμένα.
Μία εταιρεία επιλέγοντας την πιστοποίηση της με το SA 8000, δηλώνει την ευαισθητοποίηση και το ενδιαφέρον για την εργασιακή ζωή δίνοντας την δυνατότητα υπεροχής της, αλλά και διαφοροποίησης.
Για την πιστοποίηση μια εταιρείας από τους ανεξάρτητους φορείς πιστοποίησης, εφαρμόζεται αξιολόγηση της εταιρικής πρακτικής σε ένα ευρύ φάσμα των ζητημάτων της εργασιακής ζωής. Παράλληλα εξετάζεται και αξιολογείται συνολικά και το Συστήματος Διαχείρισης που εφαρμόζει η εταιρεία. Ζητούνται πάντα και πρέπει να εξασφαλίζονται τρέχουσες αποδεκτές πρακτικές.
Για την καλύτερη εφαρμογή αυτού του συστήματος η εταιρεία, μπορεί να ζητά ουσιαστική συμμετοχή των εργαζομένων, η οποία είναι το καλύτερο μέσον για την εξασφάλιση σημαντικής αλλαγής καθώς την διατήρηση και η βελτίωση του συστήματος.

Οφέλη

•Βελτιωμένο ηθικό του προσωπικού.
•Η εταιρεία κερδίζει περισσότερες και πιο αξιόπιστες επιχειρησιακές συνεργασίες.
•Σημαντική ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.
•Μέσω του Συστήματος μπορεί να μειώσει τον κύκλο εργασιών προσωπικού.
•Καλύτερη επικοινωνία εργαζόμενων-προϊσταμένων.
•Ενισχύει τη δέσμευση της επιχείρησης σε θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

BRC
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ BRITISH RETAIL CONSORTIUMΟρισμός
Ο Βρετανικός Οργανισμός Λιανεμπορίου (BRC) έχει εκδώσει ένα Τεχνικό Πρότυπο (BRC Food) για τις επιχειρήσεις που παράγουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (Private Label), προϊόντα προς εξαγωγή και προϊόντα που απευθύνονται σε Super Markets.

Εφαρμογή
Το πρότυπο αυτό έχει αναπτυχθεί για να βοηθήσει τους πωλητές λιανικής στην τήρηση των νομικών υποχρεώσεών τους και για να εξασφαλίσει υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών.

Οφέλη

 • Δυνατότητα εξαγωγών προϊόντων στη Μεγάλη Βρετανία
 • Δυνατότητα σύναψης συμφωνιών με μεγάλα Super Markets, που απαιτούν οι προμηθευτές τους να είναι πιστοποιημένοι κατά BRC.
 • Αυξημένη Ανταγωνιστικότητα

IFS
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ INTERNATIONAL FOOD STANDARDΟρισμός
Το IFS είναι ένα πρότυπο σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων, το οποίο έχει αναπτυχθεί από τον Γερμανικό και Γαλλικό Σύνδεσμο Λιανέμπορων σε συμφωνία και εναρμόνιση με τις απαιτήσεις της Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας για την Ασφάλεια των Τροφίμων - GFSI.

Εφαρμογή
Το πρότυπο IFS απευθύνεται στις επιχειρήσεις που επεξεργάζονται-τυποποιούν ή συσκευάζουν τρόφιμα και τα οποία είτε με την μορφή Private Label προϊόντων είτε και με την επωνυμία τους καλύπτουν τις ανάγκες των μεγάλων αλυσίδων πώλησης τροφίμων Super Markets. Το IFS οδηγεί και στην συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2001/95 σχετικά με την ασφάλεια γενικά των προϊόντων.

Σκοπός
•Η καθιέρωση ενός «κοινού» προτύπου με την ύπαρξη ενός κοινού συστήματος αξιολόγησης των προμηθευτών τροφίμων.
•Τον καθορισμό του τρόπου διαπίστευσης των φορέων πιστοποίησης και των επιθεωρητών του προτύπου IFS.
•Δημιουργία δυνατότητας σύγκρισης και διαφάνειας σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας
•Μείωση κόστους και για τους λιανέμπορους και για τους προμηθευτές. (μείωση των επιθεωρήσεων των προμηθευτών τροφίμων από τις αλυσίδες λιανέμπορων).


Οφέλη
•Μείωση κόστους, μέσω
-Μιας ολοκληρωμένης και συστηματικής προσέγγισης τήρησης της Νομοθεσίας των Τροφίμων καθώς και την αποφυγή Εθνικών ή και Ευρωπαϊκών κυρώσεων ή προστίμων.
-Της ενοποίησης των απαιτήσεων των λιανέμπορων και μείωση των αριθμών των επιθεωρήσεων που υφίσταται η επιχείρηση των τροφίμων από τον αγοραστή.
•Αυξημένη Ανταγωνιστικότητα.
•Οι επιχειρήσεις οι οποίες πιστοποιούνται με το IFS επιλέγονται όλο και περισσότερο από τις αλυσίδες λιανέμπορων και από τους τελικούς καταναλωτές που ενδιαφέρονται όλα και περισσότερο για ασφαλή και υγιεινά τρόφιμα.
•Η αναγνωσιμότητα του IFS σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο είναι πλέον δεδομένη και στο άμεσο μέλλον θα αποτελεί μοναδικό κριτήριο αποδοχής των προμηθευτών για την έγκριση τους και «είσοδο» τους στις μεγάλες αλυσίδες των λιανέμπορων.

GLOBALGAP GR IFA 3.0
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΟρισμός
Το GLOBALGAP (στο παρελθόν γνωστό ως EUREPGAP) έχει καθιερωθεί ως βασική αναφορά για τις ορθές γεωργικές πρακτικές (G.A.P.) στην παγκόσμια αγορά. Είναι οργανισμός ιδιωτικού δικαίου που καθορίζει τα εθελοντικά πρότυπα για την πιστοποίηση των αγροτικών προϊόντων σε παγκόσμιο επίπεδο. Το πρότυπο GLOBALGAP αποτελεί ένα διεθνώς αποδεκτό και αναγνωρίσιμο πρότυπο για την πρωτογενή παραγωγή από τους λιανοπωλητές και εφαρμόζεται σε περισσότερες από 80 χώρες του κόσμου.
Η θεμελιώδης αρχή του είναι η ίση συμμετοχή των παραγωγών και λιανοπωλητών στη δημιουργία προτύπων και διαδικασιών πιστοποίησης.

Σκοπός
Το GLOBALGAP έχει ως πρωταρχικό σκοπό να επανακτήσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στον τρόπο που παράγονται τα τρόφιμα στο αγρόκτημα με την ελαχιστοποίηση των καταστρεπτικών περιβαλλοντικών επιδράσεων των καλλιεργητικών διαδικασιών, μείωση των χημικών εισροών και εξασφάλιση μιας υπεύθυνης προσέγγισης στην υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων καθώς επίσης και την ευημερία των ζώων.

Εφαρμογή
Καλύπτει όλη τη διαδικασία από τις εισροές όπως τις ζωοτροφές ή τα σποριόφυτα και όλες τις υπόλοιπες παραμέτρους μέχρι και την αποδέσμευση του προϊόντος από την εκμετάλλευση. Το πεδίο πιστοποίησης GLOBALGAP καλύπτει την παραγωγή των φρούτων, των λαχανικών, του πράσινου καφέ, του τσαγιού, των λουλουδιών, του ζωικού κεφαλαίου, των προϊόντων μεγάλης καλλιέργειας π.χ. καλαμπόκι, σιτάρι, του πολλαπλασιαστικού υλικού καθώς και των προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας.
Η νέα έκδοση του GLOBALGAP IFA ver:3.0 καλύπτει όλη την αγροτική διαχείριση κάτω από ένα νέο διευρυμένο πρίσμα αξιολόγησης. Στις νέες απαιτήσεις έχει δοθεί περαιτέρω έμφαση στους παρακάτω τομείς:
•Υγιεινή και Ασφάλεια στο χώρο Εργασίας.
•Συσκευασία των προϊόντων στο χωράφι.
•Διατήρηση της ιχνηλασιμότητας.
•Ολοκληρωμένη καταπολέμηση παρασίτων.
•Χειρισμός του προϊόντος στο συσκευαστήριο.

ISO 15161
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ISO 9001 ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝΟρισμός
Ειδικό πρότυπο το οποίο παρέχει οδηγίες για την εφαρμογή των απαιτήσεων του ISO 9001 κατά την ανάπτυξη και εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας από οργανισμούς στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών. Το πρότυπο έχει εφαρμογή σε όλους τους εμπλεκόμενους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών, της επεξεργασίας, και της συσκευασίας τροφίμων και ποτών.

Σκοπός
Το ISO 15161:2001 επιτρέπει στον οργανισμό να ενοποιήσει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητάς του με Συστήματα Ασφάλειας Τροφίμων όπως το HACCP (hazard analysis and critical control point) τα οποία εφαρμόζει, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με πιθανές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των δύο συστημάτων.

Οφέλη
Σύμφωνα με την επιτροπή του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης η οποία ανέπτυξε το πρότυπο, η εφαρμογή ενός συστήματος HACCP στα πλαίσια ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ως προς ISO 9001, έχει ως αποτέλεσμα ένα σύστημα ασφάλειας τροφίμων πιο αποδοτικό σε σύγκριση με την εφαρμογή είτε του ISO 9001 είτε του HACCP μεμονωμένα, οδηγώντας σε αυξημένη ικανοποίηση των πελατών και βελτιωμένη αποτελεσματικότητα του οργανισμού.

ISO 22000
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝΟρισμός
Το ISO 22000 είναι το διεθνές πρότυπο για τη διαχείριση της ασφάλειας των τροφίμων, που μπορεί να εφαρμοσθεί σε οποιοδήποτε οργανισμό στην διατροφική αλυσίδα. Το πρότυπο εκδόθηκε τον Σεπτέμβριο 2005.
Η δομή του προτύπου είναι παρόμοια με αυτή των ISO 9001 και ISO14001, με αποτέλεσμα να δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης της επικινδυνότητας.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση εφαρμόζει ήδη κάποιο από τα ISO 9001 και ISO 14001, το ISO 22000 μπορεί να ενταχθεί ομαλά στο ήδη υπάρχον σύστημα.

Που απευθύνεται
•Γεωργία, εκτροφείς.
•Παραγωγούς ζωοτροφών.
•Επιχειρήσεις που παράγουν, μεταποιούν, παρασκευάζουν, αποθηκεύουν, διανέμουν ή πωλούν τρόφιμα.
•Εταιρείες παροχής υπηρεσιών third party logistics, με έμφαση τα τρόφιμα.
•Προμηθευτές τροφίμων, απορρυπαντικών, προϊόντων υγιεινής, συσκευασιών και άλλων προϊόντων που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα.
•Ξενοδοχεία, εστιατόρια.

Λόγοι και οφέλη
•Παροχή αποδείξεων συμμόρφωσης με τις νομοθετικές απαιτήσεις για ασφαλή τρόφιμα.
•Πρόληψη των κινδύνων, εξάλειψη ελαττωματικών προϊόντων και κυρίως αυτών που πιθανά να σχετίζονται με σοβαρά ποιοτικά καταναλωτικά παράπονα (τροφική δηλητηρίαση, κλπ.), εξασφαλίζοντας την ικανοποίηση και την εμπιστοσύνη του πελάτη.

•Προστασία και ενίσχυση της επωνυμίας (brand name) και καλής φήμης της επιχείρησης. Ισχυρό όπλο marketing.
•Μείωση κόστους παραγωγής και λειτουργίας λόγω της μείωσης απόρριψης προβληματικών παρτίδων προϊόντων.
•Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και συνεπαγόμενη αύξηση του μεριδίου αγοράς μέσω της διεθνούς αναγνώρισης της πιστοποίησης.
•Ενίσχυση του κύκλου εργασιών μέσω της αύξησης των πωλήσεων και διεύρυνση της κερδοφορίας.
•Εναρμόνιση με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές για δραστηριοποίηση στο εξωτερικό με πελάτες που απαιτούν υπηρεσίες και συστήματα διαχείρισης πιστοποιημένα βάση διεθνών προτύπων. •Δυναμική επικοινωνία με άλλους οργανισμούς στην αλυσίδα τροφίμων, τις αρμόδιες αρχές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.
•Βελτιστοποίηση διαχείρισης πόρων.
•Έγκαιρος εντοπισμός πηγών προβλημάτων και αντιμετώπιση αυτών εύκολα και γρήγορα.
•Μείωση των απωλειών τεχνογνωσίας.

•Βελτίωση της συνολικής λειτουργίας της επιχείρησης με την εισαγωγή σαφών και τεκμηριωμένων διαδικασιών/διεργασιών και οδηγιών εργασίας.

UNI 10854
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ HACCPΟρισμός
Το HACCP είναι η συντομογραφία του «Hazard Analysis Critical Control Points» και στα Ελληνικά αποδίδεται ως «Ανάλυση Κινδύνων Κρισίμων Σημείων Ελέγχου». Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο προληπτικό σύστημα ελέγχου της ασφάλειας των παραγομένων προϊόντων στις επιχειρήσεις τροφίμων το οποίο αναγνωρίζει, εκτιμά και ελέγχει όλους τους πιθανούς κινδύνους που σχετίζονται με όλα τα στάδια παραγωγής του τροφίμου μέχρι την διάθεση του τελικού προϊόντος.
Με αυτό τον τρόπο η κάθε επιχείρηση επιδιώκει να προσδιορίσει κάθε κίνδυνο που θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την ασφάλεια του τροφίμου, και να αποφασίσει με μεθοδικό και συστηματικό τρόπο για τον έλεγχο αυτών των κινδύνων.

Η εφαρμογή του ΗACCP
Το HACCP, εκτός από την νομική υποχρέωση των επιχειρήσεων τροφίμων, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο εργαλείο που ως στόχο έχει το μηδενισμό ή τον περιορισμό της πιθανότητας εμφάνισης κινδύνων σχετικά με την υγεία του καταναλωτή.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως κορυφαία προτεραιότητα την ασφάλεια των τροφίμων. Με βάση την οδηγία 93/43/ΕΟΚ για την υγιεινή των τροφίμων και πιο πρόσφατα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 178/2002 ο οποίος προδιαγράφει και την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων, η Κοινότητα επιδιώκει μια νέα προσέγγιση περισσότερο ολοκληρωμένη στο θέμα αυτό. Η εθνική νομοθεσία εναρμονιζόμενη προς την οδηγία 93/43/ΕΟΚ, με την ΚΥΑ 487/04.10.2000, απαιτεί από τις επιχειρήσεις τροφίμων να εφαρμόζουν τις διαδικασίες που είναι απαραίτητες για την παρακολούθηση των κρίσιμων σημείων κατά την παραγωγή τροφίμων με βάσει τις αρχές του HACCP.
Με τον τρόπο αυτό μια επιχείρηση μπορεί να επιβεβαιώσει ότι εφαρμόζει ένα σύστημα βασισμένο στο HACCP. Εμπορικά και ουσιαστικά, η επιλογή αυτή υπολείπεται της πιστοποίησης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2005 καθώς καλύπτει μόνο βασικά σημεία της ασφάλειας των τροφίμων, αλλά συνίσταται ως πρώτο βήμα για επιχειρήσεις με ελλείψεις σε θέματα υγιεινής που θέλουν να βελτιωθούν.

Οφέλη
•Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
•Διευκολύνοντας τις συναλλαγές, ιδιαίτερα στις δύσκολες αγορές του εξωτερικού.

UNI EN 15593
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝΗ ασφάλεια και η υγιεινή των τροφίμων, είναι ένα καυτό ζήτημα στην Ευρώπη και αντιμετωπίζεται με εξαιρετική ευαισθησία από τους Ευρωπαίους καταναλωτές, ιδιαίτερα αφότου η διασφάλισή τους έχει καταστεί νομική υποχρέωση μετά από τη δημοσίευση των σχετικών Ευρωπαϊκών Οδηγιών και Κανονισμών. H Ευρωπαϊκή νομοθεσία καθορίζει ποιοι είναι οι στόχοι για την ασφάλεια και την υγιεινή και αφήνει την εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφαλή διατήρηση των τροφίμων, έτσι ώστε να αποτραπεί η φθορά και η μόλυνση τους, είναι η εφαρμογή ορθών πρακτικών υγιεινής σε όλα ανεξαιρέτως τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας - συμπεριλαμβανομένης και της βιομηχανίας συσκευασιών. Από τα μέσα της δεκαετίας του '90, μερικοί κλάδοι συσκευασίας είχαν ήδη εκδώσει κώδικες ορθών πρακτικών σύμφωνα με την Οδηγία 93/43/EEC. Τα πάρα πολλά έγγραφα αναφοράς όμως που προέκυψαν, δημιούργησαν σύγχυση και οδήγησαν σε περιττές πρόσθετες δαπάνες. Με την ανεπιθύμητη αυτή κατάσταση, έγινε επιβεβλημένη πλέον η ανάγκη για τη δημιουργία ενός νέου περιεκτικού τεχνικού εγγράφου το οποίο να σχετίζεται αποκλειστικά με τη διαχείριση της υγιεινής στην παραγωγή των συσκευασιών που χρησιμοποιούνται για τα τρόφιμα.

Το Πρότυπο UNI 15593 φέρει τον τίτλο «Συσκευασίες - Διαχείριση της Υγιεινής στην Παραγωγή της Συσκευασίας των Τροφίμων – Απαιτήσεις» και εξετάζει τις τρεις κύριες πηγές πιθανής μόλυνσης: φυσική, χημική και βιολογική. Καθορίζει ποιες απαιτήσεις πρέπει να έχει ένα σύστημα διαχείρισης υγιεινής από τους κατασκευαστές και τους προμηθευτές των συσκευασιών τροφίμων, συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης και της μεταφοράς των τροφίμων.

Πού απευθύνεται
•Τομέας Τροφίμων (για μεγαλύτερο έλεγχο της εσωτερικής παραγωγής της πρωτογενούς συσκευασίας και συσκευασίας τροφίμων.
•Κατασκευαστές συσκευασιών για τη βιομηχανία τροφίμων, όπως χαρτί, συσκευασία, φιλμ, πλαστικό, γυάλινα δοχεία, μεταλλικά κουτιά, κιβώτια, χαρτόνι και PVC.
•Τομέας οικιακών ειδών και εξοπλισμός για την παραγωγή τροφίμων.
•Τομέας μηχανολογικού εξοπλισμού, μηχανήματα και εξαρτήματα που εμπλέκονται στην παραγωγή τροφίμων.

Δυνατότητες και οφέλη
•Να οργανώνει, να σχεδιάζει, να εφαρμόζει, να ενεργοποιεί, να συντηρεί και να ενημερώνει ένα σύστημα ανάλυσης και αξιολόγησης των κινδύνων το οποίο διασφαλίζει ότι η παραγωγή των υλικών συσκευασίας τροφίμων συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις της υγιεινής.
•Να αποδεικνύει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις υγιεινής που έχουν συμφωνηθεί με τους πελάτες.
•Να αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα του συστήματος.
•Να βοηθά τις βιομηχανίες τροφίμων να αποδεικνύουν με επαρκή στοιχεία τη συμμόρφωση στους κανονισμούς για την ασφάλεια των τροφίμων και της συσκευασίας.
•Να επιβεβαιώνει ότι συμμορφώνεται με τη δηλωμένη πολιτική υγιεινής της.
•Να αποδεικνύει τη συμμόρφωση αυτή και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Βασικές αρχές
•Παρουσία ενός αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης ικανού να εξασφαλίσει ένα διαδικαστικό έλεγχο.
•Υιοθέτηση ενός συστήματος HACCP ανάλογο με τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η επιχείρηση. •Αποτελεσματικό σύστημα ιχνηλασιμότητας.
•Αποτελεσματικό σύστημα επικοινωνίας στην επιχείρηση σε όλο το εύρος της αλυσίδας.

Nο GMO PRODUCT
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝΌλο και περισσότερες επιχειρήσεις τροφίμων αρχίζουν να παρακολουθούν την παρουσία ή όχι ΓΤΟ (Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών) στα προϊόντα τους καθώς πολλές αλυσίδες σούπερ μάρκετ αλλά και μεγάλοι όμιλοι ξενοδοχείων απαιτούν ήδη δηλώσεις Non - GMO από τους παραγωγούς – προμηθευτές τους. Επιπλέον διαδίδεται ολοένα και περισσότερο η πιστοποίηση τροφίμων και ζωοτροφών ως Non GMO.

Η μη κυβερνητική περιβαλλοντική οργάνωση, Greenpeace, έχει αναρτήσει σχετική λίστα με επιχειρήσεις ανά κλάδο, η οποία βρίσκει μεγάλη απήχηση στον Έλληνα καταναλωτή.

ISO 22005:2007
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣΟρισμός
Το ISO 22005:2007 είναι ένα διεθνές πρότυπο στο οποίο περιγράφονται οι αρχές και απαιτήσεις για τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση ενός συστήματος ιχνηλασιμότητας σε επιχειρήσεις τροφίμων και ζωοτροφών.

Βασικές αρχές
Οι βασικές αρχές του προτύπου ISO 22005 που πρέπει να καλύπτει ένα σύστημα Ιχνηλασιμότητας συνοπτικά είναι:
•Η ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη.
•Η συμμόρφωση με την υπάρχουσα νομοθεσία.
•Η κάλυψη συγκεκριμένων απαιτήσεων της επιχείρησης.
•Η ευκολία χρήσης και εγκατάστασης.
•Η βέλτιστη της σχέσης κόστους / όφελος.
•Η εστίαση στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.
•Η δυνατότητα επαλήθευσης των αποτελεσμάτων.
•Η αξιόπιστη λειτουργία.

Οφέλη
•Η δημιουργία ενός εργαλείου οργάνωσης και διαχείρισης της παραγωγικής διαδικασίας.
•Η αύξηση της αποδοτικότητας και παραγωγικότητας ως αποτέλεσμα της ορθής διαχείρισης των πόρων (πρώτες & βοηθητικές ύλες, υλικά συσκευασίας, κλπ).
•Η διασφάλιση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων μέσω της εντατικοποίησης των ποιοτικών ελέγχων.
•Η δυνατότητα άμεσης ανάκλησης προϊόντων σε περίπτωση εκδήλωσης κρίση.

PDO
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ «ΠΟΠ»Ορισμός
Ως Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης - ΠΟΠ νοείται το όνομα μιας περιοχής, ενός συγκεκριμένου τόπου ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις μιας χώρας, το οποίο χρησιμοποιείται στην περιγραφή ενός γεωργικού προϊόντος ή ενός τροφίμου που κατάγεται από αυτήν την πειοχή, τον συγκεκριμένο τόπο ή τη χώρα, και του οποίου η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά οφείλονται κυρίως ή αποκλειστικά στο γεωγραφικό περιβάλλον, που περιλαμβάνει τους φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες, και του οποίου η παραγωγή, η μεταποίηση και η επεξεργασία λαμβάνουν χώρα στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή.

Οφέλη
 • Προσδίδει ταυτότητα προέλευσης και προστατεύει τα προϊόντα, από παράνομη εκμετάλλευση, απομιμήσεις, καθώς και από ψευδείς ή παραπλανητικές ενδείξεις, οι οποίες μπορεί να παραπλανήσουν τους καταναλωτές, ως προς την πραγματική προέλευση άλλων προϊόντων.
 • Διαφοροποιεί και ενθαρρύνει την καλλιέργεια γεωργικών προϊόντων.
 • Βοηθά στην ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας και ιδιαίτερα αυτών που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές.
 • Ανταποκρίνεται θετικά στη ζήτηση της αγοράς για ποιοτικά προϊόντα.
 • Βελτιώνει το επίπεδο πληροφόρησης των καταναλωτών.
 • Εξασφαλίζει τις ίδιες συνθήκες ανταγωνισμού για όλους τους παραγωγούς.

IGP
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ "ΠΓΕ"Ορισμός
Ως Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη - ΠΓΕ νοείται το όνομα μιας περιοχής, ενός συγκεκριμένου τόπου ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις μιας χώρας, το οποίο χρησιμοποιείται στην περιγραφή ενός γεωργικού προϊόντος ή ενός τροφίμου που κατάγεται από αυτήν την περιοχή, τον συγκεκριμένο τόπο ή τη χώρα, και του οποίου μια συγκεκριμένη ποιότητα, η φήμη ή άλλο χαρακτηριστικό μπορούν να αποδοθούν στη γεωγραφική αυτή καταγωγή και του οποίου η παραγωγή ή/και μεταποίηση ή/και η επεξεργασία πραγματοποιούνται στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή.

Οφέλη
 • Προσδίδει ταυτότητα προέλευσης και προστατεύει τα προϊόντα, από παράνομη εκμετάλλευση, απομιμήσεις, καθώς και από ψευδείς ή παραπλανητικές ενδείξεις, οι οποίες μπορεί να παραπλανήσουν τους καταναλωτές, ως προς την πραγματική προέλευση άλλων προϊόντων.
 • Διαφοροποιεί και ενθαρρύνει την καλλιέργεια γεωργικών προϊόντων.
 • Βοηθά στην ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας και ιδιαίτερα αυτών που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές.
 • Ανταποκρίνεται θετικά στη ζήτηση της αγοράς για ποιοτικά προϊόντα.
 • Βελτιώνει το επίπεδο πληροφόρησης των καταναλωτών.
 • Εξασφαλίζει τις ίδιες συνθήκες ανταγωνισμού για όλους τους παραγωγούς.

STG REGISTRATION
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ "ΕΠΠΕ"Ορισμός
Τα Ειδικά Παραδοσιακά Προϊόντα Εγγυημένα - ΕΠΠΕ είναι κυρίως προϊόντα μεταποίησης που χαρακτηρίζονται από τη σύσταση ή τον τρόπο παρασκευής τους, που έχει ιστορία δεκαετιών ή και αιώνων και ενσωματώνει την ιστορία, τα ήθη και τα έθιμα, δηλαδή τη λαογραφία και τις παραδόσεις του λαού που τα παράγει. Τα προϊόντα αυτά βασίζονται στην παράδοση και τη διατροφική κουλτούρα των Ευρωπαίων πολιτών και παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία οφείλονται στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της περιοχής καλλιέργειας και στις ειδικές συνθήκες παραγωγής και μεταποίησης.

Οφέλη
 • Αναγνωρίζει ότι ένα γεωργικό προϊόν ή τρόφιμο έχει πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει από άλλα παρόμοια προϊόντα, που οφείλεται κυρίως στη χρήση παραδοσιακών πρώτων υλών, τη σύνθεση αυτών, τη μέθοδο παραγωγής ή/και τη διαδικασία μεταποίησής τους.
 • Ενθαρρύνει τη διαφοροποίηση των γεωργικών προϊόντων.
 • Βοηθά στην ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας και ιδιαίτερα αυτών που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές.
 • Βελτιώνει το επίπεδο πληροφόρησης των καταναλωτών.
 • Προστασία των καταναλωτών από τις καταχρηστικές πρακτικές.
 • Εγγυήσεις εντιμότητας των εμπορικών συναλλαγών.

FOS - FRIEND OF THE SEA
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ "ΦΙΛΟΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ"Η υδατοκαλλιέργεια είναι η καλλιέργεια οργανισμών σε γλυκό και αλμυρό νερό. Αποδεικτικά στοιχεία ανθρώπινων πρακτικών υδατοκαλλιέργειας χρονολογούνται ήδη από το 6000 π.Χ. και η πρώτη σύγχρονη επιχείρηση καλλιέργειας εμπορικών ψαριών ιδρύθηκε το 1864.
Περίπου 430 (97%) των ειδών που καλλιεργούνται από το 2007 εξημερώθηκαν κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα και 106 από αυτά τη δεκαετία του 1970. Το 2004, η συνολική παραγωγή της παγκόσμιας αλιείας ήταν 140.500.000 τόνοι, από τους οποίους η υδατοκαλλιέργεια συνέβαλε με 45.500.000 τόνους ή ποσοστό 32% περίπου.
Ο ρυθμός ανάπτυξης της παγκόσμιας υδατοκαλλιέργειας τα τελευταία 30 χρόνια παρουσιάζει αυξητική τάση με περίπου 8%, ενώ η άγρια αλιεία κατά την τελευταία δεκαετία έχει μείνει ουσιαστικά στάσιμη.

Περιβαλλοντικές ανησυχίες για τις επιπτώσεις της υδατοκαλλιέργειας περιλαμβάνουν την διαχείριση των απορριμμάτων, τις παρενέργειες των αντιβιοτικών, τον ανταγωνισμό μεταξύ εκτρεφόμενων και άγριων ζώων, καθώς και με άλλα ψάρια για τη διατροφή πιο εμπορεύσιμα σαρκοβόρα ψάρια. Ωστόσο, η έρευνα και η εμπορική της βελτίωσης των ζωοτροφών κατά τη διάρκεια των δεκαετιών 1990 και 2000, έχουν μειώσει πολλές από αυτές.

Τα κριτήρια της πιστοποίησης FRIEND OF THE SEA, είναι:
•Δεν επηρεάζεται το κρίσιμο ενδιαίτημα (μαγγρόβια, υγρότοποι, κλπ).
•Συμμόρφωση με τις παραμέτρους των λυμάτων.
•Μείωση των οδών διαφυγής και τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα σε αμελητέο επίπεδο.
•Μη χρήση επιβλαβών αντιρρυπαντικών ουσιών, Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών και αυξητικών ορμονών.
•Συμμόρφωση με την Κοινωνική Ευθύνη.
•Σταδιακή μείωση του αποτυπώματος άνθρακα. 


HALAL

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ HALALΟρισμός

Είναι η πιστοποίηση της συμμόρφωσης προϊόντων τροφίμων, σύμφωνα με την Ισλαμική Sharia. Αυτή η εξειδικευμένη πιστοποίηση εκδίδεται από το RINA, κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις. Τα πρότυπα Halal εγκρίνονται από το διεθνούς φήμης ισλαμικό ίδρυμα Halal Integrity (IHI) Malaysia μετά από λεπτομερή διαδικασία αξιολόγησης και ανάλυσης των προϊόντων.

Η πιστοποίηση των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης και των προϊόντων της με το πρότυπα Halal περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε:
•Σφαγή των ζώων και σφαγεία
•Παραγωγή, παρασκευή και μεταποίηση τροφίμων.
•Παραγωγή καλλυντικών.
•Υλικά συσκευασίας και αποθήκευσης.
•Μεταφορά, διανομή, χειρισμού, κλπ.

Αρχές
Το Σύστημα Πιστοποίησης HALAL του RINA, βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:
•Εταιρικό όραμα και ευθύνη.
•Σύστημα υγιεινής.
•Ιχνηλασιμότητα του προϊόντος από το χωράφι στο τραπέζι.
•Αξιολόγηση της επικινδυνότητας.
•Σήμανση.
•Συνεχής παρακολούθηση και βελτίωση.

Οφέλη
Δυνατότητα εξαγωγών σε ισλαμικές χώρες.

Επιτομή των κατευθυντήριων γραμμών για τα φυτικά αφεψήματα και τα αφεψήματα φρούτων

Φυτικά αφεψήματα και αφεψήματα φρούτων ( HFI ), αρωματισμένα βότανα και αφεψήματα φρούτων (FHFI) και HFI ή FHFI με άλλα συστατικά τροφίμων 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Φυτικών Αφεψημάτων ( EHIA ), που ιδρύθηκε το 1980, αντιπροσωπεύει την Ευρωπαϊκή πολιτική για τα βότανα και τα φρούτα, τις βιομηχανικές χρήσεις και τις εγχύσεις τους.

Η EHIA συγκεντρώνει επαγγελματικές γνώσεις για όλα τα θέματα που αφορούν βότανα και τα αφεψήματα φρούτων και των εκχυλισμάτων τους, που χρησιμοποιούνται ως τρόφιμα.

Η EHIA συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές της ΕΕ και άλλων εθνικών και διεθνών αρχών για το συμφέρον και το όφελος των προϊόντων. Βότανα και αφεψήματα φρούτων αποτελούν μέρος της ευρωπαϊκής παράδοσης και του πολιτισμού. Η δημοτικότητά τους αντικατοπτρίζει την αύξηση της ικανοποίησης των καταναλωτών για το ευρύ φάσμα των φυσικών τους ιδιοτήτων και τις δροσιστικές γεύσεις που προσφέρουν.

Οι νομικές διατάξεις για τα βότανα και τα αφεψήματα φρούτων δεν είναι εναρμονισμένες και μπορεί να διαφέρουν σημαντικά στα κράτη μέλη. Ωστόσο, πρέπει να προωθηθεί μια κοινή κατανόηση του τι είναι βότανα και αφεψήματα φρούτων, για την προώθηση του ελεύθερου εμπορίου στην ευρωπαϊκή αγορά και για τη βελτίωση της γνώσης των καταναλωτών σχετικά με τα προϊόντα.

Προϊόντα που καταναλώνονται όχι μόνο ως παραδοσιακά φυτικά αφεψήματα και αφεψήματα φρούτων, αλλά όλο και περισσότερο ως παρασκευάσματα από βότανα και αφεψήματα φρούτων και ως συστατικά άλλων τροφίμων, π.χ. βότανα και φρούτα με παγωμένο τσάι, στιγμιαία παρασκευάσματα ή συμπυκνώματα από βότανα και αφεψήματα φρούτων.

Πρόθεση EHIA στην ίδρυση αυτής της Επιτομή των κατευθυντήριων γραμμών είναι:
 η ενημέρωση και η περαιτέρω ανάπτυξη της υφιστάμενης Επιτομής των κατευθυντήριων γραμμών από την 28 Νοεμβρίου 2000
 η συγκέντρωση όλων των σχετικών νομικών διατάξεων στην ΕΕ και τα ισχύοντα πρότυπα
 η δημιουργία μιας επιστημονικής βάσης για βότανα και αφεψήματα φρούτων, εκχυλίσματα και παρασκευάσματα στην ΕΕ
 η προώθηση και ο καθορισμός εναρμονισμένων προτύπων ποιότητας για τις διάφορες κατηγορίες προϊόντων στην ΕΕ, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής ευθύνης EHIA
 η δημιουργία βάσης για το ελεύθερο εμπόριο των εν λόγω προϊόντων στην αγορά της ΕΕ
 η προώθηση μιας πολιτικής υψηλής ποιότητας για τα συναφή προϊόντα
 η αναγνώριση της ευθύνης της βιομηχανίας για την ασφάλεια των τροφίμων
 η παροχή μιας ολοκληρωμένης σύνοψης των κατευθυντήριων γραμμών για τη βιομηχανία
 η βελτίωση της διαφάνειας και η παροχή σαφούς πληροφόρησης των καταναλωτών

Η Επιτομή των κατευθυντηρίων γραμμών θα πρέπει να ενημερώνεται τακτικά σύμφωνα με τις νομικές και τεχνικές εξελίξεις.


1. Γενική Εισαγωγή

Κατευθυντήριες γραμμές για καλές πρακτικές καλλιέργειας και συλλογής για τα φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά (GACP - MAP) στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κανόνες ισχύουν για την παραγωγή όλων των φυτικών υλικών που χρησιμοποιούνται είτε ανεπεξέργαστα ή μεταποιημένα από ανθρώπους και / ή ζώα. Μπορούν επίσης να εφαρμόζονται σε όλες τις μεθόδους παραγωγής συμπεριλαμβανομένης της βιολογικής παραγωγής, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

1.1 . Πεδίο εφαρμογής

1.2 . Το Περιβάλλον

1.2.1 Καλλιέργεια

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παραγωγής, σε γενικές γραμμές, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή περιβαλλοντικών διαταραχών. Οι παραγωγοί που συμμετέχουν στην παραγωγή των φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών πρέπει να διασφαλίσουν ότι θα αποφεύγονται ζημιές στα υπάρχοντα ενδιαιτήματα άγριας πανίδας, και θα κάνουν προσπάθειες για τη διατήρηση και την ενίσχυση της βιοποικιλότητας των εκμεταλλεύσεών τους. Οι προσπάθειες αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

α) Μονάδα παρακολούθησης φυτικών και ζωικών ειδών η παρουσία των οποίων στο αγρόκτημα θα αποτελεί απόδειξη της ορθής περιβαλλοντικής πρακτικής.

β) Καλή διαχείριση του υδάτινου περιβάλλοντος για την προστασία της άγριας ζωής.

γ) Διατήρηση και ορθή διαχείριση των στοιχείων του τοπίου με οικολογική σημασία (π.χ. φράκτες, μονοπάτια δασών και ζώνες προστασίας).

1.2.2 Συλλογή άγριων φυτών Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στη συγκομιδή των άγριων φυτών πρέπει να διασφαλίζουν ότι αποφεύγονται ζημιές στον υπάρχοντα βιότοπο.

Ειδικότερα, πρέπει να αποφεύγονται:

α) Εξάλειψη συγκεκριμένων ειδών σε ορισμένες ζώνες λόγω της υπερεκμετάλλευσης. Όπου είναι δυνατό, να εφαρμόζεται η αρχή της εκ περιτροπής συλλογής για να διευκολυνθεί η βιολογική αναπαραγωγή και η ανανέωση των πόρων.

β) Καταστροφή ολόκληρου του φυτού, λόγω της απροσεξίας και της απειρίας, όταν στις περισσότερες περιπτώσεις θα αρκούσε για τη συγκομιδή μόνο ένα μέρος του.

γ) Σύγχυση λόγω άγνοιας ή κακής πίστης στην συγκομιδή διαφορετικών ειδών που είναι εκ πρώτης όψεως παρόμοια.

δ) Συλλογή απειλούμενων με εξαφάνιση ειδών. Για τα προστατευόμενα φυτά που προορίζονται για εξαγωγή από τη χώρα της συλλογής, εφαρμόζεται η Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο Απειλούμενων Ειδών της Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας (CITES) και λαμβάνεται σχετικό πιστοποιητικό.

1.3 . Ποιότητα

Οι κατευθυντήριες γραμμές για καλές πρακτικές καλλιέργειας και συλλογής για τα φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά παρέχουν πρόσθετα πρότυπα για την παραγωγή και την επεξεργασία των πρώτων υλών με επίκεντρο την αναγνώριση των κρίσιμων βημάτων που απαιτούνται για την ελαχιστοποίηση των πιθανοτήτων ανεπαρκούς ποιότητας μέσω της πρόληψης.

1.4 . Υγιεινή

Ένας κύριος στόχος είναι να εξασφαλιστεί ότι το εργοστάσιο πρώτων υλών ικανοποιεί τις απαιτήσεις των καταναλωτών και τα πρότυπα της υψηλότερης ποιότητας. Ιδιαίτερα σημαντικές πτυχές είναι:

α) η τήρηση της υγιεινής, προκειμένου να μειωθεί μικροβιολογικό φορτίο στο ελάχιστο,

β) η προσεκτική παραγωγή, έτσι ώστε οι ασθένειες που προσβάλλουν τα φυτά κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας, συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης μπορεί να περιοριστεί.

Δεδομένου ότι τα φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά και τα παράγωγά τους εκτίθενται, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παραγωγής, σε ένα μεγάλο αριθμό μικροβιολογικών και άλλων ρύπων, ο κύριος στόχος των κατευθυντήριων γραμμών είναι να παρέχουν καθοδήγηση για τους παραγωγούς και συλλέκτες, προκειμένου να μειωθούν οι εστίες μόλυνσης στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.

1.5. Υλοποίηση

Όλοι οι συμμετέχοντες στην παραγωγική διαδικασία (παραγωγοί, συλλέκτες, μεταποιητές και έμποροι φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών) θα πρέπει να διατηρούν όλα τα έγγραφα πιστοποίησης ιχνηλασιμότητας προϊόντος (π.χ. υλικό Τεκμηρίωσης παρτίδας).

2. Προσωπικό και εγκαταστάσεις

2.1. Το προσωπικό θα πρέπει να λαμβάνει την κατάλληλη εκπαίδευση πριν από την εκτέλεση των καθηκόντων και να γνωρίζει τις καλύτερες τεχνικές για την καλλιέργεια, τη συγκομιδή, την επεξεργασία, ξήρανση και διατήρηση, ώστε να εξασφαλίζεται η υψηλότερη δυνατή ποιότητα του προϊόντος.

2.2 Οι συλλέκτες θα πρέπει να έχουν την κατάλληλη βοτανική εκπαίδευση, προκειμένου να εντοπίσουν τα φυτά για την συγκομιδή χωρίς να κάνουν λάθη, προκειμένου να αποφευχθούν ανεπιθύμητες προσμίξεις. Ο βαθμός γνώσης των συλλεκτών πρέπει να επαληθεύεται περιοδικά από το αρμόδιο πρόσωπο που είναι επιφορτισμένο με την οργάνωση συλλογής.

2.3. Η ανάπτυξη των γνώσεων του προσωπικού πρέπει να τεκμηριώνεται σε γραπτή μορφή.

2.4. Το προσωπικό που ασχολείται με το φυτικό υλικό πρέπει να έχει υψηλό βαθμό προσωπικής υγιεινής (συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού που εργάζεται στα χωράφια).

2.5. Η μονάδα επεξεργασίας πρέπει να διαθέτει αποδυτήρια, καθώς και τουαλέτες, συμπεριλαμβανομένων και εγκαταστάσεων για πλύσιμο στο χέρι, σύμφωνα με τους αντίστοιχους κανονισμούς.

2.6. Τα άτομα που πάσχουν από γνωστές μολυσματικές ασθένειες μεταδιδόμενες μέσω της διατροφής, συμπεριλαμβανομένης της διάρροιας, ή να είναι πομποί τέτοιων ασθενειών, δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με το φυτικό υλικό, σύμφωνα με τους αντίστοιχους κανονισμούς.

2.7. Τα άτομα με ανοιχτές πληγές, φλεγμονές και λοιμώξεις του δέρματος θα πρέπει να απέχουν από τη μονάδα επεξεργασίας ή θα πρέπει να φορούν τα κατάλληλα ρούχα προστασίας ή γάντια μέχρι την πλήρη ανάρρωση τους.

2.8. Το προσωπικό πρέπει να προστατεύεται από την επαφή με τοξικά ή δυνητικά αλλεργιογόνα υλικά φυτού μέσω της επαρκούς προστατευτικής ενδυμασίας.

2.9. Πρέπει να εξασφαλίζεται η ευημερία του συνόλου του προσωπικού που εμπλέκεται στην καλλιέργεια και την επεξεργασία.

2.10. Όλες οι διαδικασίες επεξεργασίας πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με τις δύο κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την υγιεινή των τροφίμων και τις γενικές αρχές για την υγιεινή των τροφίμων του Διατροφικού Κώδικα (Codex Alimentarius), καθώς και την ευρωπαϊκή οδηγία για την ορθή παρασκευαστική πρακτική.

3 . Σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό

Υλικά 3.1. Οι σπόροι πρέπει να αναφέρουν τη φυτική ποικιλία, τον χημειότυπο και την καταγωγή. Το υλικό έναρξης που χρησιμοποιείται θα πρέπει να είναι ανιχνεύσιμο. (Το ίδιο ισχύει και για αγενή πολλαπλασιασμό). Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στη βιολογική παραγωγή πρέπει να πιστοποιούνται ως «βιολογικές».

3.2. Το υλικό έναρξης θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις / προδιαγραφές όσον αφορά την καθαρότητα και τη βλαστική ικανότητα (πιστοποιημένοι σπόρους / πολλαπλασιαστικό υλικό). Το αρχικό υλικό θα πρέπει να είναι καθαρό από παράσιτα και ασθένειες προκειμένου να διασφαλιστεί η υγιής ανάπτυξη των φυτών. Ανθεκτικά ή ανεκτικά είδη θα πρέπει να προτιμώνται.

3.3. Η εμφάνιση των φυτών πρέπει να ελέγχεται κατά τη διάρκεια ολόκληρης της διαδικασίας παραγωγής (καλλιέργεια, συγκομιδή, ξήρανση, συσκευασία). Τυχόν προσμίξεις με ξενικά / παρασιτικά είδη πρέπει να εξαλειφθούν άμεσα. Το φυτικό υλικό ή οι σπόροι που προέρχονται από ή περιλαμβάνουν γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς πρέπει να είναι σύμφωνα με τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

4. Καλλιέργεια

4.1. Ανάλογα με τον τρόπο της καλλιέργειας, π.χ. συμβατική ή βιολογική, οι καλλιεργητές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ακολουθήσουν διαφορετικές τυποποιημένες διαδικασίες.

4.2. Έδαφος και λίπανση

4.2.1. Τα φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά δεν πρέπει να καλλιεργούνται σε εδάφη που έχουν μολυνθεί από απόβλητα. Τα εδάφη δεν πρέπει να έχουν μολυνθεί από βαρέα μέταλλα και κατάλοιπα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και άλλα χημικά. Η παρουσία των ουσιών αυτών στα εδάφη πρέπει να είναι η ελάχιστη δυνατή.

4.2.2. Η κοπριά να μην προέρχεται από ανθρώπινα κόπρανα και πριν από την εφαρμογή να έχει χωνευθεί καλά.

4.2.3. Η λίπανση πρέπει να εφαρμόζεται με φειδώ και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του φυτού και το συγκεκριμένο είδος (συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής μεταξύ των συγκομιδών). Η χρήση των λιπασμάτων πρέπει να είναι σύμφωνη με τις προσπάθειες για την ελαχιστοποίηση της έκπλυσης.

4.3 . Άρδευση

4.3.1. Η άρδευση πρέπει να ελαχιστοποιείται όσο το δυνατόν περισσότερο και να εφαρμόζεται σύμφωνα με τις ανάγκες του φυτού.

4.3.2. Το νερό άρδευσης θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις εθνικές δυνατότητες και τα ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας και πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ελεύθερο από μολυσματικούς παράγοντες, όπως είναι τα περιττώματα, τα βαρέα μέταλλα, φυτοφάρμακα, ζιζανιοκτόνα και τοξικολογικά επικίνδυνες ουσίες.

4.4. Συντήρηση των καλλιεργειών και προστασία των φυτών

4.4.1. Οι καλλιέργειες πρέπει να προσαρμόζονται στην ανάπτυξη των φυτών και τις απαιτήσεις τους.

4.4.2. Η εφαρμογή ζιζανιοκτόνων θα πρέπει να αποφεύγεται όσο το δυνατόν περισσότερο. Όταν είναι αναγκαίο, θα πρέπει να διεξάγεται με τη χρήση των ελάχιστων συντελεστών των εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Τα χημικά Φυτοπροστατευτικά προϊόντα πρέπει να συμμορφώνονται με τα ανώτατα όρια καταλοίπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία, Ευρωπαϊκές Οδηγίες, Codex Alimentarius). Η εφαρμογή και αποθήκευση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να είναι σύμφωνες με τις συστάσεις των κατασκευαστών και των κανονισμών των αρχών.

4.4.3. Η εφαρμογή θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό που χρησιμοποιεί εγκεκριμένο εξοπλισμό. Η εφαρμογή θα πρέπει να προηγείται της συγκομιδής για ένα διάστημα ασφαλείας σύμφωνα με τις οδηγίες του φυτοπροστατευτικού προϊόντος.

4.4.4. Η χρήση των φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων πρέπει να τεκμηριώνεται και να τίθεται στη διάθεση του αγοραστή κατόπιν αιτήματος.

4.4.5. Τα μέτρα που αφορούν παροχή θρεπτικών συστατικών και χημικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων, θα πρέπει να διασφαλίσουν την εμπορευσιμότητα του προϊόντος. Ο αγοραστής της παρτίδας μπορεί να ενημερώνονται από το εμπορικό σήμα, την ποιότητα και την ημερομηνία της χρήσης φυτοφαρμάκων σε γραπτή μορφή.

4.5. Ο οργανισμός που είναι υπεύθυνος για την καλλιέργεια θα πρέπει να ορίσει ένα πρόσωπο ως υπεύθυνο, προκειμένου να ελεγχθεί η συμμόρφωση με τα ανωτέρω, και θα πρέπει να υπογράψει, προκειμένου να αναλάβει την ευθύνη, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

5. Harvest / άγρια συλλογή

5.1. Η συγκομιδή / άγρια συλλογή πρέπει να γίνεται όταν τα φυτά είναι της καλύτερης δυνατής ποιότητας, σύμφωνα με τις προοριζόμενες χρήσεις.

5.2. Η συγκομιδή / άγρια συλλογή θα πρέπει κατά προτίμηση να γίνεται υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες (υγρά εδάφη, δροσιά, η βροχή ή η εξαιρετικά υψηλή υγρασία του αέρα μπορεί να είναι αρνητική). Εάν η συγκομιδή / άγρια συλλογή εκτελείται υπό υγρές συνθήκες, επιπλέον πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να αποφευχθεί η αρνητική επίδραση της υγρασίας.

5.3. Ο εξοπλισμός πρέπει να τηρείται σε καθαρή και τεχνικά τέλεια κατάσταση λειτουργίας. Τα μέρη της μηχανής συμπεριλαμβανομένων των περιβλημάτων τους, που έχουν άμεση επαφή με τη συγκομιδή των καλλιεργειών θα πρέπει να καθαρίζονται τακτικά και να διατηρούνται χωρίς λάδια και άλλη ρύπανση.

5.4. Οι συλλεκτικές μηχανές θα πρέπει να ρυθμιστούν έτσι ώστε η συλλογή των σωματιδίων του εδάφους να μειωθεί στο ελάχιστο.

5.5. Κατά τη διάρκεια της συγκομιδής / άγριας συλλογής, πρέπει να ληφθεί μέριμνα για να διασφαλιστεί ότι τυχόν τοξικά ζιζάνια δεν θα αναμιχθούν με τη συγκομιδή των καλλιεργειών.

5.6. Τα Κατεστραμμένα μέρη του φυτού πρέπει να εξαλειφθούν άμεσα.

5.7. Τα δοχεία που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή της συγκομιδής πρέπει να διατηρούνται καθαρά από τα υπολείμματα των προηγούμενων καλλιεργειών. Τα εμπορευματοκιβώτια πρέπει να διατηρούνται σε ξηρή κατάσταση, απαλλαγμένα από παράσιτα και απρόσιτα για ποντίκια / τρωκτικά καθώς και οικόσιτα ζώα.

5.8. Τα φυτά κατά τη συγκομιδή / συλλογή δεν πρέπει να εκτίθενται σε άμεση επαφή με το έδαφος. Πρέπει να συλλέγονται αμέσως και υπό ξηρές, καθαρές συνθήκες (π.χ. σάκους, καλάθια, ρυμουλκούμενα και εμπορευματοκιβώτια), με την εξαίρεση της ρίζας των προϊόντων πριν από την πλύση.

5.9. Οι μηχανικές βλάβες και η συμπίεση της καλλιέργειας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεπιθύμητες μεταβολές της ποιότητας θα πρέπει να αποφεύγονται. Από την άποψη αυτή, πρέπει να δοθεί προσοχή στα εξής:

α) να αποφευχθεί η υπερπλήρωση των σάκων,

β) το στοίβαγμα των σάκων δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε πάχυνση της καλλιέργειας,

γ) η συλλεχθείσα καλλιέργεια θα πρέπει να μεταφέρεται και να φυλάσσεται σε δοχεία ή σακούλες με τέτοιο τρόπο ώστε η εμφάνιση της θέρμανσης να αποτρέπεται.

5.10. Το διάστημα μεταξύ της συγκομιδής / άγριας συλλογής και της ξήρανσης ή της επεξεργασίας του φυτού πρέπει να είναι πολύ μικρό, για να αποφευχθεί ότι το προϊόν θα μπορούσε να υποστεί ζημιά στην ποιότητά του και η αύξηση του μικροβιολογικού περιεχομένου του.

5.11. Η συγκομιδή πρέπει να προστατεύεται από παράσιτα, ποντίκια, τρωκτικά και κατοικίδια ζώα. Μέτρα ελέγχου των παρασίτων πρέπει να τεκμηριώνονται.

5.12. Ο οργανισμός που είναι υπεύθυνος για τη συγκομιδή θα πρέπει να ορίσει ένα πρόσωπο ως υπεύθυνο, προκειμένου να ελεγχθεί η συμμόρφωση με τα ανωτέρω, και θα πρέπει να υπογράψει, προκειμένου να αναλάβει την ευθύνη, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

6. Πρωτοβάθμια επεξεργασία

6.1. Η πρωτοβάθμια επεξεργασία περιλαμβάνει τα στάδια της επεξεργασίας, όπως το πλύσιμο, το πάγωμα, η απόσταξη, η ξήρανση, κ.λπ.. Όλες αυτές οι διαδικασίες για χρήση σε τρόφιμα ή φάρμακα πρέπει να συμμορφώνονται με τους σχετικούς ευρωπαϊκούς και εθνικούς κανονισμούς.

6.2. Η συγκομιδή των καλλιεργειών θα πρέπει να εκφορτωθεί αμέσως. Πριν από την επεξεργασία του υλικού δεν πρέπει να εκτίθεται απευθείας στον ήλιο (με εξαίρεση στην περίπτωση που υπάρχει π.χ. ανάγκη για απόσταξη) και, εάν το πλύσιμο δεν εμπλέκεται πρέπει να προστατεύεται από τη βροχόπτωση.

6.3. Οι εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται κατά την επεξεργασία της συγκομιδής πρέπει να είναι καθαρές, να αερίζονται σχολαστικά και δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς ( ζωικό κεφάλαιο στέγασης κ.λπ.).

6.4. Οι εγκαταστάσεις πρέπει να κατασκευάζονται έτσι ώστε να παρέχουν προστασία για την συγκομιδή των καλλιεργειών ενάντια σε πουλιά, έντομα, τρωκτικά, καθώς και οικιακά ζώα. Σε όλα τα αποθηκευτικά μέσα (συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας καταστημάτων) και χώρους επεξεργασίας γίνεται κατάλληλος έλεγχος των παρασίτων και λαμβάνονται μέτρα παρακολούθησης, όπως δολώματα, παγίδες φερομόνης και ηλεκτρικές μηχανές θανάτωσης εντόμων, που πρέπει να λειτουργούν και να συντηρούνται από επαγγελματικό προσωπικό ή εργολάβους.

6.5. Ο εξοπλισμός πρέπει να διατηρείται καθαρός και να συντηρείται τακτικά.

6.6. Στην περίπτωση της φυσικής ξήρανσης, η καλλιέργεια θα πρέπει να απλώνεται σε λεπτό στρώμα. Προκειμένου να εξασφαλιστεί απεριόριστη κυκλοφορία του αέρα, τα ξηραντήρια πρέπει να βρίσκονται σε αρκετή απόσταση από το έδαφος. Προσπάθειες θα πρέπει να γίνουν για να επιτευχθεί ομοιόμορφη ξήρανση των καλλιεργειών και κατά συνέπεια να αποφευχθεί ο σχηματισμός μούχλας. Κατά την ξήρανση με λάδι, τα καυσαέρια δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται για την ξήρανση. Άμεση ξήρανση δεν πρέπει να επιτρέπεται, εκτός αν γίνεται με βουτάνιο, προπάνιο ή φυσικό αέριο.

6.7. Εκτός από την περίπτωση της φυσικής ξήρανσης, οι συνθήκες (π.χ. θερμοκρασία, διάρκεια κ.λπ.) πρέπει να επιλέγονται λαμβάνοντας υπόψη το είδος (π.χ. ρίζες, φύλλα και λουλούδια) και την περιεκτικότητα της δραστικής ουσίας (π.χ. αιθέρια έλαια και άλλα) του ακατέργαστου φαρμάκου που πρόκειται να παραχθεί.

6.8. Η ξήρανση απευθείας στο έδαφος ή κάτω από την άμεση έκθεση στον ήλιο και το φως θα πρέπει να αποφεύγεται εκτός εάν αυτό απαιτείται για μια συγκεκριμένη εγκατάσταση.

6.9. Όλα τα υλικά πρέπει να επιθεωρούνται και να υποβάλλονται σε επεξεργασία με σκοπό την εξάλειψη των υπο-τυποποιημένων προϊόντων και των παρασίτων.

6.10. Οι κάδοι πρέπει να είναι έτοιμοι, να εκκενώνονται και να καθαρίζονται καθημερινά.

6.11. Για την προστασία, την ποιότητα και τη μείωση του κινδύνου μόλυνσης, το προϊόν πρέπει να συσκευάζεται αμέσως.

6.12. Ο οργανισμός που είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία θα πρέπει να ορίσει ένα πρόσωπο ως υπεύθυνο, προκειμένου να ελεγχθεί η συμμόρφωση με τα ανωτέρω, και θα πρέπει να υπογράψει, προκειμένου να αναλάβει την ευθύνη, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

7. Συσκευασία

7.1. Μετά από επαναλαμβανόμενους ελέγχους και απομάκρυνση των χαμηλής ποιότητας υλικών, το προϊόν πρέπει να συσκευάζεται σε καθαρό και ξηρό μέρος, σε σάκους, σακούλες ή κουτιά. Η ετικέτα πρέπει να είναι σαφής, μόνιμη και κατασκευασμένη από μη τοξικά υλικά.

7.2. Τα ανακυκλώσιμα υλικά της συσκευασίας πρέπει να καθαρίζονται καλά και να ξηραίνονται πριν από την χρήση τους. Θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι καμία μόλυνση δε λαμβάνει χώρα από την επαναχρησιμοποίησή τους.

7.3. Οι πληροφορίες πρέπει να συμμορφώνονται με τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς κανονισμούς σήμανσης. Ειδικότερα, οι ετικέτες πρέπει να αναφέρουν: • κοινή και λατινική ονομασία του φυτού • μεταχειρισμένα ανταλλακτικά • το όνομα και τη διεύθυνση του παραγωγού • τον αριθμό παρτίδας • τεχνικές για τη διατήρηση • ένδειξη κινδύνου • τρόπους συσκευασίας και μεταφοράς

7.4. Τα υλικά συσκευασίας πρέπει να αποθηκεύονται σε ένα καθαρό και στεγνό μέρος, απαλλαγμένο από παράσιτα και δυσπρόσιτο για τα ζώα. Θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει μόλυνση του προϊόντος από τη χρήση του υλικού συσκευασίας, ιδιαίτερα στην περίπτωση των σακουλών ινών.

8. Αποθήκευση και μεταφορά

8.1. Τα συσκευασμένα αποξηραμένα υλικά και τα αιθέρια έλαια θα πρέπει να αποθηκεύονται σε ένα ξηρό, καλά αεριζόμενο κτίριο, στο οποίο οι ημερήσιες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας είναι περιορισμένες. Τα νωπά προϊόντα (εκτός του βασιλικού) θα πρέπει να αποθηκεύεται μεταξύ 1 ° C και 5 ° C ενώ τα κατεψυγμένα προϊόντα πρέπει να αποθηκεύονται κάτω από -18 ° C (ή κάτω από -20 ° C για μακροπρόθεσμη αποθήκευση).

8.2. Για προστασία από παράσιτα, πουλιά, τρωκτικά και κατοικίδια ζώα, τα παράθυρα και τα ανοίγματα των θυρών πρέπει να προστατεύονται, π.χ. με συρματόπλεγμα.

8.3. Η χύμα αποθήκευση, καθώς και η συσκευασία ξηρών καλλιεργειών πρέπει να γίνεται κατάλληλα και να διαχωρίζεται από άλλες καλλιέργειες για να αποφεύγεται η διασταυρούμενη μόλυνση.

8.4. Τα βιολογικά προϊόντα πρέπει να αποθηκεύονται σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς για τη βιολογική και την Κοινοτική Οδηγία 2092/91.

8.5. Σε περίπτωση μεταφοράς χύδην, είναι σημαντικό να εξασφαλιστούν καθαρές και ξηρές συνθήκες, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος διασταυρούμενης μόλυνσης με προηγούμενες μεταφορές και ο σχηματισμός μούχλας ή ζύμωσης. Στην περίπτωση του νωπού υλικού είναι εξαιρετικά σκόπιμο να χρησιμοποιηθούν αεριούχα δοχεία. Οι εθνικοί και ευρωπαϊκοί κανονισμοί για τις μεταφορές πρέπει να είναι σεβαστοί.

8.6. Η απολύμανση κατά των παρασίτων θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο σε περίπτωση ανάγκης και θα πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Μόνο εγκεκριμένες χημικές ουσίες πρέπει να χρησιμοποιούνται. Κάθε απολύμανση κατά των παρασίτων θα πρέπει να αναφέρεται στην τεκμηρίωση.

8.7. Για την απολύμανση των αποθηκών επιτρέπονται μόνο ουσίες σύμφωνες με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.

8.8. Στην ψύξη ή κατάψυξη κορεσμένου ατμού πρέπει να ελέγχεται η υγρασία του υλικού.

9. Εξοπλισμός

9.1. Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την καλλιέργεια φυτών, τη συλλογή και την επεξεργασία θα πρέπει να είναι εύκολο να καθαριστεί, προκειμένου να εξαλειφθεί ο κίνδυνος μόλυνσης.

9.2. Τα μηχανήματα θα πρέπει να τοποθετηθούν με έναν εύκολα προσβάσιμο τρόπο, να συντηρούνται και να καθαρίζονται τακτικά.

9.3. Προτιμάται ο μη ξύλινος εξοπλισμός, εκτός εάν η παράδοση απαιτεί ξύλινο υλικό. Όταν χρησιμοποιείται ξύλινος εξοπλισμός (όπως παλέτες, χοάνες, κλπ.), δεν θα πρέπει να έρχεται σε άμεση επαφή με χημικά και μολυσμένα υλικά, έτσι ώστε να μπορεί να προληφθεί η μόλυνση του φυτικού υλικού.

10. Τεκμηρίωση

10.1. Ο υπεύθυνος της καλλιέργειας θα πρέπει να συγκεντρώσει όλες τις πληροφορίες σχετικά με την καλλιέργεια, όπως: προηγούμενη καλλιέργεια, σπόρους που χρησιμοποιούνται, το όνομα του φυτού που καλλιεργείται, την ακριβή τοποθεσία του πεδίου, οποιαδήποτε θεραπεία με φυτοφάρμακα, ζιζανιοκτόνα, λιπάσματα και ρυθμιστές ανάπτυξης ή χημικά φυτοπροστατευτικά (το όνομα του προϊόντος, την ημερομηνία, την ποσότητα και τον λόγο των θεραπειών). Μια πλήρης ιχνηλασιμότητα των χρησιμοποιούμενων υλικών και του εξοπλισμού συνιστάται.

10.2. Κάθε πεδίο πρέπει να είναι ξεκάθαρο και αλάνθαστο και αναγνωρίζεται από έναν αριθμό ή σήμα (σύμφωνα με την γραπτή διαδικασία).

10.3. Τυχόν ειδικές συνθήκες κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τη του χημική σύνθεση, όπως ακραίες καιρικές συνθήκες και παράσιτα (ιδίως κατά την περίοδο της συγκομιδής) θα πρέπει να καταγράφονται στο μητρώο.

10.4. Η οργάνωση που είναι επιφορτισμένη με τη συλλογή θα πρέπει να πιστοποιεί με ένα έγγραφο και για κάθε καλλιέργεια, τα γενικά δεδομένα σχετικά με τη συλλογή, αναφέροντας την περιοχή ή περιφέρεια που εμπλέκεται και άλλα στοιχεία που επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος: τα ενδιαιτήματα, το κλίμα , το είδος του εδάφους κλπ.

10.5. Τα προϊόντα - έτοιμα και ημιέτοιμα - πρέπει σαφώς και ευδιάκριτα να προσδιορίζονται από τον αριθμό της παρτίδας. Εκχώρηση αριθμού παρτίδας πρέπει να γίνεται σε πρώιμο στάδιο.

10.6. Οι διεργασίες και διαδικασίες που θα μπορούσαν να φέρουν αντίκτυπο στην ποιότητα του προϊόντος καταγράφονται στα αρχεία επεξεργασίας της παρτίδας.

10.7. Τα πεδία μαζικής επεξεργασίας πρέπει να συγκεντρώνουν τις ακόλουθες πληροφορίες: το όνομα του φυτικού υλικού, τον αριθμό παρτίδας, την ημερομηνία (έναρξη και λήξη της διαδικασίας), τον εξοπλισμό (όνομα, τύπος, αριθμός) και την περιγραφή της διαδικασίας. Τα αρχεία πρέπει να φέρουν ημερομηνία και υπογραφή από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.

10.8. Συνιστάται πλήρης ιχνηλασιμότητα μεταξύ της καλλιέργειας (Field Records), της συλλογής και της επεξεργασίας του φυτικού υλικού (Batch Processing Records).

10.9. Υλικά από διαφορετικές περιοχές πρέπει να αναμειγνύονται μόνο εάν είναι εγγυημένο ότι τα υλικά είναι απολύτως παρόμοια από όλες τις απόψεις (βοτανική και φυτοχημικές). Τέτοιες διαδικασίες ανάμιξης πρέπει επίσης να τεκμηριώνονται. Η ιχνηλασιμότητα μεταξύ του αριθμού παρτίδας μίγματος και του αριθμό των αρχικών παρτίδων θα πρέπει να είναι εμφανής.

10.10. Η εφαρμογή των μέσων απολύμανσης πρέπει να καταγράφεται.

10.11. Οι συμφωνίες (κατευθυντήριες γραμμές για την παραγωγή, συμβάσεις κλπ.) μεταξύ του παραγωγού και του αγοραστή θα πρέπει να καθοριστούν σε γραπτή μορφή.

10.12. Για να εξασφαλιστεί πλήρης ιχνηλασιμότητα, το φυτικό υλικό πρέπει να κινείται πάντα με νομότυπο τρόπο (εγγραφές ή ετικέτες), να αναφέρεται τουλάχιστον το όνομα του παραγωγού, το όνομα και το μέρος του φυτικού υλικού, ο αριθμός της παρτίδας και η ημερομηνία παραγωγής.

10.13. Τα αποτελέσματα των ελέγχων πρέπει να καταγράφονται σε έκθεση ελέγχου.

10.14. Αντίγραφα όλων των εγγράφων (Fields Records, συλλογής δεδομένων, εκθέσεων ελέγχου, Αναλύσεων, Εκθέσεων επεξεργασίας παρτίδας) πρέπει να αποθηκεύονται για τουλάχιστον 7 έτη από την ημερομηνία συγκομιδής.

10.15. Τηρείται ένα δείγμα κάθε παρτίδας του υλικού με κατάλληλη γραπτή διαδικασία δειγματοληψίας, για όχι λιγότερο από τρία χρόνια.

11. Διασφάλιση Ποιότητας

11.1. Οι συμφωνίες μεταξύ παραγωγών και αγοραστών φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών, σε σχέση με ζητήματα ποιότητας, π.χ. δραστικές ουσίες και άλλα συστατικά χαρακτηριστικά, οπτικές και αισθητικές ιδιότητες, οι οριακές τιμές των αριθμών φύτρων, χημικά κατάλοιπα και προστασία των φυτών και τα βαρέα μέταλλα, πρέπει να βασίζονται σε διεθνώς αναγνωρισμένες ή εθνικές προδιαγραφές και θα πρέπει να καθορίζονται σε γραπτή μορφή.

12. Αυτοεπιθεώρηση

12.1. Αυτοέλεγχος θα πρέπει να διεξάγεται προκειμένου να παρακολουθεί την εφαρμογή και τη συμμόρφωση με τις αρχές της Ορθής Γεωργικής Πρακτικής και να προτείνει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα.

12.2. Το προσωπικό, οι χώροι, ο εξοπλισμός, η τεκμηρίωση, η παραγωγή, η ποιότητα του ελέγχου της διανομής φαρμάκων φυτικής προέλευσης, οι ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των καταγγελιών θα πρέπει να εξετάζονται κατά διαστήματα μετά από ένα προκαθορισμένο πρόγραμμα, προκειμένου να εξακριβωθεί η συμμόρφωσή τους με τις αρχές διασφάλισης της ποιότητας.

12.3. Η Αυτοεπιθεώρηση θα πρέπει να διεξάγεται κατά ανεξάρτητο και λεπτομερή τρόπο από αρμόδια πρόσωπα / εταιρίες. Ανεξάρτητοι έλεγχοι από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες μπορεί να είναι χρήσιμοι.

12.4. Οι Αυτοεπιθεωρήσεις θα πρέπει να καταγράφονται. Οι εκθέσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλες τις παρατηρήσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια των ελέγχων και, ενδεχομένως, προτάσεις για τη λήψη διορθωτικών μέτρων. Δηλώσεις σχετικά με τις ενέργειες που λαμβάνονται στη συνέχεια πρέπει επίσης να καταγράφονται.

Όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα που εισέρχονται στην αγορά της ΕΕ πρέπει να έχουν εγκριθεί / λάβει άδεια από τις αρμόδιες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν τεθεί απλουστευμένες διαδικασίες αδειοδότησης για τα ομοιοπαθητικά φάρμακα και τα παραδοσιακά φυτικά φαρμακευτικά προϊόντα.


Αν θέλετε να εξάγετε φάρμακα προς την ΕΕ, όπως είναι για παράδειγμα τα φυσικά φάρμακα, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι τα προϊόντα σας πληρούν τις απαιτήσεις της ΕΕ για τα φαρμακευτικά προϊόντα. Η κύρια απαίτηση είναι ότι όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα που εισέρχονται στην αγορά της ΕΕ πρέπει να έχουν εγκριθεί / λάβει άδεια από τις αρμόδιες αρχές της ΕΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα προϊόντα και τα συστατικά τους είναι ασφαλή και αποτελεσματικά. Φάρμακα που δεν έχουν εγκριθεί δεν επιτρέπεται να εισέλθουν στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για να βεβαιωθείτε ότι τα προϊόντα σας πληρούν τις απαιτήσεις της ΕΕ για τα φαρμακευτικά προϊόντα, στην πράξη σημαίνει ότι είναι σημαντικό να ελέγξετε:

Σε περίπτωση που το προϊόν σας θεωρείται φάρμακο, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας; Τα ομοιοπαθητικά και τα φυτικά φαρμακευτικά προϊόντα Η νομοθεσία της ΕΕ θεσπίζει απλουστευμένες διαδικασίες αδειοδότησης για τα ομοιοπαθητικά και τα φυτικά φαρμακευτικά προϊόντα. Για τους παραγωγούς που λειτουργούν εντός των στόχων CBI τομέα "Φυσικές φαρμακευτικές ουσίες" οι απλουστευμένες διαδικασίες μπορεί να είναι κάτι σχετικό.

Πηγή : CBI Βάση Πληροφοριών Αγοράς • URL : www.cbi.eu • Επικοινωνία : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. • www.cbi.eu / disclaimer

Πότε ένα φυσικό προϊόν θεωρείται φάρμακο;

Πολλά φυτικά συστατικά έχουν ορισμένες θεραπευτικές ιδιότητες. Τέτοια συστατικά χρησιμοποιούνται συχνά τόσο σε φαρμακευτικά προϊόντα όσο και σε είδη διατροφής στις χώρες καταγωγής τους. Κατά την εμπορία ενός τέτοιου προϊόντος στην ΕΕ, πρέπει να ληφθεί απόφαση κατά πόσον πρέπει ή όχι να το αγοράσουμε ως τρόφιμο ή ως φάρμακο. Ανάλογα με το πώς διατίθεται το προϊόν στην αγορά, εφαρμόζεται ένα διαφορετικό σύνολο απαιτήσεων.

Ένα προϊόν θεωρείται φάρμακο, όταν στις ιδιότητές του γίνεται αναφορά στη δυνατότητα που παρέχει για πρόληψη ή θεραπεία μιας ασθένειας. Εάν δεν υπάρχει τέτοια αξίωση από το προϊόν, μπορεί να διατίθεται στο εμπόριο ως τρόφιμο. Όταν διατίθεται στην αγορά ως τρόφιμο, το προϊόν πρέπει να πληροί τις νομικές απαιτήσεις για τα τρόφιμα. Εάν ένα τρόφιμο περιλαμβάνει στις ιδιότητές του έναν ειδικό ισχυρισμό περί διατροφής ή υγείας, θα πρέπει επίσης να συμμορφώνεται με την ειδική νομοθεσία για το θέμα αυτό.

Νομοθεσία της ΕΕ Η Οδηγία 2001/83/ΕΚ και οι τροποποιήσεις της, ρυθμίζει την άδεια κυκλοφορίας των φαρμακευτικών προϊόντων στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των ομοιοπαθητικών και των φυτικών φαρμακευτικών προϊόντων. Για να ελέγξετε αν η νομοθεσία αυτή εφαρμόζεται στο προϊόν σας, ακολουθήστε τα επόμενα βήματα:

Βήμα 1 : Ελέγξτε αν το προϊόν σας θεωρείται φαρμακευτικό προϊόν και εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας.

Ένα «φάρμακο» είναι κάθε ουσία ή συνδυασμός ουσιών, που παρουσιάζεται ως έχουσα θεραπευτικές ή προληπτικές ιδιότητες έναντι ασθενειών ανθρώπων ή το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να χορηγηθεί σε άνθρωπο, για την αποκατάσταση, διόρθωση ή τροποποίηση των φυσιολογικών λειτουργιών με την άσκηση φαρμακολογικής, ανοσολογικής ή μεταβολικής δράσης, κατόπιν ιατρικής διάγνωσης.

Ένα «ομοιοπαθητικό φάρμακο» παρασκευάζεται από ουσίες που καλούνται ομοιοπαθητικές πηγές, σύμφωνα με ειδικές διαδικασίες παραγωγής, και μπορεί να είναι είτε φυσικές (φυτικής, ζωικής ή ανθρώπινης προέλευσης) ή συνθετικές.

Ένα «φυτικό φάρμακο» είναι ένα προϊόν που περιέχει αποκλειστικά μία ή περισσότερες φυτικές ουσίες, φυτικά παρασκευάσματα ή συνδυασμούς αυτών ως δραστικά συστατικά.

Βήμα 2 : Ελέγξτε ποια διαδικασία έγκρισης ισχύει για το προϊόν σας.

Μια εταιρεία με έδρα την ΕΕ, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για χορήγηση άδειας κυκλοφορίας. Καλό είναι να διατηρείτε στενή επικοινωνία με τον εισαγωγέα, για να βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε ακριβώς τι αυτός / αυτή περιμένει από εσάς.

Σημειώστε ότι η άδεια πρέπει να χορηγείται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους της ΕΕ στο οποίο το προϊόν θα είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Κάντε κλικ εδώ για την πρόσβαση σε μια επισκόπηση των αρμόδιων αρχών κάθε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. http://www.hma.eu/index.php?id=66

α) Οι άδειες κυκλοφορίας για τα φαρμακευτικά προϊόντα (η «κανονική» διαδικασία)

Οι πιο σημαντικές πληροφορίες για το προϊόν που θα απαιτηθούν και από τον εισαγωγέα σας είναι:

Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση όλων των συστατικών του φαρμάκου - Περιγραφή των μεθόδων παρασκευής και ελέγχου

Δοσολογία, φαρμακευτική μορφή, τρόπος χορήγησης και αναμενόμενη διάρκεια ζωής

Θεραπευτικές ενδείξεις, αντενδείξεις και παρενέργειες

Τα αποτελέσματα των φαρμακευτικών (φυσικοχημικών, βιολογικών ή μικροβιολογικών) δοκιμών - Προκλινικών (τοξικολογικών και φαρμακολογικών) δοκιμών και των κλινικών δοκιμών

Μια περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος

Μια δήλωση που να βεβαιώνει ότι οι κλινικές δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πληρούν τις δεοντολογικές απαιτήσεις της οδηγίας 2001/20/ΕΚ. 

Ένα έγγραφο που αποδεικνύει ότι ο κατασκευαστής έχει λάβει στην χώρα του άδεια να παράγει φάρμακα.

Αντίγραφα της άδειας, που λαμβάνονται σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα, για να κυκλοφορήσει το φάρμακο στην αγορά.

β) Απλοποίηση της διαδικασίας για τη χορήγηση άδειας για τα ομοιοπαθητικά φάρμακα

Η διαδικασία αυτή μπορεί να ισχύει για τα ομοιοπαθητικά προϊόντα, όπως ορίζονται στην αρχή του εγγράφου, αλλά μόνο εφόσον πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

Να χρησιμοποιείται από το στόμα ή εξωτερικά.

Να υπάρχει ειδική θεραπευτική ένδειξη στην επισήμανση του φαρμακευτικού προϊόντος ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετικά με αυτήν.

Να υπάρχει επαρκής βαθμός αραίωσης που εγγυάται την ασφάλεια των φαρμάκων. Το φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να περιέχει περισσότερο από 1/1000 της μικρότερης δόσης που χρησιμοποιείται στα συμβατικά φάρμακα των δραστικών ουσιών των οποίων η παρουσία σε ένα κανονικό φάρμακο συνεπάγεται την υποχρέωση προσκόμισης συνταγή γιατρού.

Εάν το ομοιοπαθητικό προϊόν πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις, ο αιτών μπορεί να ακολουθήσει την απλουστευμένη διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να υποβάλει τις ακόλουθες πληροφορίες:

Επιστημονική ονομασία ή οποιαδήποτε άλλη ονομασία βάσει των ομοιοπαθητικών πηγών, με ένδειξη των διαφόρων τρόπων χορήγησης και των φαρμακευτικών μορφών και βαθμών αραίωσης.

Φάκελος που περιγράφει και δικαιολογεί τον ομοιοπαθητικό χαρακτήρα του φαρμάκου με βάση τη δέουσα βιβλιογραφία.

Φάκελος παρασκευής και ελέγχου για κάθε φαρμακευτική μορφή και περιγραφή των μεθόδων αραίωσης και ενδυνάμωσης.

Βιομηχανική άδεια για το συγκεκριμένο φάρμακο.

Αντίγραφα των καταχωρήσεων ή αδειών που έχουν ληφθεί για το ίδιο φάρμακο σε άλλα κράτη μέλη.

Ένα ή περισσότερα δείγματα ή μακέτες της εξωτερικής συσκευασίας και της στοιχειώδους συσκευασίας του φαρμάκου, που πρέπει να καταχωρηθεί.

Στοιχεία σχετικά με τη σταθερότητα του φαρμακευτικού προϊόντος.

γ) Απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης των παραδοσιακών φαρμάκων φυτικής προέλευσης.

Φυτικές ουσίες: Όλα τα κατά κύριο λόγο ακέραια, τεμαχισμένα ή κομμένα φυτά, μέρη φυτών, φύκη, μύκητες και λειχήνες, τα οποία είναι αμεταποίητα, συνήθως αποξηραμένα ή ενίοτε νωπά. Ως φυτικές ουσίες θεωρούνται επίσης ορισμένα εξιδρώματα τα οποία δεν έχουν υποστεί ειδική επεξεργασία. Οι φυτικές ουσίες προσδιορίζονται επακριβώς από το χρησιμοποιούμενο μέρος του φυτού και τη βοτανική ονομασία κατά το διωνυμικό σύστημα (γένος, είδος, ποικιλία και συγγραφέας).

Φυτικά παρασκευάσματα: Τα παρασκευάσματα που λαμβάνονται διά της υποβολής φυτικών ουσιών σε επεξεργασία, όπως εκχύλιση, απόσταξη, έκθλιψη, κλασμάτωση, καθαρισμό, συμπύκνωση ή ζύμωση. Στα φυτικά παρασκευάσματα συγκαταλέγονται οι τεμαχισμένες ή κονιοποιημένες φυτικές ουσίες, τα βάμματα, τα εκχυλίσματα, τα αιθέρια έλαια, οι χυμοί που προέρχονται από έκθλιψη και τα μεταποιημένα εξιδρώματα."

Η διαδικασία αυτή μπορεί να ισχύει για τα παραδοσιακά φυτικά φαρμακευτικά προϊόντα εφόσον πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

Έχουν ενδείξεις που αρμόζουν αποκλειστικά στα παραδοσιακά φυτικά φαρμακευτικά προϊόντα που έχουν προβλεφθεί και σχεδιαστεί για χρήση χωρίς την επίβλεψη ιατρού.

Προορίζονται για χρήση από του στόματος, εξωτερικά ή και δια της εισπνοής.

Η περίοδος παραδοσιακής χρήσης έχει παρέλθει. Με τον όρο "περίοδος παραδοσιακής χρήσης" εννοείται ότι το εν λόγω προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί για τουλάχιστον 30 έτη, εκ των οποίων τα 15 εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η υπόθεση αυτή πρέπει να υποστηρίζεται από τη βιβλιογραφία ή από εμπειρογνώμονα με αποδείξεις. Τα κριτήρια της παραδοσιακής χρήσης είναι συχνά δύσκολο ή αδύνατο να προσδιοριστούν.

Τα στοιχεία για την παραδοσιακή χρήση του φαρμακευτικού προϊόντος να είναι επαρκή. Συγκεκριμένα, να αποδεικνύεται ότι το προϊόν ότι δεν είναι επιβλαβές υπό τις καθορισμένες συνθήκες χρήσης και οι φαρμακολογικές ιδιότητες ή η αποτελεσματικότητα του φαρμάκου τεκμαίρονται από τη μακροχρόνια χρήση και πείρα.

Αν το παραδοσιακό φάρμακο φυτικής προέλευσης πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις, ο αιτών μπορεί να ακολουθήσει την απλουστευμένη διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να υποβάλει τις ακόλουθες πληροφορίες:

Αποδεδειγμένη ποιότητα: το προϊόν πρέπει να περιέχει τα σωστά συστατικά της αποδεκτής ποιότητας, απαλλαγμένο από ανεπιθύμητες προσμίξεις και με καθορισμένη διάρκεια ζωής.

Ασφάλεια: η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει δεδομένα για την ασφάλεια. Τα προϊόντα πρέπει να είναι κατάλληλα για από τον πάγκο πώληση και χρήση χωρίς ιατρική επίβλεψη.

Η ΕΕ στοχεύει στη δημιουργία ενός καταλόγου των εγκεκριμένων παραδοσιακών φαρμάκων φυτικής προέλευσης, που καθορίστηκε με βάση την επιστημονική γνωμοδότηση της επιτροπής φαρμάκων φυτικής προέλευσης (ΕΦΦΠ). Όταν ένα προϊόν έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο, δεν είναι πλέον απαραίτητο να αποδειχθεί η παραδοσιακή χρήση και ασφάλειά του. Αρκεί να αναφέρεται στον κατάλογο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες της HMPC.

Ορθές Βιομηχανικές Πρακτικές (GMP) Για να βεβαιωθείτε ότι τα φαρμακευτικά προϊόντα σας πληρούν όλες τις προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας, οι εισαγωγείς της ΕΕ συνήθως απαιτούν την εξασφάλιση ότι τα προϊόντα σας παράγονται σύμφωνα με τις ορθές παρασκευαστικές πρακτικές.

http://ec.europa.eu/health/human-use/clinical-trials/index_en.htm http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_000264.jsp&murl=menus/about_us/about_us.jsp&mid=WC0b01ac0580028e7c&jsenabled=true
Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2013 19:23

Τι είναι Εθνοβοτανική;

Τι είναι η Εθνοβοτανική και γιατί έχει σημασία;

Το πρόθεμα εθνο- (όπως «εθνικός») αναφέρεται στους ανθρώπους, τον πολιτισμό, τις πεποιθήσεις, την αισθητική, τη γλώσσα, τη γνώση και την πρακτική.

Βοτανική είναι η μελέτη των φυτών, από το πιο μικρό χορταράκι ως το ψηλότερο και αρχαιότερο δέντρο. Η Βοτανική μελετά όλα τα άγρια φυτά και τα εξημερωμένα είδη. Εξημερωμένα είναι τα είδη φυτών που εμείς οι άνθρωποι έχουμε επιλέξει με την πάροδο του χρόνου από τα άγρια είδη φυτών, και τα προσαρμόσαμε στις απαιτήσεις μας για την βέλτιστη παραγωγή σε τροφή, ίνες, φάρμακα, πρώτες ύλες και πολλά άλλα. Τα εξημερωμένα είδη είναι τόσο το υποκείμενο όσο και το αντικείμενο της γεωργίας.

Η γνώση της εθνοβοτανικής περιλαμβάνει άγρια και εξημερωμένα είδη, και έχει τις ρίζες της στην παρατήρηση, στη σχέση ανθρώπου - φύσης, στην προαιώνια ανάγκη επιβίωσης και στους παραδοσιακούς τρόπους απόκτησης της γνώσης. Η γνώση αυτή εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου, και ως εκ τούτου συνεχώς προστίθενται σε αυτήν νέες ανακαλύψεις και μέθοδοι αξιοποίησής της.

Η επίδραση των σύγχρονων ανθρώπινων κοινωνιών στις παραδοσιακές καλλιέργειες και στους φυσικούς οικοτόπους έχει προκαλέσει τεράστιες απώλειες των αυτοφυών ειδών, και έχει διαταράξει βαθιά τις κοινότητες φυτών, ζώων και μυκήτων. Εκατοντάδες γενιές παρατηρήσεων και προφορικής παράδοσης εξαφανίζονται και απορροφώνται από τον μαζικό πολιτισμό. Οι άνθρωποι εγκαταλείπουν τις πατρογονικές εστίες τους και αυτό δημιουργεί νέα, τροποποιημένα δεδομένα για τη γνώση της εθνοβοτανικής.

Τι είναι η γνώση της εθνοβοτανικής;

Η γνώση της εθνοβοτανικής θα μπορούσε να παρομοιαστεί με τα νήματα ενός ιστού που μεταφέρει τη γνώση για το πώς η ανθρώπινη ζωή είναι συνυφασμένη με τη φύση. Αυτή η γνώση είναι εμφανής στην κοσμοθεωρία ενός λαού, και αντικατοπτρίζεται στις πεποιθήσεις, τις ιστορίες, τους μύθους, τα τραγούδια, τις μορφές τέχνης, τα τελετουργικά, τις συνταγές και τις πρακτικές του. Η γνώση αυτή εξέθρεψε τους λαούς για χιλιετίες και η τεχνογνωσία τους για την αειφόρο αξιοποίηση των φυσικών πόρων πέρασε διαδοχικά από τους προγόνους μας στις σύγχρονες γενιές.

Ποια εργαλεία χρησιμοποιεί η εθνοβοτανική;

Η Εθνοβοτανική είναι ένας διεπιστημονικός τομέας της μάθησης. Έτσι, τα εργαλεία της εθνοβοτανικής έρευνας είναι πολλά: βοτανική, μυκητολογία, ταξινόμηση φυτών, ανθρωπολογία, εθνογραφία, αρχαιολογία, συγκριτική λαογραφία, θρησκειολογία, ιατρική, χημεία, φαρμακολογία (χρήσεις και επιπτώσεις φυτικών χημικών ουσιών) και πολλά άλλα. Μερικά ψυχοδραστικά είδη και η γνώση τους μας μεταφέρουν βαθιά μέσα στις σφαίρες της τελετουργίας, της μυθολογίας και της κοσμολογίας. Μερικές φορές, εντρυφώντας στην εθνοβοτανική έρευνα, αναδιφούμε στην αρχαία ιστορία, στην αποικιακή κοινωνικοοικονομική ιστορία, ή ακόμη και στις ρίζες των σύγχρονων κοινωνικών κινημάτων. Το πεδίο μελέτης της εθνοβοτανικής είναι η παρατήρηση της σχέσης ανθρώπου-φυτού και αποτυπώνεται σε λαϊκές ιστορίες και σε εικόνες.

Εκτός από την Εθνοβοτανική, υπάρχουν κι άλλοι κλάδοι της επιστημονικής έρευνας, που σχετίζονται με την πολιτιστική γνώση, όπως υποδηλώνει και το πρόθεμα εθνο-:

Εθνοβιολογία είναι η μελέτη των σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων, οι μορφές ζωής που τους περιβάλλουν και οι μεταβολές του περιβάλλοντος στο οποίο ζουν. Η εθνοβοτανική είναι κλάδος της εθνοβιολογίας.

Εθνομυκητολογία είναι η μελέτη της λαϊκής γνώσης των μανιταριών και των άλλων μυκήτων. Η εθνομυκητολογία παλαιότερα υπαγόταν στην εθνοβοτανική, καθώς θεωρούνταν ότι τα μανιτάρια είναι φυτά.

Εθνοεπιστήμη είναι η μελέτη των διαφόρων παραδοσιακών πολιτισμών και της λαϊκής κουλτούρας, η λεγόμενη λαϊκή επιστήμη.

Εθνοϊατρική ή Ιατρική Ανθρωπολογία είναι η μελέτη των παραδοσιακών φαρμάκων, είτε από γραπτές πηγές (όπως στην Αγιουρβέδα ή την Παραδοσιακή Κινεζική Ιατρική), είτε μέσω της προφορικής παράδοσης (όπως της ινδιάνικης, της λατινοαμερικάνικης ή της αφρικάνικης λαϊκής ιατρικής και φυτικής φαρμακολογίας).

Εθνοφαρμακολογία είναι η μελέτη των χρήσεων και των τρόπων δράσης των φυσικών / φυτικών ουσιών, ως διεγερτικά, αναλγητικά ή ψυχοτρόπα φάρμακα.

Εθνομουσικολογία είναι η μελέτη της μουσικής των διαφορετικών πολιτισμών και των μουσικών οργάνων που χρησιμοποιούν, τα οποία συχνά είναι κατασκευασμένα από φυτικές ύλες. Η Εθνομουσικολογία περιλαμβάνει και τη μελέτη του χορού.

Τέλος, η εθνοοικολογία, που έκανε την εμφάνισή της στις αρχές του 21ου αιώνα και κερδίζει συνεχώς έδαφος, αναφέρεται στην κατανόηση και τεκμηρίωση του τρόπου με τον οποίο οι λαοί αντιλαμβάνονται και να διαχειρίζονται τα οικοσυστήματα στα οποία κατοικούν.

Η αύξηση του κεφαλαίου αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες. Ειδικά όταν πρόκειται για την έναρξη μιας επιχείρησης από το μηδέν. Είναι πολύ πιο εύκολο να αντληθούν κεφάλαια από μια καθιερωμένη επιχείρηση στην αγορά από το να αντληθούν κεφάλαια κατά τον χρόνο εκκίνησης της επιχείρησης.


Δεδομένου ότι η ανάγκη για το κεφάλαιο είναι μια πρόκληση που αγχώνει όλους τους επιχειρηματίες, αφιερώνουμε το παρόν άρθρο για να σας προτείνουμε τρόπους άντλησης κεφαλαίων εκκίνησης για την έναρξη της επιχείρησής σας από την οικογένεια και τους φίλους, που συνήθως αποτελούν την πρώτη λύση για τους νέους επιχειρηματίες.

Υπάρχουν πολλοί δημιουργικοί τρόποι για την αύξηση κεφαλαίου εκκίνησης, αλλά ας πάρουμε μια ιδέα για το πώς μπορούν να βοηθήσουν συγγενείς και φίλοι.

Η άντληση κεφαλαίου εκκίνησης (seed capital) από την οικογένεια και τους φίλους σας συμβαίνει να είναι ένας από τους ευκολότερους τρόπους εύρεσης χρηματοδότησης που οι επιχειρηματίες μπορούν να εκμεταλλευτούν, αλλά αν γίνει κάποιο λάθος; Αν κάτι πάει στραβά μπορεί ακόμα και να καταστραφεί η υπάρχουσα σχέση που έχετε με την οικογένειά σας και τους φίλους σας.

Η αύξηση του κεφαλαίου από την οικογένεια και τους φίλους είναι αρκετά εύκολη αν κάνουμε τα πράγματα με τον σωστό τρόπο. Οι πιο επιτυχημένοι επιχειρηματίες, ακόμα και σημερινοί δισεκατομμυριούχοι, παραδέχονται ότι ξεκίνησαν τις δραστηριότητές τους με κεφάλαια προερχόμενα από οικογένεια και φίλους. Παραδείγματα τέτοιων επιτυχημένων επιχειρηματιών είναι οι: Richard Branson, Bill Gates, Berry Gordy, John Johnson, Ingvar Kamprad, Ορζί Uzor Kalu, Aliko Dangote, Li Ka Shing, Howard Hughes κλπ.

Εάν αυτοί οι διάσημοι επιχειρηματίες μπόρεσαν να ξεκινήσουν με επιτυχία μια επιχείρηση από το μηδέν με αρχικό κεφάλαιο από την οικογένεια και τους φίλους, δεν βλέπω κανένα λόγο για τον οποίο δεν μπορείτε να το κάνετε κι εσείς. Ας δούμε πώς.

1. Προετοιμαστείτε για μια πιθανή απογοήτευση από τον τρόπο αντιμετώπισης του σχεδίου σας από τα προσφιλή σας πρόσωπα.

Τι γίνεται στην περίπτωση που ένα αγαπημένο σας πρόσωπο λέει όχι στο επιχειρηματικό σχέδιό σας; Πώς θα αισθανόσασταν αν το περιγελούσε; Πριν λοιπόν προσπαθήσετε να αντλήσετε κεφάλαια από την οικογένεια και τους φίλους, πρέπει να είστε έτοιμοι να αντιμετωπίσετε την απόρριψη. Στην πραγματικότητα, είμαστε προετοιμασμένοι για την απογοήτευση, ακόμη κι αν αυτή προέρχεται από ένα αγαπημένο πρόσωπο. Να είστε προετοιμασμένοι να δεχθείτε ψύχραιμα μια πιθανή απόρριψη του σχεδίου σας από τους δικούς σας, ώστε να διαφυλάξετε τις μεταξύ σας σχέσεις.

Μπορεί να έχετε μερικές άριστες επιχειρηματικές ιδέες, να είστε ενθουσιασμένος με την αποφασιστικότητά σας, να έχετε παρακολουθήσει σεμινάρια για το πώς να οικοδομήσουμε μια επιχείρηση.

Με ένα αίσθημα εμπιστοσύνης και ενθουσιασμού για την έναρξη μιας επιχείρησης, μοιράζεστε το επιχειρηματικό σχέδιο μου με τους γονείς σας. Όμως, αντί να πάρετε μια λέξη ενθάρρυνσης, βρίσκεστε αντιμέτωποι με το σκληρό βλέμμα του πατέρα σας, που ισχυρίζεται ότι είστε ακόμα παιδί και σας συμβουλεύει να συνεχίσετε τις σπουδές σας.

Είστε πολύ απογοητευμένοι και ενοχλημένοι. Μετά από όλη την προσπάθεια και το χρόνο μου περάσατε για την ανάπτυξη μιας επιχειρηματικής ιδέας, την εκπόνηση ενός επιχειρηματικού σχεδίου και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων σας, ο πατέρας σας είχε το θράσος να σας αποκαλέσει ανίκανους. Νιώθετε σα να σας έδωσε μια γροθιά στο πρόσωπο με την αμφισβήτηση των ικανοτήτων σας. Πώς θα είναι στο εξής οι σχέσεις σας;

Οι νέοι επιχειρηματίες σε όλο τον κόσμο στην πλειοψηφία τους έχουν περάσει από παρόμοια εμπειρία. Μην πάρετε την απόρριψη προσωπικά. Είναι ο κανόνας στον κόσμο των επιχειρήσεων.

2. Χτίστε την αξιοπιστία σας.

Πώς μπορείτε να αυξήσετε τις πιθανότητές σας να πάρετε την οικονομική υποστήριξη που χρειάζεστε; Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι η "αξιοπιστία".

Τι γνωρίζει για το σχέδιό σας η οικογένειά σας; Πώς είναι οι σχέσεις σας; Μπορεί να σας εμπιστευτεί; Έχετε χειριστεί στο παρελθόν μια σοβαρή υπόθεση για λογαριασμό της οικογένειας; Πώς ζείτε τη ζωή σας; Αποτελείτε «κεφάλαιο» ή «βάρος» για εκείνους; Υπάρχουν συνήθειες που θα μπορούσαν να αποτελέσουν εμπόδιο για τις φιλοδοξίες σας;

Αυτά είναι τα ερωτήματα που πρέπει να απαντήσετε πριν προσπαθήσετε να αντλήσετε κεφάλαια από την οικογένεια και τους φίλους. Κανείς δεν θέλει να δώσει χρήματα σε έναν αναξιόπιστο και ανεύθυνο φίλο ή συγγενή.

Αν δεν έχετε τον έλεγχο της ζωής σας και του τρόπου που ξοδεύετε τα χρήματά σας, τότε είναι καιρός να αλλάξετε και να επανεξετάσετε το μοτίβο της ζωής σας, διότι μια κακή συνήθεια μπορεί να μειώσει τις πιθανότητές σας να συγκεντρώσετε χρήματα από την οικογένεια και τους φίλους. Να θυμάστε ότι εκείνοι γνωρίζουν τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες σας και ξέρουν προσωπικά πράγματα που κανείς επενδυτής ή χρηματοδότης δεν θα μάθει ποτέ.

3. Βρείτε ένα καλό επιχειρηματικό σχέδιο.

Διαμορφώστε στο μυαλό σας μια ολοκληρωμένη εικόνα της επιχείρησής σας, σα να επρόκειτο να απευθυνθείτε σε τράπεζα για να λάβετε δάνειο. Το γεγονός ότι προσφεύγετε στην οικογένεια και τους φίλους δεν αναιρεί την υποχρέωσή σας να περιγράψετε επακριβώς τι ακριβώς σχεδιάζετε να κάνετε.

Μην προσπαθείτε να συγκεντρώσετε τα χρήματα χωρίς ένα καλό επιχειρηματικό σχέδιο. Δεν έχει σημασία πόσο πολύ σας αγαπούν, θα εξακολουθούν να θέλουν να γνωρίζουν για ποιο λόγο χρειάζεστε τα χρήματα, ακόμα κι αν δεν πρόκειται να μοιραστείτε τις λεπτομέρειες του επιχειρηματικού σχεδίου σας μαζί τους. Τουλάχιστον αξίζει να πάρουν μια γενική εικόνα. Κατανοήστε τα σχέδιά σας σαν τις παλάμες των χεριών σας, ειδικά όταν προέρχεστε από οικογένεια επιχειρηματιών και ειδημόνων. Εάν το σχέδιό σας φαίνεται πολύ επιφανειακό ή ακατανόητο, μπορεί να σας αρνηθούν την οικονομική υποστήριξη που χρειάζεστε. Προτού μοιραστείτε το επιχειρηματικό σας σχέδιο με την οικογένεια και τους φίλους σας, βεβαιωθείτε ότι έχετε φροντίσει αρκετά γι’ αυτό και μεριμνήστε να βρίσκεστε πάντα ένα βήμα μπροστά από τις απορίες των δικών σας.

4. Έχετε μια καλή ιστορία να πείτε.

Να έχετε μια καλή ιστορία να πείτε για την υποστήριξη του επιχειρηματικού σας σχέδιο και των προθέσεών σας. Το γεγονός ότι προσπαθείτε να αντλήσετε κεφάλαια από την οικογένεια και τους φίλους σας δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να τους θεωρούμε δεδομένους. Παρουσιάστε την ιδέα σας με επισημότητα και διανθίστε την με μια καλή ιστορία.

Πώς να αναπτύξετε την επιχειρηματική σας ιδέα; Ποιες είναι οι πιθανότητες επιτυχίας σας; Πόσο βιώσιμη είναι η ιδέα σας; Προσπαθήστε να μοιραστείτε τις απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα με την οικογένεια και τους φίλους σας, διότι έχει αποδειχθεί ότι οι άνθρωποι ακούν τις ιστορίες περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Μοιραστείτε μαζί τους μια ιστορία που αφορά το επιχειρηματικό σας σχέδιο.

5. Επιλέξτε τους στόχους σας.

Ένας καλός εμπειρικός κανόνας για την άντληση κεφαλαίων από την οικογένεια και τους φίλους είναι αυτός: Μη «ζαλίζετε» την οικογένειά σας με περιττές λεπτομέρειες. Επιλέξτε ορισμένα σημεία που κατά τη γνώμη σας «ταιριάζουν» με την προσωπικότητα αυτών στους οποίους απευθύνεστε και προσαρμοσμένα στο μοτίβο της ζωής τους.

Για παράδειγμα, προσπαθώ να πείσω τον μπαμπά μου να επενδύσει στην επιχειρηματική ιδέα μου. Είμαι σωστά προετοιμασμένος, γιατί ο μπαμπάς μου είναι αυστηρό άτομο που γνωρίζει τα θεμελιώδη θέματα των επιχειρήσεων, κι όταν πρόκειται να επενδύσει χρήματα είναι ιδιαίτερα προσεκτικός, και ειδικά όταν πρόκειται για τα παιδιά του.

Έτσι, πρέπει να είμαι ευθύς και σαφής στη συζήτηση μαζί του και για να τα καταφέρω παρακολούθησα μαθήματα σχετικά με τις προκλήσεις που εμπλέκονται στην άντληση κεφαλαίων.

Ο τρόπος που πρέπει να πλησιάζετε κάθε μέλος της οικογένειας είναι διαφορετικός. Ποτέ δεν χρησιμοποιούμε τις ίδιες λέξεις για ανθρώπους με διαφορετικές αξίες. Το να ανακαλύψουμε τι μπορεί να προσελκύσει έναν επενδυτή είναι πραγματικά μια πρόκληση.

6. Πουλήστε τον εαυτό σας.

Το επόμενο κλειδί για την επιτυχή αύξηση κεφαλαίου εκκίνησης από την οικογένεια και τους φίλους είναι η ικανότητά σας να πωλήσετε τον εαυτό σας. Γιατί θα πρέπει η οικογένεια και οι φίλους σας να σας δώσουν τα σκληρά κερδισμένα χρήματά τους; Πώς θα βεβαιωθούν ότι θα τα χρησιμοποιήσετε με σύνεση κι ότι δεν θα εξαπατηθούν; Αν έχετε ήδη αποτύχει σε ένα προηγούμενο σχέδιο, γιατί θα πρέπει να σας δείξουν εμπιστοσύνη σε αυτό;

7. Ρωτήστε για τα χρήματα.

Αν τα προηγούμενα βήματα ολοκληρωθούν με επιτυχία, τότε θα πρέπει να κάνετε το τελευταίο και πιο κρίσιμο βήμα και να ζητήσετε τα χρήματα. Πριν ζητήσετε τα χρήματα, θα πρέπει να έχετε οριστικοποιήσει τα σχέδιά σας και να έχετε αποφασίσει το ακριβές ποσό. Τίποτα δεν ενοχλεί περισσότερο από έναν επιχειρηματία που έχοντας παρουσιάσει το επιχειρηματικό σχέδιό του, όταν ερωτάται πόσο κεφάλαιο χρειάζεται, στέκεται άφωνος ή αβέβαιος.

Ως τελική παρατήρηση, θυμηθείτε ότι το μυστικό κλειδί για την άντληση των κεφαλαίων εκκίνησης από οποιαδήποτε πηγή είναι η δημιουργικότητα, η εις βάθος κατανόηση του επιχειρηματικού σχεδίου και μια καλή παρουσίαση. Τότε θα είστε σε θέση οποτεδήποτε να ζητήσετε το κεφάλαιο εκκίνησης που χρειάζεστε.

Ο Schumpeter όρισε τη «δημιουργική καταστροφή», ως την ανανέωση, μέσω της καινοτομίας, της δυναμικής της κοινωνίας, την ανατροπή του κατεστημένου, που οδηγεί σε υψηλότερα επίπεδα οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας. Σε καμία όμως περίπτωση δεν θα μπορούσε να φανταστεί την καταστροφική δημιουργία που βιώνουμε σήμερα.


Μερικά παραδείγματα «δημιουργικής καταστροφής»

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η άφιξη του προσωπικού υπολογιστή, χάρη στον οποίο η οικονομία επωφελήθηκε σημαντικά, χωρίς ιδιαίτερη οικονομική αναταραχή. Η γραφομηχανή, φυσικά, έγινε γρήγορα παρωχημένη και σίγουρα οι επιχειρήσεις που επένδυσαν σε αυτήν, έχασαν, για αυτό χρησιμοποιούμε τον όρο "δημιουργική καταστροφή".

Ένα άλλο παράδειγμα έχει να κάνει με τη γενική πρόοδο της τεχνολογίας. Ο τομέας των τηλεπικοινωνιών μας έδωσε την ευκαιρία να επωφεληθούμε από την τεράστια αύξηση στον όγκο και τη διαχείριση δεδομένων σε όλον τον κόσμο, και να συνδεθούμε όλοι μας με την παγκόσμια οικονομία. Οι παλιοί πίνακες διακοπτών, τα ογκώδη mainframes και η παλιά τεχνολογία πετάχτηκε και αυτή η πρόοδος στην τεχνολογία επέτρεψε να χρησιμοποιηθούν οι ανθρώπινοι πόροι με διαφορετικό τρόπο και πιο παραγωγικά.

Επιτρέψτε μου τώρα να σας δώσω ένα παράδειγμα «καταστροφικής δημιουργίας". Οι καταστροφικές συνέπειές της είναι σε εξέλιξη στην Ελλάδα, που τα τελευταία χρόνια έχει «λιώσει» από την ύφεση. Πόσες φορές έχουμε ακούσει τη φράση "διαρθρωτική προσαρμογή", για να αποφευχθεί μια μαζική αναταραχή, ενώ βλέπουμε την αστική κατάρρευση να συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας; Χιλιάδες πρώην υγιείς επιχειρήσεις τώρα στερούνται ρευστότητας, άνθρωποι έχασαν τη δουλειά τους, το σπίτι τους, την επένδυσή τους, τη ζωή τους. Αυτή είναι η καταστροφική δημιουργία για του περισσότερους Έλληνες, που πιάστηκαν στα γρανάζια των μαζικών και βίαιων μεταρρυθμίσεων για τη δημιουργία της λεγόμενης νέας Ελλάδας. Παρόλο που δεν μπορούμε να εξηγήσουμε με συνεκτικό τρόπο για ποιο λόγο συμβαίνουν όλα αυτά, μπορούμε απλά να παρακολουθήσουμε τις καταστροφικές δυνάμεις που εφαρμόζονται στο όνομα της κοινωνικής και θεσμικής προσαρμογής, οι οποίες σκορπίζουν στο πέρασμά τους και κάθε δημιουργική δύναμη και διαμορφώνουν ένα αφιλόξενο περιβάλλον για την καινοτομία.

Εμμονή με την καινοτομία

Οι κυβερνήσεις έχουν εμμονή με την καινοτομία, και την προβάλλουν σαν το κλειδί για τη μελλοντική ανάπτυξη. Τα καινοτόμα προϊόντα δημιουργούν προστιθέμενη αξία και η ύπαρξή τους είναι βασική προϋπόθεση για να μπει η οικονομία μας σε αναπτυξιακή τροχιά. Το πρόβλημα είναι ότι επί του παρόντος με την «καταστροφική δημιουργία» φαίνεται να καταστρέφουμε περισσότερο από όσο μπορούμε να οικοδομήσουμε. Πρέπει να την αναστρέψουμε και να διεκδικήσουμε πάλι τη "δημιουργική καταστροφή"!

Πόσο κόστος ως κοινωνία είμαστε διατεθειμένοι να πληρώσουμε; Πρέπει όλα αυτά να θεσπιστούν στην πόρτα της καινοτομίας; Θα πρέπει να αναλογιστούμε τα θετικά της καινοτομίας, αλλά πολύ περισσότερο τα αρνητικά της. Έχουμε φτάσει σε ένα ορισμένο σημείο όπου η τεχνολογική καινοτομία έχει φτάσει σε επίπεδο κορεσμού και θα αρχίσουμε να την απορρίπτουμε, εκτός αν δούμε την αξία της να επιστρέφει στην κοινωνία μας.

Η άλλη πλευρά της «καταστροφικής δημιουργίας» είναι η οικολογική μας ασυνειδησία, και συγκεκριμένα ο τρόπος με τον οποίο ξεφορτωνόμαστε τα κινητά τηλέφωνα, τα αυτοκίνητα μας και τα είδη οικιακής χρήσης. Όλα αυτά τα αγαθά κατασκευάστηκαν για να προωθήσουν την προσωπική ευημερία μας, τα κατάφεραν όμως;

Γνωρίζουμε ότι ο Steve Jobs και η Apple είναι ένας φάρος επιτυχίας, αλλά υπάρχει μια σκοτεινή πλευρά σε αυτό. Τα υψηλά ποσοστά της καινοτομίας, συχνά δεν είναι πραγματικά αναγκαία και μπορεί να διαταράξουν την ευρύτερη κοινωνία στο σύνολό της. Λίγες θέσεις εργασίας, με τις πιο πολλές να ανατίθενται σε περιβάλλοντα χαμηλού εργασιακού κόστους και εμάς να οδηγούμαστε σε μια πλασματική ανάπτυξη χωρίς κοινωνική ανταποδοτικότητα.

Υπάρχουν πολλές βιομηχανίες που ξεκινούν νομίζοντας ότι είναι στο δρόμο προς την "δημιουργική καταστροφή", αλλά κάπου στον δρόμο κάνουν στροφή προς την «καταστροφική δημιουργία». Συχνά, αυτό δεν είναι η προβλεπόμενη πορεία, αλλά έρχεται αναπόφευκτα. Αρχικά η δραστηριότητα αποπνέει καινοτομία για κάποιο χρονικό διάστημα. Η αναβάθμιση του λογισμικού αχρηστεύει ένα παλαιότερο πολύ καλό λογισμικό για να μας αναγκάσει σε αντικατάστασή του, αλλά στην πραγματικότητα μας πιέζει να αναζητήσουμε εναλλακτικές λύσεις, σκοτώνει γνώση και χρησιμότητα.

Όσο πιο γρήγορα προσαρμοζόμαστε στις εξελίξεις αυτές, τόσο πιο έντονα θα πρέπει να υποστούμε τις κοινωνικές συνέπειες, όπως την παραβίαση της ιδιωτικής ζωής. Όσο περισσότερο εισβάλλει στη ζωή μας η «καταστροφική δημιουργία», τόσο δυσκολότερο είναι να σταματήσει, με απρόβλεπτες αλυσιδωτές συνέπειες.

Στις συζητήσεις μας για την κλιματική αλλαγή, την έρευνα των βλαστοκυττάρων, τις τοξικές χημικές ουσίες, τους χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, τη σίτιση του κόσμου στα επόμενα χρόνια, τη φροντίδα των ηλικιωμένων, την επανένταξη των περιθωριακών ομάδων, προβληματιζόμαστε για το πώς θα βρούμε εποικοδομητικούς τρόπους που θα «δημιουργήσουν» τις προϋποθέσεις για ομαλές μεταρρυθμίσεις. Χρειάζεται μια διαρθρωτική και κοινωνική προσαρμογή με τα χαρακτηριστικά της "δημιουργικής καταστροφής". Πώς μπορούμε όμως να ανακτήσουμε τον χαμένο έλεγχο;

Θα πρέπει να αναζωπυρώσουμε τη φαντασία μας και να πιστέψουμε βαθιά στις αξίες μας. Η καινοτομία μπορεί να ξαναγίνει το πλαίσιο βελτίωσης της κοινωνίας στο σύνολό της και όχι μόνο της ζωής λίγων εκλεκτών. Το μόνο που μπορούμε να ελπίζουμε είναι ότι θα δώσουμε έμφαση περισσότερο στο "δημιουργικό" μέρος της καινοτομίας και όχι στον «καταστροφικό» χαρακτήρα της, όπως μέχρι πρότινος.
Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2013 16:56

Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων


Οι θερμοκοιτίδες (φυτώρια) επιχειρήσεων είναι προγράμματα υποστήριξης επιχειρηματικότητας που προσφέρουν στους επίδοξους επιχειρηματίες ένα ανέξοδο ξεκίνημα και ένα ασφαλές περιβάλλον διοικητικής υποστήριξης, συμβουλευτικών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Τα προγράμματα αυτά οργανώνονται από οργανισμούς οικονομικής ανάπτυξης, κυβερνήσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και πανεπιστήμια, και λειτουργούν σαν το σπίτι των νέων επιχειρήσεων. Προσφέρουν χώρους χαμηλού κόστους, νοικιάζουν εξοπλισμό, και μια αίσθηση συντροφικότητας για τους αρχάριους επιχειρηματίες. Μία θερμοκοιτίδα φιλοξενεί τους «μαθητές» της για 2-3 χρόνια, οι οποίοι όταν αποφοιτούν βγαίνουν στην αγορά. Έτσι δημιουργούνται νέες φίρμες, νέες θέσεις εργασίας και νέες ζωντανές κοινότητες. Οι θερμοκοιτίδες προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα και παίρνουν νέες μορφές για να εξασφαλίσουν την επιβίωσή τους, όπως οι θερμοκοιτίδες διαδικτύου και οι θερμοκοιτίδες μέσα σε υπάρχουσες επιχειρήσεις.


Πλεονεκτήματα των θερμοκοιτίδων:

Οι σύμβουλοι μικρών επιχειρήσεων συμβουλεύουν τους πελάτες τους να συμμετέχουν σε θερμοκοιτίδες, ώστε να τύχουν όλων των πλεονεκτημάτων που τους παρέχουν:

-Χαμηλό αρχικό λειτουργικό κόστος
Οι επιχειρήσεις που λαμβάνουν μέρος στα προγράμματα μοιράζονται τα κόστη και απολαμβάνουν ευκολίες, όπως είναι τα χαμηλά μισθώματα ενοικίασης εξοπλισμού γραφείου, εργαστηρίων, η γραμματειακή υποστήριξη κλπ.

-Συμβουλευτική και διοικητική υποστήριξη
Οι μέντορες των θερμοκοιτίδων προσφέρουν πολύπλευρες συμβουλές για ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών, εμπορικών και διαφημιστικών θεμάτων.

-Πρόσβαση σε κεφάλαια επιχειρηματικότητας αρχικών σταδίων

-Νομιμοποίηση και αξιοπιστία σε υποψήφιους επενδυτές και πελάτες. Το γεγονός ότι μια επιχείρηση έγινε αποδεκτή σε θερμοκοιτίδα κινητοποιεί τους ενδιαφερόμενους και αποτελεί την πρώτη ευκαιρία διαφήμισης της επιχείρησης.

-Οικουμενικότητα της έννοιας της θερμοκοιτίδας
Οι θερμοκοιτίδες μπορούν να προσαρμοστούν και να λειτουργήσουν αποτελεσματικά σε όλες τις κοινωνίες, οικονομίες και δημογραφικά δεδομένα, και να πάρουν κάθε πιθανό σχήμα, μέγεθος και μορφή. Η αξία της θερμοκοιτίδας φαίνεται στην ικανότητά της να απορροφά νέες μορφές επιχειρήσεων που καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες: μεταφοράς τεχνολογίας, αναγέννησης γειτονιών, μειονοτικών επαγγελμάτων, αγροτικής παραγωγής.

-Συντροφικότητα για αρχάριους επιχειρηματίες
Πολλοί νέοι επιχειρηματίες θεωρούν τις θερμοκοιτίδες το κλειδί για την επιτυχία τους. Συγκεντρώνοντας τους επιχειρηματίες κάτω από μια κοινή «στέγη», δημιουργείται μια διαχρονική δυναμική, που παρέχει ενθάρρυνση και ψυχολογική υποστήριξη στους συμμετέχοντες, ανταλλαγή πληροφοριών και εγκαθίδρυση επικοινωνιακών δικτύων. Η θερμοκοιτίδα πολλές φορές είναι για τους νέους επιχειρηματίες μονόδρομος για την οικονομική τους ανάπτυξη.

Πάντως, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, γιατί κάποιοι αυτοδιαφημίζονται ψευδώς ως ιδιοκτήτες ή μάνατζερ θερμοκοιτίδων, και για το λόγο αυτόν, οι επιχειρηματίες πρέπει να μελετούν προσεκτικά τις λεπτομέρειες της κάθε προσφοράς για να διαπιστώνουν αν αυτοί οι ισχυρισμοί ευσταθούν.

Πόσο χρόνο κρατάει η παραμονή στις θερμοκοιτίδες; Οι μάνατζερ των θερμοκοιτίδων τείνουν να υπόσχονται ότι όλοι οι στόχοι των επιχειρήσεων, με τη βοήθειά τους, μπορούν να επιτευχθούν άμεσα. Όμως, αν τα πρώτα αποτελέσματα δεν είναι ενθαρρυντικά, οι συμμετέχοντες επιχειρηματίες διακατέχονται από πανικό. Χρειάζεται υπομονή, γιατί συνήθως απαιτούνται 2 χρόνια από τον σχηματισμό της επιχειρηματικής ιδέας μέχρι την αποφοίτηση από τη θερμοκοιτίδα και άλλα 2 χρόνια τουλάχιστον μέχρι να καθιερωθεί η επιχείρηση στην αγορά.

Πολλοί πιστεύουν ότι για να είναι ικανοί να αναλάβουν τη διεύθυνση μιας θερμοκοιτίδας, αρκεί απλώς να παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα ηγεσίας. Όμως η διοίκηση της θερμοκοιτίδας απαιτεί ανθρώπους με εμπειρία, ώστε να μπορούν να καταρτίζουν μακροπρόθεσμα επιχειρηματικά σχέδια και να κατευθύνουν τις επιχειρήσεις προς την οικονομική ανεξαρτησία. Ο ρόλος της θερμοκοιτίδας είναι η επαρκής αντιμετώπιση των αναγκών της επιχείρησής σας όσον αφορά την αγορά-στόχο, τα σχέδια ανάπτυξης του ανταγωνισμού και τη χρηματοδότηση, η οποία αποτελεί και την οικονομική βάση της θερμοκοιτίδας.

Οι βασικότερες υπηρεσίες μιας θερμοκοιτίδας:
Επιχειρηματικές συμβουλές
Δραστηριότητες δικτύωσης
Marketing
Υψηλής ταχύτητας πρόσβαση στο Internet
Βοήθεια με τη λογιστική / χρηματοοικονομική διαχείριση
Πρόσβαση σε τραπεζικά δάνεια και προγράμματα εγγυήσεων
Βοήθεια με τις δεξιότητες προβολής
Σύνδεση με την ανώτατη εκπαίδευση
Σύνδεση με στρατηγικούς εταίρους
Πρόσβαση σε επενδυτικά κεφάλαια
Ολοκληρωμένα προγράμματα κατάρτισης
Συμβουλευτικές επιτροπές και μέντορες
Διαχείριση ομάδας
Διαχείριση διαδικαστικών θεμάτων
Τεχνολογική κατάρτιση
Εμπορική υποστήριξη
Νομική υποστήριξη
Κατοχύρωση πνευματικής ιδιοκτησίας

Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι οι θερμοκοιτίδες δεν εξυπηρετούν όλες τις εταιρείες. Οι επιχειρηματίες που επιθυμούν να εισαχθούν σε πρόγραμμα επώασης επιχειρήσεων πρέπει να υποβάλουν αίτηση για εισδοχή. Τα κριτήρια αποδοχής διαφέρουν από πρόγραμμα σε πρόγραμμα, αλλά σε γενικές γραμμές γίνονται δεκτοί μόνο όσοι παρουσιάζουν ένα εφικτό και εφαρμόσιμο επιχειρησιακό σχέδιο.

Αν και τα περισσότερα φυτώρια προσφέρουν στους πελάτες τους χώρο γραφείων και κοινές διοικητικές υπηρεσίες, η καρδιά ενός πραγματικού προγράμματος επώασης επιχειρήσεων είναι οι υπηρεσίες που παρέχει σε νεοσύστατες εταιρείες.

Η πλειοψηφία των προγραμμάτων επώασης ανέφερε ότι εξυπηρέτησε θυγατρικές ή εικονικές επιχειρήσεις. Οι εταιρείες αυτές δεν διαμένουν στις εγκαταστάσεις της θερμοκοιτίδας, αλλά μπορεί να έχουν την έδρα τους στο σπίτι του επιχειρηματία ή οι εγκαταστάσεις τους να βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο λειτουργίας, αλλά παρόλα αυτά μπορούν να επωφεληθούν από τις υπηρεσίες της θερμοκοιτίδας, λαμβάνοντας συμβουλές και άλλη βοήθεια ακόμη και ηλεκτρονικά.

Το χρονικό διάστημα που μια εταιρεία δαπανά σε ένα πρόγραμμα επώασης μπορεί να ποικίλλει σημαντικά, και εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του τύπου της δραστηριότητας που ασκεί και του επιπέδου της εμπειρίας του επιχειρηματία. Π.χ. οι επιχειρήσεις με αντικείμενο τις βιοεπιστήμες, απαιτούν περισσότερο χρόνο παραμονής σε ένα πρόγραμμα επώασης ώστε να μπορούν να διαθέσουν ένα προϊόν ή μια υπηρεσία στην αγορά. Κατά μέσο όρο, οι επιχειρήσεις περνούν 33 μήνες σε ένα τέτοιο πρόγραμμα. Πολλά προγράμματα επώασης θέτουν κριτήρια αποφοίτησης και αξιολόγησης ανάπτυξης, ανεξάρτητα από τον χρόνο παραμονής μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα, όπως είναι τα έσοδα της εταιρείας ή τα επίπεδα στελέχωσής της.

Επιχειρηματικοί τομείς που υποστηρίζονται από προγράμματα επώασης:
Τεχνολογία
Λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών
Επαγγελματικές υπηρεσίες
Βιομηχανία
Διαδίκτυο
Επιστήμες υγείας
Ηλεκτρονική / μικροηλεκτρονική
Τηλεπικοινωνίες
Εξοπλισμός πληροφορικής
Ιατρικές συσκευές
Δημιουργικές βιομηχανίες
Ηλεκτρονικό επιχειρείν και ηλεκτρονικό εμπόριο
Ασύρματη τεχνολογία
Προηγμένα υλικά
Άμυνα / Εσωτερική Ασφάλεια
Ενέργεια
Περιβάλλον / πράσινες τεχνολογίες
Μέσα ενημέρωσης
Νανοτεχνολογία
Κατασκευές
Τέχνες
Αεροναυτική
Εστίαση / είδη διατροφής
Λιανική πώληση
Μόδα
Ξύλο / δασοκομία
Τουρισμός

Τα περισσότερα προγράμματα επώασης επιχειρήσεων είναι «μικτής χρήσης», δηλαδή αναλαμβάνουν επιχειρήσεις από διάφορους τομείς.

Οι θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων έχουν αναγνωριστεί ως ένα μέσο για την ικανοποίηση κοινωνικοοικονομικών αναγκών, όπως είναι:
• Η δημιουργία θέσεων εργασίας και πλούτου
• Η προώθηση του επιχειρηματικού κλίματος μιας κοινότητας
• Η εμπορευματοποίηση της τεχνολογίας
• Η διαφοροποίηση των τοπικών οικονομιών
• Η οικοδόμηση ή η επιτάχυνση της ανάπτυξης των τοπικών συσπειρώσεων βιομηχανίας
• Η ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας των γυναικών και των μειονοτήτων
• Ο προσδιορισμός των πιθανών επιχειρηματικών ευκαιριών
• Η αναζωογόνηση της κοινωνίας
Σύμφωνα με έρευνα Βρετανών και Αμερικανών επιστημόνων, η ανεπαρκής διατροφή μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία επιθετικών συμπεριφορών.

Ο Ντ. κάθεται μπροστά μας νηφάλιος, σοβαρός και συνεργάσιμος, ένα θαύμα, όπως δηλώνει και ο ίδιος. Θέλει να ξέρουμε τι τον έσωσε μετά από 20 χρόνια στους δρόμους: «Το μυαλό μου δουλεύει. Μου έδωσαν ένα είδος χαπιού και άλλαξα. Εγώ και ο εαυτός μου αλλάξαμε».

Μπαινοβγήκε στις φυλακές τόσες πολλές φορές, που έχασε το μέτρημα για τις καταδίκες του. «Μεθούσα, ήμουν διαταραγμένος, έκανα καταχρήσεις και απρόκλητες επιθέσεις. Πόσες φορές μπήκα στη φυλακή; Δεν θυμάμαι, αλλά ήταν τόσες πολλές φορές, που η φυλακή ήταν το δεύτερο σπίτι μου».

Ο Ντ. πήρε μέρος σε μια κλινική έρευνα του Αμερικανικού Ινστιτούτου Υγείας. Η έρευνα μελετά την επίδραση των συμπληρωμάτων διατροφής με ω-3 λιπαρά οξέα στον εγκέφαλο, καθώς τα χάπια που συντέλεσαν στο θαύμα του Ντ. είναι δόσεις λαδιού ψαριών.

Τα αποτελέσματα της έρευνας βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων για το έγκλημα και τη σωφρονιστική, και πυροδοτούν τα θεμέλια της ποινικής δικαιοσύνης, καθώς σύμφωνα με τα πορίσματά της, τα άτομα δεν είναι πάντα υπεύθυνα για την επιθετική τους συμπεριφορά, εφόσον αυτή μπορεί να οφείλεται στην ελλιπή διατροφή.

Συγκεκριμένα, η έρευνα κατέδειξε ότι όταν οι νεαροί φυλακισμένοι διατρέφονταν με είδη διατροφής πλούσια σε πολυβιταμίνες, μεταλλικά στοιχεία και τα αναγκαία λιπαρά οξέα, ο αριθμός των βίαιων περιστατικών που σημειώθηκαν εντός της φυλακής μειώθηκε κατά 37%. Παρόλο που κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι η φτωχή διατροφή μπορεί από μόνη της να προκαλέσει σύνθετα κοινωνικά προβλήματα, ωστόσο είναι εμφανής η σύνδεση μεταξύ διατροφής και αντικοινωνικής συμπεριφοράς, με την έννοια ότι η κακή διατροφή προκαλεί κακή συμπεριφορά και η καλή διατροφή την προλαμβάνει.

Οι αρμόδιες αρχές της Δανίας έχουν ήδη ξεκινήσει μια παρόμοια έρευνα, για να διαπιστωθεί εάν τα συμπληρώματα διατροφής θα έχουν την ίδια επίδραση και στον δικό τους πληθυσμό των φυλακών. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι το λάδι ψαριών βελτίωσε τη συμπεριφορά και μείωσε την επιθετικότητα των παιδιών με δυσκολίες συμπεριφοράς στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ελλιπής διατροφή

Για τους κλινικούς ερευνητές, η περίπτωση του Ντ. Δεν είναι θαύμα, αλλά αποτέλεσμα των βιοχημικών αντιδράσεων που συμβαίνουν στην κυτταρική μεμβράνη του εγκεφάλου, εφόσον η διατροφή επιδρά στη δομή και τη λειτουργία του.

Στις μέρες μας υποφέρουμε από επιδημία έλλειψης. Όπως ακριβώς η έλλειψη βιταμίνης C προκαλεί σκορβούτο, η έλλειψη των αναγκαίων λιπιδίων από τον εγκέφαλο και των θρεπτικών συστατικών που χρειάζονται για τον μεταβολισμό τους προκαλεί μια σειρά προβλημάτων που σχετίζονται με την εγκεφαλική λειτουργία, από κατάθλιψη έως επιθετικότητα. Δεν συμφωνούν όλοι οι ειδικοί, αλλά εάν τα αποτελέσματα της έρευνας είναι ορθά, οι συνέπειες είναι πολύ σοβαρές. Η πανδημία των περιστατικών βίας στις δυτικές κοινωνίες μπορεί να σχετίζεται με ό,τι τρώμε ή μάλλον ό,τι δεν τρώμε. Το πρόχειρο φαγητό δεν μας αρρωσταίνει μόνο, αλλά μπορεί να μας κάνει τρελούς και κακούς επίσης.

Τα αποτελέσματα της έρευνας δοκιμάστηκαν σε νέους κρατουμένους, ηλικίας 17-21 ετών, καταδικασμένους για σοβαρά εγκλήματα, με βίαια ξεσπάσματα θυμού στη φυλακή. Παρόλο που οι κρατούμενοι προτιμούσαν λευκό ψωμί, κρέας και γλυκίσματα, αντί για φρούτα και λαχανικά, το προσωπικό τους ενθάρρυνε να τρώνε υγιεινά. Πολύ γρήγορα το προσωπικό διαπίστωσε μια σημαντική πτώση των περιστατικών κακής συμπεριφοράς. «Εφαρμόσαμε μια πολιτική κινήτρων – αντικινήτρων, κι έτσι θέλουμε να πιστεύουμε ότι η βελτίωση οφείλεται σε κάτι παραπάνω από λίγες βιταμίνες, αλλά συνηθίζαμε να αστειευόμαστε με τα χαπάκια», λέει ο υπεύθυνος του προσωπικού.

Οι αλλαγές του περασμένου αιώνα στις διατροφικές μας συνήθειες είναι ένα μεγάλο μη ελεγχόμενο πείραμα, που μπορεί να έχει συντελέσει στην έξαρση των κρουσμάτων βίας, κατάθλιψης και καρδιαγγειακών θανάτων. Τώρα πλέον έχουμε αρκετές αποδείξεις ώστε να προσπαθήσουμε να τις ξαναλλάξουμε και μάλιστα ριζικά!

Η «επιθετική» δίαιτα των κρατουμένων (πραγματικό παράδειγμα)

Πρωινό: τίποτα (ύπνος)
Πρόγευμα: τίποτα (ύπνος)
Μεσημέρι: 4 ή 5 κούπες καφέ με γάλα και 2 ½ γεμάτα κουταλάκια του γλυκού ζάχαρη Απογευματινό: 3 ή 4 κούπες καφέ με γάλα και 2 ½ γεμάτα κουταλάκια του γλυκού ζάχαρη Βραδινό: τσιπς, αυγό, κέτσαπ, δύο φέτες λευκό ψωμί, 5 κούπες τσάι ή καφέ με γάλα και ζάχαρη, 20 τσιγάρα, και αν περισσεύουν χρήματα, γλυκά και 3-4 κουτάκια μπύρα